Новини и събития

Тринадесето издание на международната конференция „Проблеми на устната комуникация“

3.11.2023 г. 14:05:35

На 6 и 7 октомври 2023 г. се проведе тринадесетото издание на международната конференция „Проблеми на устната комуникация“ – най-разпознаваемата научна изява на Катедрата по съвременен български език на Великотърновския университет, най-дълготрайната научна изява на Филологическия факултет. Започнала праз 1990 г. като сесия по проблемите на българската разговорна реч, 33 години по-късно конференцията събра учени от 6 страни, които да споделят своите наблюдения, да дискутират и да осмислят нашето ежедневно общуване, езика на българските медии, но и различни социолингвистични, психолингвистични и лингвокултурологични аспекти на устната комуникация. Специална секция бе фокусирана върху проблемите при преподаването на устния български език като чужд – проблематика, която в последните години набира скорост и в която Великотърновският университет има десетилетен принос. 

Конференцията беше открита от проф. д-р Димитър Димитров – ректор на Великотърновския университет и неин патрон. С тази известна като „търновска“ конференция Катедрата по съвременен български език отбеляза 60-годишнината си. По този повод беше отдадено дължимото на предшествениците, които със своята научна компетентност определиха една от посоките на лингвистичните наблюдения за десетилетия напред. В специалния панел, посветен на годишнината,  взеха участие проф. Христина Станева – дългогодишен организатор на конференциите, проф. Пенка Радева, доц. Любка Стоичкова и проф. Кирил Цанков – всички с научен интерес върху проблемите на разговорната реч и устната комуникация. Тяхното присъствие, както и присъствието на младите членове на Катедрата създаде усещането за традиция, приемственост и надежда, че конференциите имат бъдеще.

Кратка презентация за историята на Катедрата представи доц. Владислав Маринов, като за нея беше оказано съдействие и от директора на университетския музей доц. Анка Игнатова. По повод на своя юбилей Катедрата получи поздравления още и от декана на Филологическия факултет доц. Полина Цончева, от проф. Светла Коева от името на Института за български език, от проф. Йовка Тишева от името на Катедрата по български език в Софийския университет, от доц. Радослав Цонев от името на Катедрата по български език в Югозападния университет. Поздравителни адреси имаше и от катедрите по български език в Пловдивския и в Шуменския университет. Спонтанно към приветствията онлайн се присъедини и дългогодишната участничка в конференцията д-р Олга Сорока, която изтъкна заслугите на Катедрата по съвременен български език за развитието на българистиката в Лвовския държавен университет. С помощта на Информационно-библиотечния и издателски комплекс на Великотърновския университет беше организирана изложба с част от изданията на преподавателите от Катедрата по съвременен български език, с които издателството работи в тясно сътрудничество, както заяви в своето поздравление директорът на ИБИК проф. Красимира Мутафова.

Тринадесетото издание на конференцията „Проблеми на устната комуникация” беше организирано и проведено в рамките на проект „Устната комуникация в дигиталната епоха – проблеми и перспективи (ФСД-31-243-31/21.03.2023)

През 2024 г. след анонимно рецензиране и след редактиране докладите, за да бъдат видими и достъпни за изследователи от цял свят, ще бъдат отпечатани в периодичното издание „Проблеми на устната комуникация“ – индексирано и реферирано в престижни международни бази данни като CEEOL и EBSCO.

На юбилей като на юбилей – имаше и торта, и наздравици. Най-важното беше, че спокойствие, професионална коректност и добро настроение изпълваха двата конферентни дни. На сбогуване участниците споделиха своето задоволство от организацията. Домакините пък напомниха, че до следващото издание през 2026 г. не е далече и че Великотърновският университет ги очаква.


Програма на 12. международна конференция „Проблеми на устната комуникация“

19.10.2020 г. 7:54:14

Регистрация от 9:30 в каб. 556

Registration from 9:30, room 556

ОТКРИВАНЕ  6 .11.2020 г. 10,30-11,00 зала „Европа“

OPENING 6 .11.2020 10:30-11:00 Europe hall

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

Зала „Европа“ от 11:00 до 13:00

модератор – доц. Мария Илиева

PLENARY PAPERS

Europe hall from 11:00 to 13:00

moderator – associate professor Mariya Ilieva

 1. Стефана Димитрова (България). Асиметрия в езика
  Stefana Dimitrova (Bulgaria). Linguistic asymmetry

