НАУЧЕН КАЛЕНДАР

23 АПР
Факултет "Математика и информатика" / Факултет „Математика и информатика“, катедра „Компютърни системи и технологии“
23 АПР 2024
24 АПР
Факултет "Математика и информатика" / съвместно с ИМИ към БАН
24 АПР 2024
24 АПР
Стопански факултет / катедра „Стопанско управление“
24 АПР 2024
24 АПР
Педагогически факултет / Педагогически факултет, катедра „Предучилищна педагогика“
24 АПР 2024
25 АПР
Философски факултет / Работилница по феноменология на политиката ARS
25 АПР 2024
25 АПР
Филологически факултет / Филологически факултет, катедра „Германистика и нидерландистика“, Австрийска библиотека
25 АПР 2024
25 АПР
Филологически факултет / Филологически факултет, катедра „Германистика и нидерландистика“, Австрийска библиотека
25 АПР 2024
26 АПР
Исторически факултет / Исторически факултет, Катедра „Нова и най-нова обща история“
26 АПР 2024