• КАТЕДРА "СКУЛПТУРА"

    КАТЕДРА "СКУЛПТУРА” е основополагащо звено на Факултета по изобразително изкуство. В момента Катедра “Скулптура” разполага с една от може би най-добрите бази за развитие и обучение в областта на скулптурата – ателиета, лекционни зали, помощни работилници. Специално проектиран и изграден за нуждите на катедра „Скулптура” към Факултета по изобразително изкуство, скулптурният корпус е сграда със специализирани ателиета, лекционни зали и помощни пространства, замислени и построени за нуждите на едно съвременно и перспективно обучение по скулптура.

    Преподавателският състав, в по-голямата си част хабилитирани лица, се състои от едни от най-ярките и изявени представители на българската скулптура от различни поколения.

    Скулптурният корпус има 6 големи ателиета, всяко от които с площ от 90 кв.м., 2 ателиета по рисуване с по 80 кв.м., 6 по-малки ателиета с обща площ над 180 кв.м., ателиета за гипсолеене, каменоделие и дървопластика, всяко от които с площ от 65 кв.м. Освен това, студентите разполагат с работилница за металообработване с площ от 60 кв.м., компютърна зала с постоянен достъп до интернет, допълнителни пространства за съхраняване на музейната сбирка и за реализиране на пространствени неконвенционални произведения. Повечето ателиетата притежават горно осветление и панорамна гледка към Велико Търново. Оборудвани са с най-необходимите пособия за работа с основните скулптурни материали. До сградата има обособено пространство за работа на открито на голямоформатни пластики от камък и други материали. В коридорите и фоайетата на скулптурния корпус е експонирана част от музейната сбирка на катедра „Скулптура”. Сградата притежава локално парно отопление и климатична система. В момента съществуващите ателиета, работилници, зали и други пространства напълно осигуряват учебния процес в основните дисциплини: скулптура, композиция, технологии в скулптурата и изпълнение в материал, и рисуване на обучаваните специалности – „Изящни изкуства/скулптура/” и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство/скулптура/” в три образователни степени – бакалавър, магистър и доктор. Освен това тук се осигурява учебния процес в свободно избираемите дисциплини моделиране и технологии в скулптурата и изпълнение в материал /за други специалности на ФИИ/. Тук се обучават и чуждестранни студенти по различни европейски образователни програми.

    В СПЕЦИАЛНОСТТА “ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА - СКУЛПТУРА” основна цел е осмисляне и овладяване на пластично-пространствения език на скулптурата. В тази посока обучението се структурира около най добрите български и световни школи и традиции в образованието по скулптура като ги следва, развива и убогатяване чрез постиженията на съвременната скулптура и изобразително изкуство като цяло. Обучението се опира на личностните качества, индивидуални възможности и нтереси на студентите , квалификацията, компетентността и творчески постижения на преподъвателския състав, стреми се да ги открива, използва, създава условия за развитието им. Учебният план и програми съдържат възможности за включване в учебната материя на най – актуалните и важни художествени факти и процеси в съвременната скулптура, тяхното изучаване в теоретичен и практичен план.

    Специалността изгражда художници-скулптори подготвени да търсят и следват индивидуален творчески път, да говорят със свой пластичен език, способни да реализират свои авторски произведения, лесно включващи се в съвременния художествен живот, квалифицирани и компетентни да реализират собствени проекти както и да решават отговорни задачи в областта на монументалната скулптура и художествения синтез. Основните дисциплини в които се осъществяват тези задачи са : „Скулптура”, „Композиция”, ”Технологии в скулптурата и изпълнение в материал”, „Художествен синтез”, „Нови аспекти в съвременната скулптура”, „Пластична анатомия”. Тези и останалите дисциплини от учебния план спомагат за изграждането на цялостна артистична личност, адаптираща се в динамично променящата се социална среда. Голямо удобство за студентите от специалностите на катедра „Скулптура” е разположението на скулптурния корпус.Той е част от централния университетски комплекс. Намира се в непосредствена близост до университетската библиотека, ректората и аулата, закрития спортен комплекс, студентския стол и общежития. В сградата на ректората има студентско-преподавателски кафе-клуб, заведения за хранене, бюфети , книжарници и интернет зали. Закритият спортен комплекс разполага с плувен басейн, игрища и стена за катерене. Новите скулптурни ателиета, историческите и културни традиции, и природна уникалност на Велико Търново превъръщат Великотърновския университет и катедра „Скулптура” в средище за нови идеи в областта на обучението по скулптура, за академично и творческо общуване между изявени скулптори от страната и чужбина, преподаватели във висши учебни заведения по изкуствата и техни студенти.