СПОДЕЛИ

Seminarium Archaeologicum Tirnovense


Исторически факултет / Исторически факултет, катедра „Археология“
Семинар
29.3.2023 г. - 30.3.2023 г.
09:00 - 17:45
Линк към витруалната аудитория: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmE0ZDkzOWYtMjYyNS00OWY2LTg3MjAtZWUxMDYyZDg5YTUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281913d12-81f0-4b7d-886c-bf06bb71bbb3%22%2c%22Oid%22%3a%22704fc765-3bae-40ee-8d19-df124c5e20b0%22%7d
ВТУ - Ректорат - зала „Европа“ / онлайн в Microsoft Teams