Новини и събития

Номинации за годишни награди за наука „Питагор“ 2023 г.

16.2.2023 г. 16:14:34

Министерството на образованието и науката ще връчи годишни награди „Питагор“ 2023 г. за съществен принос в развитието на науката. Наградите ще бъдат връчени в следните категории:

 • Голяма награда „Питагор за цялостен научен принос;
 • Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки;
 • Награда „Питагор“ за млад учен в областта на природните и инженерните науки;
 • Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на науките за живота и медицината;
 • Награда „Питагор“ за млад учен в областта на науките за живота и медицината;
 • Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки;
 • Награда „Питагор“ за млад учен в областта на социалните и хуманитарните науки.

Общите изисквания към желаещите да участват в конкурса са:

 • Попълнен формуляр за участие;
 • Подадена справка с наукометрични показатели, включително патенти (при кандидатстване на колектив се подава сумарно за членовете на колектива, като впоследствие журито ще го нормира към броя на участниците в колектива);
 • Подадена справка за участие в международни организации и проекти;
 • Ясно и конкретно формулиран принос за развитие на науката;
 • Доказателства за релевантност към съответната категория.

В зависимост от категорията, за която се подават документи, кандидатите трябва да представят обща справка за научните си резултати с акцент върху последните 5 години за категория за утвърден учен и последните 3 години за категория за млад учен. За „Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос“ се очаква обща справка за научните постижения с акцент върху резултатите през последните 10 години.

Номинации за участие в конкурса могат да подават научни или обществени организации, група учени и индивидуални учени, носители на тази награда от предходните 3 години.

Регламентът за участие в конкурса, както и формулярът за попълване са публикувани на интернет страницата на Министерството и на Портала за наука и се попълват от всеки кандидат или номиниращ в определената категория.

Церемонията по награждаване ще се проведе в подходящ формат около националния празник 24 май – „Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност“, която при възможност ще бъде популяризирана от Българската национална телевизия на самия празник.

Крайният срок за подаване на предложенията е 3 април 2023 г., като документите се подават едновременно на следните електронни адреси: vesela.vasileva@mon.bg и e.foteva@mon.bg


Споразумение за учредяване на "Стипендия на Посланика на Китайска народна република" във ВТУ между Посолството на Китайската народна република в България и Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"

1.12.2020 г. 14:29:45
 1. Идеен проект

  С цел задълбочаване на сътрудничеството между Китай и България, както и за насърчаване и подпомагане на български студенти с отлични академични постижения и семейни затруднения, обучаващи се в специалности с изучаване на китайски език и култура, Посолството на Китайската народна република в България си сътрудничи с Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ за учредяване на „Стипендия на Посланика на КНР в Република България“.

 2. Обект на финансиране, размер на стипендията и ограничения

  За стипендията могат да кандидатстват български студенти от 1. до 3. курс на обучение с отлични академични постижения и семейни затруднения, обучаващи се в бакалавърски програми с изучаване на китайски език и култура във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

  Брой студенти от ВТУ, които ще бъдат носители на стипендията  през 2020/2021 учебна година – до 5 за една година. Размер на годишната стипендия – по 1000 лева за всеки студент.

 3. Реализация
  • 1) Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ съставя правила за кандидатстване, определя подразделение за управляване на стипендиите, формира комисия за избор на стипендианти, публикува информация за кандидатстването, извършва предварителната селекция и представя списък с предварителния подбор заедно с материалите за подбора на Посолството на КНР в България.
  • 2) Посолството на Китайската народна република в Република България предоставя гореспоменатата сума за стипендии на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ по банков път и в съответствие с българските закони и разпоредби си сътрудничи с Университета при попълване на необходимите документи и декларации. Посолството определя окончателните кандидати от предварителния списък и  информира Университета за избора.
  • 3) След получаване на отпуснатите от Посолството средства, Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ е длъжен да потвърди получаването, като изпрати разписка за получените средства в рамките на 5 дни. ВТУ поема ангажимента да връчи съответните суми на студентите, определени за носители на годишните стипендии.
  • 4) Двете страни се договарят за провеждане на церемонията по връчване на стипендиите и на удостоверения за присъждането им, както и по организирането на съответните спомагателни дейности.

Това споразумение е съставено на китайски и на български език по два екземпляра. Всяка страна по споразумението притежава по едно копие на български и на китайски език. Срокът на споразумението е една година, считан от датата на подписването му.


Обучение в университет ADA в Азербайджан

23.2.2018 г. 15:55:18

Университетът ADA в Азербайджан предоставя 700 места за учебната 2018/2019 г. в бакалавърски програми по международни науки, бизнес администрация, обществени връзки, икономика, информационни технологии и научно инженерство, както и в магистърски програми по дипломация и международни отношения, публична администрация, бизнес администрация, образователен мениджмънт и др.

Университетът предлага международна стипендия на името на Алимардан Топчубашов.

Краен срок за кандидатстване: 5 април 2018 г.

Повече информация тук.


 1