 2. Михаил Виденов (България). Запълване на хезитационните паузи в спонтанната българска разговорна реч
  Mihail Videnov (Bulgaria). Filling hesitation pauses in the spontaneous Bulgarian colloquial speech

 3. Стоян Буров (България). Относно имитацията на устна реч в интернет форумите
  Stoyan Burov (Bulgaria). On the imitation of spoken speech in Internet forums

 4. Димитър Попов, Велка Попова (България). Мултимодален подход за изследване на речта
  Dimiter Popov, Velka Popova (Bulgaria). Multimodal approach to the study of speech

 5. Велислава Чавдарова (България). Устна  комуникация и защитно поведение на личността – точки на пресичане
  Velislava Chavdarova (Bulgaria). Verbal communication and defensive behavior of the personality – points of intersection

 6. Хетил Ро Хауге, Йовка Тишева, Марина Джонова (Норвегия, България). Представяне на новия сайт bgspeech.net
  Kjetil Rå Hauge, Yovka Tisheva, Marina Dzhonova (Norway, Bulgaria). Presentation of the new web site bgspeech.net

Обедна почивка от 13:00 до 14:00 часа (възможност за регистрация в кабинет 556)

Lunch break from 13:00 to 14:00 (possibility for registration in room 556)

14:00 часа – снимка на участниците в конференцията пред паметника на св. св. Кирил и Методий

14:00 – photograph of the participants in the conference in front of the monument of St. Cyril and St. Methodius

Секция 1. УСТНА КОМУНИКАЦИЯ И РАЗГОВОРНА РЕЧ

14:15 часа, сем. 200 А – модератор проф. Антон Гецов

Section 1. VERBAL COMMUNICATION AND COLLOQUIAL SPEECH

14:15, room 200 A – moderator professor Anton Getsov

 1. Силвия Коева (България). Наблюдения върху употребата на звателните форми на мъжките собствени имена
  Silviya Koeva (Bulgaria). Observations on the use of the vocative forms of male proper names

 2. Антон Гецов (България). За един тип (не)обособена апозиция в българския език
  Anton Getsov (Bulgaria). On a type of an (un)separated apposition in Bulgarian language

 3. Верка Сашева (България). За един вид съгласуване в разговорната реч
  Verka Sasheva (Bulgaria). On a type of agreement in colloquial speech

 4. Мария Илиева (България). „На 100 процента“ разговорно
  Mariya Ilieva (Bulgaria). ‘Na 100 protsenta’ colloquial

 5. Ния Радева (България). Обръщенията към свекър, свекърва, тъст, тъща днес
  Niya Radeva (Bulgaria). Today’s forms of address to a mother-in-law and a father-in-law

 6. Anna Wileczek (Полша). Wspólczesna polska mlodomowa – kierunki rozwoju
  Anna Wileczek (Poland). Contemporary Polish youth speech – development directions

 7. Станислава Теофилова (България). Наблюдения върху словореда на някои по-слабо представени видове обстоятелствени пояснения в разговорната реч
  Stanislava Teofilova (Bulgaria). Observations on the word order of some less represented types of adjuncts in colloquial speech

Дискусия

Discussion

Секция 2. УСТНА ПУБЛИЧНА РЕЧ

14:15 часа, сем. 442 – модератор проф. Андреана Ефтимова

Section 2. VERBAL PUBLIC SPEECH

14:15, room 442 – moderator professor Andreana Eftimova

 1. Соня Божанина, Гергана Падарева-Илиева (България). Прояви на елизия в българската медийна реч по отношение на сричката и сричковата структура
  Sonya Bozhanina, Gergana Padareva-Ilieva (Bulgaria). Manifestations of elision in Bulgarian media speech in relation to the syllable and the structure of the syllable

 2. Андреана Ефтимова (България). Стерилната радиореч: нагласи на аудиторията
  Andreana Eftimova (Bulgaria). Sterile radio speech: attitudes of the audience

 3. Станимира Колева (България). Фразеологизмите в медийния текст (върху материал от цитирана реч в български и словашки онлайн медии)
  Stanimira Koleva (Bulgaria). Idioms in media texts (using quoted speech in Bulgarian and Slovakian online media)

 4. Владислав Миланов (България). Разговорни тенденции в съвременната публична реч
  Vladislav Milanov (Bulgaria). Colloquial tendencies in the contemporary public speech

