СПОДЕЛИ

Междууниверситетско състезание по математика


Факултет "Математика и информатика" / СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ “ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ”
Конкурс, викторина, състезание
14.11.2014 г. - 16.11.2014 г.
-
Междууниверситетското състезание по математика (МСМ) е математическо състезание, което се провежда през месец ноември. МСМ се организира от Факултет „Математика и информатика” (ФМИ) на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” съвместно със Съюза на математиците в България – секция „Великотърновски университет”. Целта на МСМ е да повиши качеството на подготовката на студентите за участие в национални и международни състезания по математика. В МСМ могат да участват студенти по бакалавърска или магистърска програма на български висши училища. Организирането и провеждането на МСМ се осъществява от Организационен комитет, в който са включени преподаватели и служители от ФМИ. Организационният комитет се определя от Факултетния съвет на ФМИ. Журито се състои от председател и по един представител на участващите университети. Председателят на Журито и представителя на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” се определят от Факултетния съвет на ФМИ. В състезанието могат да участват до 10 студенти от бакалавърски и/или магистърски програми и до 3 ръководители от всеки университет. Конспектът, по който ще се проведе състезанието, е валидният за Националната студентска олимпиада по математика (2014 г., група А).
гр. Велико Търново, ул. "Арх. Георги Козаров" 3, учебен корпус 3