СПОДЕЛИ

Юбилейна онлайн научна конференция „30 години факултет „Математика и информатика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“


Факултет "Математика и информатика" / Линк за влизане в конференцията: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGYwYmI5MTMtMDU2MS00M2RhLTk5N2QtMDgzOTBmOTQzZjZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281913d12-81f0-4b7d-886c-bf06bb71bbb3%22%2c%22Oid%22%3a%22faf0933b-1bd5-463f-a76b-c58fa0d3d052%22%7d
Научна конференция
28.11.2020 г. - 28.11.2020 г.
10:00 - 17:00
Научната конференция се посвещава на 30 години от създаването на факултет „Математика и информатика“на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Форумът цели споделяне на актуални научни модели и изследователски резултати в областта на математиката, компютърните науки и образованието.Чрез участието както на млади, така и на утвърдени учени конференцията следва традициите на ФМИ за споделяне на научни и образователни модели и идеи. Конференцията се провежда онлайн чрез Microsoft Teams. Участниците в конференцията получават линкове за връзка и участие на датите: – 28.11.2020 г. Научна конференция на учените (от университети, научни организации и институти и др.). За участие се изпраща резюме, а на конференцията се представя докладът. По тематични направления: Секция 1. Математика и приложна математика Секция 2. Информатика и компютърни науки Секция 3. Обучението по математика, информатика, информационни технологии Заявката и докладът се изпращат по имейл на контактните лица до: – 20.11.2020 г. - заявка с резюме на доклада – 20.12.2020 г. - пълен текст на доклада (по Образец) Програмният комитет оценява и приема представените доклади за публикуване в електронен сборник с доклади от научната конференция – 30 години ФМИ. Номинират се доклади с високи научни теоретични и приложни постижения, които се предлагат за публикуване в юбилеен брой на списание „Математика, компютърни науки и образование“ на ФМИ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Списанието излиза в печатен и електронен вариант и е достъпно на адрес:http://journals.uni-vt.bg/mcse
гр. В. Търново