• Катедра „ЖИВОПИС”

  Същност и специфика

  Неизменна цел на художественото образование във Факултета по изобразително изкуство (ФИИ) на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” е да се повиши нивото на професионална подготовка на студентите и да се разгърне техния творческия потенциал, съобразно новите параметри на изобразителното изкуство. Затова обучението по живопис във факултета е креативна интелектуална дейност, която се характеризира с мултифункционалност и с перспективи за развитие. Чрез езика на живописта, на студента се дава възможност да намери различни пътища, за да обобщи впечатленията си и да създаде художествено значима живописна образност.

  Живописта е един от най-дълго просъществувалите видове изящно изобразително изкуство. Тръгвайки от свидетелството за първите доказателства за живопис – скалните рисунки на пещерата Шове в днешна Франция преди 32 000 години, а според някои историци дори от преди 60 000 години (каменни жилища в Арнем ленд, северна Австралия), изкуството живопис е неизменна част от творческия стремеж и изяви на хората. Като епитом на различните етапи от развитието на човечеството, живописта преминава през множество трансформации, стилове, течения и дори катаклизми, но съвременността доказва нейната жизненост и гъвкавост като изкуство. Живописта в постмодерното общество се отличава с широк спектър на обхвата на съдържанието, с размиване на границите между нея и отделните видове изкуства и с интеграция и преливане на изразните средства. Но тя се характеризира и с антиутопичност и стилова разнопосочност.

  Благодарение на високата професионална подготовка на колегите-художници от преподавателския състав на катедра „Живопис” на ФИИ, се осигуряват широкоспектърни възможности на обучението в специалност „Изящни изкуства – Живопис” и по различните дисциплини свързани с живописта, което определя и нейната специфика.

  Квалификация и компетенции

  Катедра „Живопис” администрира и обезпечава с преподаватели специалност „Изящни изкуства – Живопис” – образователно-квалификационни степени (ОКС) „бакалавър” и „магистър”. От катедрата се администрират и всички учебни дисциплини, касаещи живописта, които са включени в учебните програми (ОКС „бакалавър” и „магистър”) на всички специалности на факултета. Ежегодно катедрата е обучаващо звено на докторанти за придобиване на образователна и научна степен (ОНС) „доктор” в двете професионални направления: 1.3. Педагогика на обучението по ... (научна специалност 05.07.03. Методика на обучението по изобразително изкуство) и 8.2. Изящни изкуства – Живопис.

  Катедра „Живопис” създава така необходимите условия за получаването на знания и умения по фундаменталните аспекти на живописта – естетически, теоретически, технически, методически, технологически, исторически. В обучението на студентите се прилага аналитичен подход към предходните епохи, стилове и значими авторски постижения в областта на живописта. В практическите занятия по живопис се прави както проучване на натурата с цел придобиването на практически умения, така и подходящ обучаващ процес, който да спомогне себеизpазяванетo чрез худoжествен акт.

  На студентите, изучаващи различните дисциплини свързани с живописта, се осигуряват теоретични знания за:

  - техника и технология на живописта – познания за класическите и съвременни изобразителни и пластични техники, материали, инструменти и визуални средства (интермедия);

  - познания за стиловете в живописта и значимите авторски постижения в исторически план.

  Преподавателите от катедрата изискват изграждането у студентите на практически и професионални умения като:

  - овладяването на основните похвати за композиционно-картинен градеж и за личностно авторско отношение към живописното художествено произведение.

  - технически умения и сръчности в областта на класическите и съвременни изобразителни и пластични техники на живописта.

  - умения за хармониране на цветовете и професионално пластично изграждане на живописната форма.

  - професионална компетентност и умения за проектиране и реализиране на собствени авторски проекти в сферата на живописта и съвременните форми на изобразителна образност.

  - комуникативни умения и умения за работа в екип при реализиране на авторски и колективни творчески проекти.

  - умения за адаптиране, за вземане на мобилни и адекватни решения в съответствие със съвременните тенденции и научни постижения в областта на техниката и технологията на живописта.

  - умения за организиране и провеждане на научноизследователска дейност в съответното професионално направление.

   История на катедрата и обща информация за дейността 

  Обучението по живопис във Факултета по изобразително изкуство започва още през 1963 г., с основаването на днешния ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Преподаването от редица изтъкнати български художници на така сложната и деликатна материя живопис с годините се развива и осъвременява, а подходът и методите в обучението се обогатяват. Първи преподаватели по живопис са едни от основоположниците на бъдещия ФИИ – утвърдени художници като Кою Денчев (1920-1984), проф. Александър Терзиев (1934-2011), Стоян Домусчиев (1935-2021), гл. ас. Иван Банов (1922-1982) и доц. Янаки Манасиев (1932-1978).

  Катедра „Живопис” е една от първите катедри в 50 годишната история на факултета. Сформирана е през 1973 г. и през годините в нейния състав влизат поредица от качествени художници, обогатяващи палитрата от преподаватели: проф. Станислав Памукчиев (р. 1953), доц. Никола Гелов (1935-1995), гл. ас. Христо Иванов (1930-2003), гл. ас. Ангел Ботев (р. 1931), ст. ас. Стефан Петков (р. 1948), проф. д-р Георги Костов (1945-2006), гл. ас. Георги Стойков (1943-2007), гл. ас. Тодор Тодоров (р. 1948), доц. Пеньо Пенев (р. 1953), проф. Николай Иванов (р. 1949), проф. Никола Русчуклиев (р. 1932), проф. Никола Николов (р. 1946), доц. Йордан Парушев (1958-2011), доц. Борис Желев (р. 1961), проф. д-р Иван Узунов (р. 1958) и т.н., като в известен период към състава на катедрата влизат и преподавателите от колегиумите по рисуване (до 1988 г.) и по приложни изкуства (графичен дизайн до 1989 г., стенопис до 2007 г.).

