УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
5003 Велико Търново "Т.Търновски" 2 lib@uni-vt.bg 651609, 618234 
Skip Navigation Links EN
   
 

БИБЛИОТЕКА ПРИ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Информационно-библиографски отдел

 

 

Литература за Христо Ботев

1990-2002

 

Книги и статии.

Бълг.ез.

271 загл.

1990-2002.

 

Книги

 

Алманах ІХ клас. [Уч.помагало за учители и ученици]. Ч.1-2. Състав. Ив.Радев и др. Под общ.ред. на Ив.Радев. В.Търново, Слово, 1995.

       Ч.2. Българска възрожденска литература. Литературознание,ез.,стилистика, методика. 511 с.

                 1.изд.

Алманах V клас. Нар.творчество, бълг. лит., чужда лит. ( Литературознание, ез., стилистика, методика). Под общ. Ред. на Ив.Радев. В.Търново, Слово, 1994. 423 с.

Алманах VІІ клас. Бълг. лит., чужди лит. – литературознание, ез., стилистика, методика. Под общ.ред. на Ив.Радев. В.Търново, Слово, 1995. 508 с.

       1.изд. 1994.

Алманах VІ клас. Нар.песни, бълг.лит., чужда лит. – литературознание, ез., стил, методика. Под общ.ред. на Ив.Радев. В.Търново, Слово, 1995. 414 с.

       1.изд. 1994.

Атанасов, Владимир Ат., Николай Чернокожев.  Българската литература – диалогични прочити. С., Фенея, 1994. 143 с.

       От Раковски до Вапцаров.

Бенбасат, Алберт.  Критически срещи в минало и сегашно време. [Литературнокрит. очерци].С., Нар.младеж, 1991. 207 с.

Биографии на българските писатели. Ч.1-2. Под общ. ред., състав., предг. Ив.Радев. В.Търново, Слово, 1994.

       Ч.1. 208 с.

       Ч.2. 192 с.

Христо Ботев и неговата чета. [Материали от] науч.сес., Враца, 27-28 май 1996 г. [Състав.] Николай Генчев. Враца, Ист.музей, 1997. 152 с. ( Библиотека Български северозапад; 12. Серия научни изследвания; 6).

Христо Ботев – нови изследвания. Сб. материали от ІІ междунар.колоквиум “Проблеми на бълг.лит.”, София, 1986. Състав. Стефан Елевтеров, Николай Чернокожев; Ред.кол. Милена Цанева и др. С., Унив.изд. Кл. Охридски, 1990.

       Рец.: Катя Станева. За Ботевото творчество – с различни изследователски техники. Бълг.ез. и лит., 1991, № 6, 52-58.

Христо Ботев 1848-1998. Поезия и публицистика от Христо Ботев, летопис и думи за него и родния му Калофер. Калофер, Фонд.Христо Ботев, 1998. 144 с.

Христо Ботев 1848-1876. Био-библиогр. указ. И опис на арх.док. Т.1 – Състав. Иванка Петрова и др. Науч.ред. [с предг.] Цвета Унджиева. С., Нар.библ.Св.св.Кирил и Методий, 1992 –

       Т.1. Творчеството на Христо Ботев. 1992. 263 с.

Рец.: Татяна Янакиева.  Най-сетне библиография за Ботев.- Бълг.книга, 1992, № 1, 61-64.

       Т.2. Литература за Христо Ботев в България. Състав. Мария Кожухарова и др. Науч. ред. [ с предг.] Илия Тодоров. Библиогр.ред. Евелина Василева. 1994. 824 с.

Бумбалов, Любен Стоянов.  “Хаджи Димитър” на Ботев. Феноменология на бълг. душевност. 2.доп.изд. С., Унив.изд.Св.Кл.Охридски, 1997. 358 с. с табл.,сх.,факс.

       1.изд. 1996.

Българите и съседните народи в публицистиката на Раковски, Ботев, Яворов. Състав. Иван Николов. [ С.], Македония прес, 1996. 144 с.

