СПОДЕЛИ

Seminarium Archaeologicum Tirnovense (Live)


Исторически факултет / Исторически факултет / Катедра "Археология"
Семинар
30.3.2022 г. - 31.3.2022 г.
08:00 - 17:30
Публични лекции по актуални проблеми на българската археология от членовете и докторантите на катедра „Археология“, археолози от НАИМ при БАН и РИМ в страната. Събитието ще се проведе на 30-31 март 2022 година присъствено в зала „Европа“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и онлайн във виртуална аудитория: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmExZjJmMzMtNTIzOC00Y2IzLTk1MzUtYWRmZDIwMjVjOGYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281913d12-81f0-4b7d-886c-bf06bb71bbb3%22%2c%22Oid%22%3a%22704fc765-3bae-40ee-8d19-df124c5e20b0%22%7d Организатори: доц. д-р Росина Костова (r.kostova@ts.uni-vt.bg), гл. ас. д-р Таня Джанфезова (tyd@ts.uni-vt.bg)
Зала "Европа" - Ректорат, ВТУ / онлайн в Microsoft Teams