Акредитация

Акредитирани професионални направления:


2.4 Религия и теология

 • Образователно-квалификационни степени "Бакалавър" и "Магистър"
 • Получена акредитация на 14.01.2015 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,33 (девет цяло, тридесет и три стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (14.01.2021 година)

8.2 Изобразително изкуство

 • Образователно-квалификационни степени "Бакалавър" и "Магистър"
 • Получена акредитация на 20.11.2013 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,23 (девет цяло, двадесет и три стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (20.11.2019 година)

Акредитирани докторски програми:

Теология

 • Получена акредитация на 31.05.2017 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,21 (девет цяло и двадесет и една стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (31.05.2023 година)

Изкуствознание и изобразително изкуство – живопис, стенопис и църковни изкуства

 • Получена акредитация на 10.10.2012 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,55 (девет цяло и петдесет и пет  стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (10.10.2018 година)
СПОДЕЛИ В