Българска литературна класика. За зрелостници, кандидат-студенти и студенти. Ч.1-2. Подб. И ред. Иван Сарандев. [С.], Албатрос, 1995.

       Ч.1. Литературни портрети. Стоян Каролев и др.2.прераб.изд. 200 с.

       Ч.2. Анализи и проблеми. Стоян Каролев и др. 224 с.

Българска литературна класика. Лит. портр. с анализи. За зрелостници, кандидат-студенти и студенти. Ч.1-3. Състав. Дочо Леков и др. Подб. И ред. Иван Сарандев. Пловдив, Хермес, 1996.

       Ч.1. 223 с.

                 За Ботев, Вазов, З.Стоянов,А.Константинов, П.Славейков.

Българска литературна класика. [Сборник]. Стоян Каролев и др. Подб. и ред. Ив.Сарандев. Пловдив, Макрос 2000, 1992. 212 с.

Василев, Михаил Иванов.  Българската поезия през ХІХ век. С., Унив.изд. Св.Кл.Охридски, 1995. 158 с.

Велев, Георги.  Геният... премълчаното. 150 г. след рождението на Христо Ботев. С., Тилиа, 1997. 328 с. с портр.

Велкова-Гайдарджиева, Антония.  Литературнокритически прочити. В.Търново, Слово, 2002.

Венков, Йордан.  Христо Ботев. Възторжен вестител на нови времена. С., Христо Ботев, 1998. 160 с.

Влахов-Мицов, Стефан.  Кой уби Христо Ботев. Полит. Мистерии. С., Библ. Нов ден, 1994.

       Рец.: Георги Атанасов. Книга за премълчаните спомени. – Воен. журнал, 1994, № 4, 135-137.

                 Георги Лаплев.  Въпросът е “Кой?”, а отговорът е “Защо?”. – Век 21, № 23, 15-22 юни 1994, с.10

                 Георги Попов.  Геройството търси истината. – Бълг. армия, № 13473, 1 юни 1994, с.3.

                 Катя Кузмова-Зографова.  Българските “юди” не се самоубиват, те пишат лъжемемоари. – Лит.вестник, № 23, 13-20 юни 1994, с.3.

Георгиев, Любен Христов.  Литературна класика. Студии и портр. Кн.1-6. С., Цвят, 1992.

       Кн.2. 1992. 255 с.

        ?   Гечев, Минко.  Будители на България. С., Христо Ботев, 1998. 214 с.

       От Паисий до Левски.

Далчев, Атанас.  Поезия. Предг.,състав. и прил. Чавдар Добрев. В.Търново, Слово, 1993. 110 с.

       Съдържа и : За българската поезия: Христо Ботев; Иван Вазов; Пейо Яворов; Кирил Христов и др.

Димитров, Любен Йоакимов.  Възпитателното верую и дело на Христо Ботев. С., Веда Словена-ЖГ, 1998. 132 с. с ил., портр.

       Рец.: Александър Г.Маджаров. – Нач.образ., 1999, № 2, 78-80.

                 Елка Петрова. – Предуч.възп., 1999, № 2, 48-49.

Дуфев, Константин Стефанов.  Сбъдването. Стихотворения. Христо Ботев. Пловдив, Светлоструй, 1998. 60,80 с.

       Втората книга е отпечатана на обратната страна със самостоятелно заглавие,страници и пагинация.

Еленков, Константин.  9 теми за кандидат-студенти. [Лит.разраб.]. Видин, Анубис, [1991]. 82 с.

       Включен е и Ботев.

Жечев, Николай.  Христо Ботйов. Летопис за живота и дейността му 1847/1848 – 1876. С., Абагар, 1997. 304 с. с ил., факс.

       Съдържа и речник на остарели, диалектни и чужди думи и изрази. Библиогр.: с.281-286; Показалци.

Жиров, Юри.  Левски. Писма в бъдещето.[Изследване]. С., Ванеса, 1992. 72 с.

       Съдържа и : Звездите не питат откъде вземат светлина. Есе за Ботев.