Дискусия

Discussion

Секция 3. УСТНАТА КОМУНИКАЦИЯ В ХУДОЖЕСТВЕНИЯ ТЕКСТ

14:15 часа, зала „Европа“ – модератор доц. Радослав Цонев

Section 3. VERBAL COMMUNICATION IN FICTION

14:15, Europe hall – moderator associate professor Radoslav Tsonev

 1. Agnieszka Miernik (Полша). Symbol jako komunikat w ludowej basni bulgarskiej
  Agnieszka Miernik (Poland). The symbol as a message in the Bulgarian folk tales 

 2. Радослав Цонев, Мирела Дурчова (България). Разговорните съюзи та и па в тетралогията на Димитър Талев
  Radoslav Tsonev, Mirela Durchva (Bulgaria). The colloquial conjunctions ‘та’ (ta) and ‘па’ (pa) in Dimiter Talev’s tetralogy

 3. Ольга Ланская (Русия). Проблемы устной коммуникации: прием в доме Ростовых (по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»)
  Olga Lanskaya (Russia). Problems of spoken communication: the ball at the Rostov home (in L. Tolstoy’s War and Peace)

 4. Димитрина Хамзе (България). Криптокомуникацията в мъжко-женските отношения (върху материал от полската и българската паремиология)
  Dimitrina Hamze (Bulgaria). Cryptocommunication in male-female relationships (using material from Polish and Bulgarian paremiology)

 5. Деница Астахова (България). Теоретични концепции за художествената специфика на сказа в руското литературознание
  Denitsa Astahova (Bulgaria). Theoretical conceptions about the fiction specifics of the skaz in the Russian theory of literature

 6. Теодора Рабовянова (България). Прояви на естетическата норма на общуване, отразени в българските фразеологизми, пословици и поговорки
  Teodora Rabovyanova (Bulgaria). Manifestations of the aesthetic norm of communication present in Bulgarian idioms, proverbs and sayings

Дискусия

Discussion

Секция 4. СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕН АСПЕКТ НА УСТНАТА КОМУНИКАЦИЯ

14:15 часа, сем. 440 – модератор проф. Ценка Иванова

Section 4. SOCIOLINGUISTIC ASPECT OF VERBAL COMMUNICATION

14:15, room 440 – moderator professor Tsenka Ivanova

 1. Красимира Алексова (България). Социолингвистиката и общественото мнение у нас за устната реч
  Krasimira Aleksova (Bulgaria). Sociolinguistics and the public opinion in Bulgaria about spoken speech

 2. Sorin Paliga (Румъния). Spoken Czech – between Reality and Academic Norms
  Сорин Палига (Румъния). Устният чешки – между реалността и книжовната норма

 3. Биляна Тодорова (България). Смях по време на пандемия: някои наблюдения върху хумористичните текстове в интернет, свързани с COVID-19
  Bilyana Todorova (Bulgaria). Laughter during pandemic: some observations of the humorist texts on the Internet that are related to COVID-19

 4. Велин Петров (България). Главните и малките букви в българската разговорна реч в интернет
  Velin Petrov (Bulgaria). Capital and small letters in Bulgarian colloquial speech on the Internet

 5. София Мицова (България). Как се случва езиковото управление?
  Sofiya Mitsova (Bulgaria). How does language management occur?

 6. Ценка Иванова (България). За непреводимото в междукултурния контакт
  Tsenka Ivanova (Bulgaria). On the untranslatable in intercultural contact

 7. Олга Сорока (Украйна). "Коронавирусните" иновации в речта на украинците и българите
  Olga Soroka (Ukraine). ‘Coronavirus’ innovations in the speech of Ukrainians and Bulgarians

 8. Йорданка Георгиева-Окон (Полша). Щъркелът в българските диалекти
  Yordanka Georgieva-Okon (Poland). The stork in the Bulgarian dialects

Дискусия

Discussion

Секция 5. ПРАГМАТИКА. ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЯ. ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

14:15 часа, сем. 441 – модератор проф. Йовка Тишева

Section 5. PRAGMATICS. LINGUOCULTUROLOGY. PROBLEMS OF THE BULGARIAN LANGUAGE INSTRUCTION

14:15, room 441 – moderator professor Yovka Tisheva

 1. Мария Степанова (Русия). Етиката на устния преводач като ключов аспект за успеха на медиираната междукултурна комуникация
  Mariya Stepanova (Rissia). The interpreter’s ethics as a key aspect of the success of mediated intercultural communication

