СПОДЕЛИ

Студентска научна конференция „XIII Мартенски студентски четения“


Исторически факултет / Исторически факултет, катедра „Стара и средновековна история"
Научна конференция
24.3.2023 г. - 25.3.2023 г.
09:00 - 18:00
Историческият факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ Ви кани да вземете участие в XIII Мартенски студентски четения, които ще се проведат на 24 и 25 март 2023 г. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Четенията са отворени за участие на студенти – бакалаври, магистри и докторанти. Можете да участвате с доклад с продължителност до 15 минути. Начинът на провеждане на събитието е присъствен. Докладите от четенията, преработени като научни статии, ще бъдат предложени за отпечатване в съответния том от поредицата след рецензиране. Заявки за участие, включващи кратко резюме (мин. 200 думи) се приемат до 1 март 2023 г. линк към формуляра: https://forms.office.com/e/fTa3i1rLQy. За въпроси, свързани с научното събитие може да се свържете с нас на е-мейл:mart.st.vtu@gmail.com Допълнителна информация относно конференцията очаквайте на фейсбук страницата на Мартенските студентски четения – https://www.facebook.com/profile.php?id=100064037139796. Линк към виртуалната аудитория в Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OThjNjZhNjYtY2UxOC00MTQwLWJjYTUtMGY1NTE3MzIxNmU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281913d12-81f0-4b7d-886c-bf06bb71bbb3%22%2c%22Oid%22%3a%22704fc765-3bae-40ee-8d19-df124c5e20b0%22%7d
ВТУ, аудитория 321 / Online в Microsoft Teams