СПОДЕЛИ

Научен семинар "Математически основи на информатиката" - ежемесечно


Факултет "Математика и информатика" / Факултет “Математика и информатика”, ВТУ “СВ. св. Кирил и Методий”/ Секция “Математически основи на информатиката”, към ИМИ - БАН
Семинар
10.12.2018 г. - 10.12.2018 г.
15:00 -
Семинарът „Математически основи на информатиката” се организира съвместно с Института по математика и информатика при БАН и се провежда периодично (1-2 пъти месечно) през учебната година. За контакти: Стефка Буюклиева (ВТУ, stefka@uni-vt.bg) Цонка Байчева (ИМИ, tsonka@math.bas.bg)
гр. Велико Търново, ул. “Арх. Георги Козаров” 3, учебен корпус 3, аудитория “Джон Атанасов” (зала 102)