 2. Надежда Сталянова, Елена Крейчовa (България/Чехия). Обиждам те (се) – параметри на обидата и вербалната агресия в училище
  Nadezhda Stalyanova, Elena Kreychova (Bulgaria/Czech republic). I offend you (I take offence) – parameters of offence and verbal aggression at school

 3. Мариета Цветкова (България). Изразяване на висша форма на подсилване в българската разговорна реч – кратко и универсално
  Marieta Tsvetkova (Bulgaria). Expression of a higher form of intensification in Bulgarian colloquial speech – short and universal

 4. Илияна Димитрова (България). За интензитета на учтивост на етикетната формула моля в устната комуникация
  Iliyana Dimitrova (Bulgaria). The extent of politeness implied via the use of the word ‘моля’ in verbal (Bulgarian) communication

 5. Йовка Тишева (България). Наблюдения върху темпоралната организация на устния разказ
  Yovka Tisheva (Bulgaria). Observations on the temporal organization of the spoken narrative

 6. Владислав Маринов, Гергана Падарева-Илиева. Акустични особености на артикулацията от източнобългарски и западнобългарски тип на меки съгласни (пилотно изследване)
  Vladislav Marinov, Gergana Padareva-Ilieva. Acoustic features of the Eastern Bulgarian and Western Bulgarian type of articulation of soft consonants (pilot study)

Дискусия

Discussion

Коктейл в хотел „Премиер“ 19:30 – 21:30

Cocktail party in Premier hotel 19:30  – 21:30

7 ноември 2020 г.

11:00 ч. Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, ул. Рафаел Михайлов 1

Панел „Граматика на духа“ : Представяне на Сборник с научни изследвания в чест на 70-годишнината на доц. д-р Любка Стоичкова. Организират Великотърновски университет, Филологически факултет, катедра „Съвременен български език“, Университетско издателство и Община Велико Търново.

7 November 2020

11:00 Rafael Mihaylov Exhibition halls, 1 Rafael Mihaylov Street

Panel Grammar of the Spirit: Presentation of a Collection of scientific research papers in honor of the 70th anniversary of assoc. prof. Lyubka Stoichkova, PhD. Organized by the University of Veliko Tarnovo, the Faculty of Philology, the Department of Contemporary Bulgarian language, the University Publishing house and the Municipality of Veliko Tarnovo.

Международна научна конференция "Проблеми на устната комуникация" - Програма

8.11.2017 г. 8:41:42

10 ноември 2017 г.


Регистрация от 9,00 в каб. 556 на Ректората


Откриване на конференцията и приветствия – 10,00 – 10,30 ч.

Пленарни доклади – 10,30 – 12,00 ч.

зала „Европа“

Председател: доц. д-р Анелия Петкова

 • Helmut Wilhelm Schaller (Марбург, Германия) – Future tenses in Bulgarian as morpho-syntactic features of the „Balkansprachbund“
 • Йовка Тишева (София, България) – Наблюдения върху структурните типове изречения в устната реч
 • Хетил Ро Хауге (Осло, Норвегия) – Псевдосъчинителни конструкции с десемантизиран първи глагол в български и норвежки
 • Стоян Буров, Велин Петров (В. Търново, България) – М-повторенията в българската реч

Дискусия – 12,00 12,20

Почивка за обяд – 12,30 – 13,30


Социолингвистичен аспект на устната комуникация. Лингвокултурология – 13,30 – 15,00

зала „Европа“

Председател: проф. д-р Антон Гецов

 • Антон Гецов (В. Търново, България) – Към въпроса за граматическите отношения в апозитивните словосъчетания 
 • София Мицова (Благоевград, България) – Благоевградският градски говор – нови или възродени лексикални и граматически особености
 • Ценка Иванова (В. Търново, България) – Боли (ме)... – разговорни паралели между южнославянските езици
 • Венера Димитрова (София, България) – Ехо-въпросите като средство за пренасочване на отговора
 • Красимира Алексова (София, България) – Зависимости между нагласите към речевата вариантност и материалното положение на респондентите
 • Лиляна Чобанова (Пловдив, България) – Четенето като средство за усъвършенстване на устната реч при деца с дислектични нарушения

