Акредитация

Акредитирани професионални направления:


1.3. Педагогика на обучението по...

 • Образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър"
 • Получена акредитация на 21.07.2014 г.
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,18 (девет цяло и осемнадесет стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (21.07.2020 г.)

2.2. История и археология

 • Образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър"
 • Получена акредитация на 03.04.2013 г.
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,53 (девет цяло и петдесет и три стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (03.04.2019 г.)

3.1. Социология, антропология и науки за културата

 • Образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър"
 • Получена акредитация на 13.10.2015 г.
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8,57 (осем цяло и петдесет и седем стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 5 години (13.10.2020 г.)

4.4. Науки за земята

 • Образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър"
 • Получена акредитация на 25.02.2013 г.
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8,07 (осем цяло и седем стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 5 години (25.02.2018 г.)

Акредитирани докторски програми:


1.3. Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по география
 • Получена акредитация на 25.10.2016 г.
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,42 (девет цяло и четиридесет и две стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (25.10.2022 г.)

2.2. История и археология

Стара история

 • Получена акредитация на 03.04.2013 г.
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,61 (девет цяло и шестдесет и една стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (03.04.2019 г)

Средновековна обща история

 • Получена акредитация на 03.04.2013 г.
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,59 (девет цяло и петдесет и девет стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (03.04.2019 г)

Нова и най-нова обща история 

 • Получена акредитация на 03.04.2013 г.
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,59 (девет цяло и петдесет и девет стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (03.04.2019 г)

История на България

 • Получена акредитация на 03.04.2013 г.
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,61 (девет цяло и шестдесет и една стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (03.04.2019 г)

Археология (вкл. Нумизматика, епиграфика и палеография)

 • Получена акредитация на 03.04.2013 г.
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,67 (девет цяло и шестдесет и седем стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (03.04.2019 г)

Културно-историческо наследство

 • Получена акредитация на 14.12.2016 г.
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8,78 (осем цяло и седемдесет и осем стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 5 години (14.12.2021 г.)

3.1. Социология, антропология и науки за културата

Етнология

 • Получена акредитация на 06.03.2013 г.
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,10 (девет цяло и десет стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (06.03.2019 г.)

4.4. Науки за земята

Социално-икономическа география

 • Получена акредитация на 18.02.2013 г.
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 9,14 (девет цяло и четиринадест стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 6 години (18.02.2019 г.)

Физическа география и ландшафтознание

 • Получена акредитация на 18.02.2013 г.
 • Обща оценка по критериите на критериалната система 8,50 (осем цяло и петдесет стотни)
 • Срок на валидност на акредитацията - 5 години (18.02.2018 г.)
СПОДЕЛИ В