СПОДЕЛИ

XVI научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“


Исторически факултет /
Научна конференция
2.11.2021 г. - 2.11.2021 г.
09:00 - 15:00
Заявки за участие в конференцията се приемат до 25 октомври 2021 г. на следния линк: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ej2RgfCBfUuIbL8Gu3G7s2XHT3CuO-5AjRnfEkxeILBUQ09PNE9GODg3N1RDVjY5VllOTEwyNzRNNC4u. Готовите за публикуване материали, изцяло съобразени с изискванията: https://journals.uni-vt.bg/bb/bul/req.aspx, следва да се изпратят до 10 януари 2022 г. на имейл ist@ts.uni-vt.bg, като в темата на имейла се вписва Шестнадесетата научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, а файлът се именува с името/имената и фамилията/фамилиите на автора/авторите и темата на доклада. Виртуална зала за откриване на конференцията и заседания на секция „История“: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3atO9tCHuxhbCuRT_vG-tnchHR9q4CDGHba0rznLqZvxI1%40thread.tacv2/1634726890561?context=%7b%22Tid%22%3a%2281913d12-81f0-4b7d-886c-bf06bb71bbb3%22%2c%22Oid%22%3a%22704fc765-3bae-40ee-8d19-df124c5e20b0%22%7d Витруална зала за заседания на секция „География, методика на обучението по география“: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3atO9tCHuxhbCuRT_vG-tnchHR9q4CDGHba0rznLqZvxI1%40thread.tacv2/1635232260660?context=%7b%22Tid%22%3a%2281913d12-81f0-4b7d-886c-bf06bb71bbb3%22%2c%22Oid%22%3a%22704fc765-3bae-40ee-8d19-df124c5e20b0%22%7d
ВТУ, Ректорат / онлайн в MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3atO9tCHuxhbCuRT_vG-tnchHR9q4CDGHba0rznLqZvxI1%40thread.tacv2/1634726890561?context=%7b%22Tid%22%3a%2281913d12-81f0-4b7d-886c-bf06bb71bbb3%22%2c%22Oid%22%3a%22704fc765-3bae-40ee-8d19-df124c5e20b0%22%7d