Дискусия 15,00 – 15,15  

Кафе пауза 15,15 – 15,45 


Пленарни доклади – 15,45 – 17,15

зала „Европа“

Председател: доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова

 • Надежда Михайлова-Сталянова (София, България) – Някои характеристики на речта на българските емигранти в Централна Европа
 • Анита Тодоранова (В. Търново, България) – „Сладки“ ли са „сладките“ думи?
 • Вехбие Балиева (В. Търново, България) – Комуникативно-прагматичен аспект на когнитивната интерференция при 5 – 6-годишни деца билингви
 • Милена Желева (В. Търново, България) – Медийният текст в дискурса на качествената преса
 • Стоянка Мицева (София, България) – Бизнес етикетът и етиката при устното делово общуване
 • Надежда Гайдаржи (В. Търново, България) – Ролята и мястото на българския диалект в езиковото многообразие на жителите в южната част на Молдова

Дискусия – 17,15 17,30Публична реч и интернет – 13,30 – 15,00

сем. 427

Председател: доц. д.н. Андреана Ефтимова

 • Андреана Ефтимова (София, България) – Устният морализаторски регистър в медийния и ежедневния дискурс
 • Петя Осенова (София, България) – Туитовете като предизвикателство пред автоматичната лингвистична обработка
 • Мария Багашева-Колева, Яна Манова-Георгиева (Благоевград, България) – За една нова група глаголи в българския и руския език под влиянието на езика в интернет
 • Светла Панайотова (Габрово, България) – Приложение на англицизмите при комуникация в областта на маркетинга – съпоставителен анализ в немския и българския език
 • Йордан Карапенчев (София, България) – Паралели между устната комуникация и копирайтинг текстовете в интернет
 • Ния Пенева (Русе, България) – Концептът „политик“ в лозунгите на протестиращия българин от 2013 г.

Дискусия – 15,00 – 15,15

Кафе пауза – 15,15 – 15,45


Пленарни доклади – 15,45 – 17,15

сем. 427

Председател: доц. д-р Мария Илиева

 • Мария Илиева (В. Търново, България) – Самопохвала на глупостта в неофициалната реч
 • Стефанка Абазова (София, България) – Случаи на конкуренция между аорист и имперфект от несвършени глаголи в разговорната реч
 • Светлана Добрева (София, България) – Съвременни образци за правоговор сред младото поколение в България
 • Теодора Рабовянова (В. Търново, България) – Каузативни глаголи в интернет и в разговорната реч
 • Роза Каримова (Уфа, Башкортостан)– Представление значимых смыслов в дискурсе (тв программа „Наблюдатель“)
 • Русин Коцев (Кобленц, Германия) – За още един случай на синтактична минимизация в интернет комуникацията


Коктейл в хотел „Премиер“ – 19,00 ч.11 ноември 2017 г.


Устна комуникация и разговорна реч – 9,00 – 10,15

зала „Европа“

Председател: доц. д-р Ния Радева

 • Ния Радева (В. Търново, България) – Случай на редупликация в българската речева практика
 • Мариета Цветкова (София, България) – За „отстъплението“ на ВИЕ-говоренето и причините за неговото разколебаване при устното общуване – хипотези и реалност
 • Марина Джонова (София, България) – Страдателният залог в устната реч
 • Владислав Маринов (В. Търново, България) – За интонационния контур на някои подчинени изречения
 • Радослав Цонев (Благоевград, България) – Елиптични синтактични конструкции в българската разговорна реч

Дискусия – 10,15 – 10,30

Кафе пауза – 10,30 – 11,00


Пленарни доклади – 11,00 -12,15

зала „Европа“

Председател: доц. д-р Гергана Падарева-Илиева

 • Гергана Падарева-Илиева (Благоевград, България) – За липсващата частица  „ли“ в българската реч
 • Кристина Младенова (В. Търново, България) – Засилване на членуването в българската речева практика
 • Елица Топалова (В. Търново, България) – Глаголи от свършен вид със самостойно сегашно време в българската речева практика
 • Биляна Тодорова (Благоевград, България) – Някои особености при рецепцията на словните граници в устната комуникация
 • Верка Иванова (В. Търново, България) – За функциите и прагматичната стойност на  „се“ и „си“ в разговорни изрази

 Дискусия – 12,15 – 12,30

Закриване на конференцията в зала „Европа“ 12,30


 1