27 ФЕВ
Секция "Математически основи на информатиката" към ИМИ - БАН
27 ФЕВ 2024
1 МАР
Исторически факултет, Академия за лидери при Исторически факултет, Ателие „История и памет“, Катедра „Нова и най-нова история на България“, Катедра „География“, с подкрепата на Студентски съвет на ВТУ
1 МАР 2024
1 МАР
катедра „Компютърни системи и технологии“
1 МАР 2024
1 МАР
Филологически факултет, катедра „Обща лингвистика и старобългаристика“ и катедра „Славистика“ (Колегиум по сръбски и хърватски език); Образователен и културен център „Балкани“, Исторически факултет, Център по етнология и културна антропология
1 МАР 2024
1 МАР
гл. ас. д-р Георги Василев
1 МАР 2024
1 МАР
Филологически факултет, катедра „Обща лингвистика и старобългаристика“ и катедра „Славистика“ (Колегиум по сръбски и хърватски език); Образователен и културен център „Балкани“, Исторически факултет, Център по етнология и културна антропология
1 МАР 2024
6 МАР
Педагогически факултет, катедра „Предучилищна педагогика“
6 МАР 2024