СПОДЕЛИ

Информационен онлайн семинар за докторанти и млади учени „Публикуване в международното изследователско пространство. Въпроси и отговори.“


Исторически факултет / Исторически факултет, катедра „Стара и средновековна история“, катедра „Нова и най-нова обща история“
Семинар
5.5.2023 г. -
10:00 - 17:00
Линк към виртуалната аудитория: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM0Y2YzMTEtY2QwZC00NzlmLWIyZDQtOTQwYmYxYzQwZDcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281913d12-81f0-4b7d-886c-bf06bb71bbb3%22%2c%22Oid%22%3a%22a4da8296-3d53-4020-a3ad-7ea6e0a82df8%22%7d
ВТУ, Ректорат, зала "Европа"