Акредитация

Акредитирани професионални направления:


2.4 Религия и теология

 • Образователно-квалификационни степени "Бакалавър" и "Магистър"
 • Получена акредитация на 17.02.2021 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,27 (девет цяло, двадесет и седем стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - до следваща програмна акредитация, чл. 81, ал. 2 от ЗВО

8.2 Изобразително изкуство

 • Образователно-квалификационни степени "Бакалавър" и "Магистър"
 • Получена акредитация на 08.04.2020 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,38 (девет цяло, тридесет и осем стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (08.04.2026 година)

Акредитирани докторски програми:

Теология

 • Получена акредитация на 31.05.2017 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,21 (девет цяло и двадесет и една стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (31.05.2023 година)

Изкуствознание и изобразително изкуство – живопис, стенопис и църковни изкуства

 • Получена акредитация на 16.05.2018 година
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8,72 (осем цяло и седемдесет и две стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 5 години (16.05.2023 година)
СПОДЕЛИ В