Научни конференции

 1. Най-разпознаваемата научна проява на Катедрата по съвременен български език са периодичните конференции, посветени на проблемите на разговорната реч и устната комуникация. Началото им е през м. ноември 1990 г., когато тогавашният ръководител на катедрата проф. д-р Русин Русинов организира Първата научна сесия по проблеми на българската разговорна реч. Сесията неслучайно се организира именно от Великотърновския университет. Десет години по-рано, през 1980 г., към Катедрата се сформира първата Университетска комплексна група „Българската книжовно-разговорна реч“, в която участват проф. Димитър Чизмаров като ръководител и доц. Боян Байчев, доц. Йорданка Маринова, доц. Пенка Радева и гл. ас. Рашка Йосифова като членове. По-късно се сформира нова комплексна изследователска група с ръководител доц. Христина Станева. В изследванията се включват и останалите членове на Катедрата. Десетте години на натрупвания в областта на изследванията върху българската разговорна реч естествено водят до организирането на първата научна сесия, чрез която да се популяризират получените научни резултати, както и да се привлекат съмишленици от други научни институции.

  Конференциите първоначално се провеждат през две години, а от 2001 г. – през 3 години. От 2011 г. конференцията се превръща в международна, каквато е и до днес.

  Първите седем издания са концентрирани изключително върху разговорната реч – една функционална формация в езика, която до този момент не е получила своето научно описание и осмисляне. Осмата конференция разширява проблематиката, като разговорната реч е само част от наблюдаваните езикови явления в устната комуникация.

  Конференцията към момента има 12 издания и е единствената специализирана стилистична конференция в България.

  Пълно съдържание на сборниците от единадесетте международни научни конференции, посветени на проблемите на устната комуникация


 2. Научноизследователският образователен проект Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени води своето начало от декември 2014 г. (http://e-nasledstvo.com/index.php/2014-11-23-12-13-15/42-2014-12-22-07-12-48), когато е официално представен пред широката научна и университетска общност. Към настоящия момент проектът носи наименованието Езиково и езиковедско наследство www.e-nasledstvo.com. Създател и ръководител на проекта от неговото начало до днес е чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, а членове на научния екип са д-р Велин Петров и д-р Русин Коцев (до 2017 г.), в техническия екип участва инж. Найден Момински.

  Замислен като мащабно национално начинание, включващо в дейността си работата на група от изтъкнати езиковеди и млади учени главно от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, но също и от други реномирани университети и научни учреждения, по стечение на независещи от участниците обстоятелства той започва своята дейност през 2014 г. като университетски проект с научен екип от едва трима членове, сред които основна роля има ръководителят и идеолог на проекта чл.-кор. проф. д.ф.н. Ст. Буров. Амбициозното начинание има за цел да представи пред аудиторията, която проявява интерес към филологическата наука, част от неизчерпаемото богатство на българското езиково и езиковедско наследство, като бъдат обнародвани лингвистични изследвания с приносен за науката характер на родни и чуждестранни българисти, които са публикувани в труднодостъпни издания в България или в чужбина. Произведенията се обнародват преведени на български език, ако са отпечатани в оригинал на чужд, с осъвременена графика, правопис и пунктуация и без съкращения. Основно биват публикувани на специално създадената в рамките на проекта интернет страница www.e-nasledstvo.com, но също и на книжни тела. За краткото време от началото на проекта до днес е натрупан голям корпус от научни произведения, а дейността по него е разширена в нови и разнообразни посоки, намиращи израз в рубрики, в които се публикуват множество приносни езиковедски изследвания за първи път.


 3. УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА КАТЕДРАТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

СПОДЕЛИ В