СПОДЕЛИ

VI Национален ученически конкурс с международно участие „Пространство и време“


Исторически факултет / Исторически факултет, Академия за лидери при Исторически факултет, Ателие „История и памет“
Конкурс, викторина, състезание
1.3.2022 г. - 1.3.2022 г.
10:00 - 18:00
За шеста поредна година Академията за лидери при Историческия факултет отправя покана за участие на младите хора с интереси в областта на историята и географията в Националния ученически конкурс "Пространство и време". В научния форум се допускат само ученици от гимназиалната образователна степен (8-10; 11-12 клас). Конкурсните творби, постъпили до 22 февруари 2022 г., се оценяват от научно жури, в състава на което участват авторитетни университетски преподаватели. Учениците, получили оценка по-висока от Мн. добър (4.50), продължават участието си във втори кръг. Публичната защита ще се проведе в онлайн формат на 1 март 2022 г. Ще се радваме да бъдете сред нас! Заявка за участие на следния линк: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ej2RgfCBfUuIbL8Gu3G7s_BAIflulx1Blbwh_4UnuYBUMlZISk9PMVVNT1Q3WlBBU0hCUVY5MjlQTSQlQCN0PWcu Официалното откриване на заключителния етап на Шестия национален ученически конкурс с международно участие „Пространство и време“ ще се състои на 1 март 2022 г. (вторник) от 10:00 ч. на следния линк: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeb980bc77f0c4c95a43b86cfbd057d15%40thread.tacv2/1645789231964?context=%7b%22Tid%22%3a%2281913d12-81f0-4b7d-886c-bf06bb71bbb3%22%2c%22Oid%22%3a%22704fc765-3bae-40ee-8d19-df124c5e20b0%22%7d
ВТУ - Ректорат / онлайн - Microsoft Teams