  Колегиумът на катедра „Живопис” винаги работи както за повишаване на професионализма си, така и за актуализиране на учебните програми и подобряване на условията за обучение на студентите. От началото на създаването си катедра „Живопис” насърчава и спомага за активната им творческа дейност. Резултатите от обучението по живопис се представят на Годишната студентска изложба на Факултета по изобразително изкуство. Студентите реализират самостоятелни изложби, участват и с авторски творчески проекти както в обявените съвместни експозиции и кураторски проекти с други специалности от факултета, така и в регионални и национални арт форуми. Днес не са малко и студентите, наградени за своите творчески постижения.

  Материална база

  От съществено значение за осъществяването на качествен учебен процес по изобразително изкуство е потенциалът на учебната материална база. Дисциплините от сферата на живописта изискват реализацията на практически занятия, за целите на които във ФИИ има много добра материална база – 8 просторни и светли ателиета в Централен корпус, със стативи и други пособия (подиуми, паравани, шкафове и т.н.). Залите за живопис дават възможност не само за специализирано обучение на добро ниво, но и за превръщането им в своеобразни лаборатории за експериментиране във всички форми и чрез различни средства за създаване на визуалност в живописта (класически и съвременни). Катедрата разполага с един методически кабинет и две помещения-склад за съхранение на студентски творби, за драперии, гипсови детайли, предмети и други необходими за учебния процес аксесоари.

  За нуждите на обучението по живопис всички студенти могат да ползват базата на специализираната факултетска библиотека (профилирана към изкуствата).

  Като една от най-старите катедри във ФИИ, катедра „Живопис” е важно и съществено звено на институцията, допринасящо за колорита на нейния облик и за обезпечаване на нейния високи имидж в обучението по изобразително изкуство. Колегиумът на катедрата е от художници с активна творческа дейност, работещи в различни визуални превъплъщения и изказ на живописта. Те работят активно за актуализиране на учебните програми и допринасят за творческите изяви на студентите си на регионално и национално ниво.

  Дейността на катедра „Живопис” намира отражение в националните и регионални печатни и електронни медии, както и в социалните мрежи. Информация за публикации и събития редовно се предоставя на страницата „ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Факултет по изобразително изкуство” във Фейсбук – https://www.facebook.com/groups/237168281526, както и на сайта на ВТУ https://www.uni-vt.bg

  Съставил текста:

  доц. д-р Маринета Млячкова

  Ръководител катедра „Живопис”

  ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ катедра „Живопис”:

  доц. д-р Маринета Млячкова – Ръководител катедра

  проф. д-р Илиян Лалев

  проф. д-р Мартина Караиванова-Аврамова

  доц. Йордан Йорданов

  доц. Красимир Карабаджаков

  гл. ас. д-р Стоян Илев

  ас. д-р Радоил Серафимов

  Почетни професори на ФИИ от катедра „Живопис”:

  проф. Александър Терзиев

  проф. д-р Георги Костов

Кандидатстудентски изпити

 • СПЕЦИАЛНОСТ ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА – ЖИВОПИС

  редовна форма на обучение

  І част Рисуване на глава от натура с черен материал (молив, въглен, креда), Формат 55/46 см. Времетраене на изпита – 6 часа в един ден.

  Кандидатите си осигуряват бяла рисувателна хартия, твърда подложка и всички останали материали за изпита.

  ИЗИСКВАНИЯ: Композиране на човешка глава в пространството. Анализ на движението, пропорциите, характера и състоянието на модела. Убедително светлосянъчно изграждане на главата. Лично отношение към пластичното моделиране и непосредственост при поднасянето на формата.

  ІІ част По избор:

  Конкурсен изпит I - живопис (цветна задача - натюрморт по натура) изпълнена с маслени, темперни, акварелни или акрилни бои.

   Формат – 46/55 см. Времетраене на изпита – 6 часа. Кандидат-студентите си осигуряват всички материали: бои, платно (опънато на рамка и грундирано), фазер или акварелна хартия; четки, палитри, съдове за разредител или вода.

  ИЗИСКВАНИЯ:

  1. Композиционно-пространствено решение 2. Хармония на основните цветови стойности 3. Обемно-пластично изграждане на формите в картинното пространство.

  2. Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация от специализирано училище по изкуствата

  3.ДЗИ по изобразително изкуство

  Балообразуване: Оценката от І част + оценката от ІI част с коефициент 3 + общия успех от дипломата за средно образование

  Максимален бал – 30,00

  ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

  За участие в конкурсните изпити на 15 и 16 юни 2024 г. трябва: - да се подаде заявление (електронно) до 12 юни 2024 г.

  ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ:

  Всяка събота от 8 до 14 часа. За повече информация:

  Тел. 0882411762  Надежда Златкова

  или имейл:  nad.zlatkova@gmail.com