Игов, Светлозар Атанасов.  Апостолът, Геният, Патриархът. [ Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов]. [Очерци]. С., Хр.Ботев, 1996. 213 с.

Игов, Светлозар.  Български писатели. Поети, прозаици, драматурзи, критици. С., ИК Кибеа, 2001.

Илиев, Стоян.  Родени един за друг. Страници от историята на бълг.любовна лирика. С., БАН, 1993. 255 с.

       Съдържа  литературнокрит. очерци и за Ботев.

Класическият прочит на българската литература. Крит. Антология за ученици, кандидат-студенти и учители. Състав. [и предг.] Николай Аретов. С., Кралица МАБ, 1994. 223 с.

Критически текстове за Христо Ботев, Иван Вазов. В помощ на зрелостниците и кандидат-студентите. Състав. Димитър Михайлов. В.Търново, Слово, 1997. 224 с.

       2.изд. 1999.

Лазаров, Стойко.  Българската литература. Наблюдения и анализи за зрелостници и кандидат-студенти. С., ИК Ракла, 2001.

Литературни анализи. С., ИК Ваньо Недков, 1997. 312 с.

Малинов, Ангел.  От Ботев до Талев. Теми и разраб. По лит. за ученици и кандидат-студенти. [С.], Труд, 1998. 192 с.

Монова, Илиана.  Христо Ботев. Поезия и публицистика, Писатели и критици за Ботев, Ботев и неговото време, Библиогр. Уч.помагало по лит. за гимназиалния курс. [С.], Летописи, 1993. 189 с. с табл.

Национална научна конференция, посветена на 150-ата годишнина от рождението на Христо Ботев, Калофер, 5 януари 1998 година. Материали от конф. Калофер, Фонд.Христо Ботев, 1998. 136 с.

Неделчева, Цветанка Нанева.  Щрихи към портрета на Ботев. Калофер, Фонд.Христо Ботев, 1996. 160 с. с портр.

Незаглъхващи извори 1884-1941. Сборник. Подб. и ред. Райчо Русков. [Пловдив], SM, 1996. 304 с.

       Съдържа и лит.анализи на “До моето първо либе” и др.

Ненчовски, Димитър Йотов.  Христо Ботев – живият бог на света. С., [Д.Ненчовски], 1997. 167 с.

Пантелеева, Нина.  Литературни теми. Книга за ученици, кандидат-студенти, студенти. С., Изд.ателие Аб, 1999.

Пауновски, Иван.  Но защо? Детективна проза, Ново за Христо Ботев, Факти и фалшификации.[Изследване]. С., Бълг.писател, 1993. 303 с.

Пелева, Инна. Ботев. Тялото на национализма. [Изслеване]. С., Кралица МАБ, 1998.

       Рец.: Бойко Пенчев. Политиката на речниковостта. – Лит.вестник, № 22, 10-16 юни 1998, с.5.

                 Милена Кирова. Възраждане и другост. – Култура, № 12, 27 март 1998, с.3.

Пенев, Станислав.  В художествения свят на литературната творба. Анализи [за]VІІ кл [на СОУ]. Варна, К-Б, 1995. 32 с.

       Анализи на “Мамино детенце” /Л.Каравелов/ и “На прощаване”/Хр.Ботев/.

Радев, Иван Н.  Ботевото творчество.[Уч.помагало за учениците от СОУ]. 2.изд. В.Търново, 1995. 213 с.

       1.изд.1994.

Радославов, Иван Радков, Иван Мешеков.  Книга от техни страници. [Лит.критика]. Ред. и състав. Сава Василев, Иван Станков. Предг. и прил. Сава Василев. В.Търново, Унив.изд.Св.св.Кирил и Методий, 1996. 288 с.

Рашева-Божинова, Венета.  Ботевото семейство. 3.изд. Калофер, Фонд.Христо Ботев, 1996. 192 с., 8 л. ил., факс., портр.

С лице към гения. Избрани предговори към Ботевите съчинения. Захари Стоянов и др. Калофер, Фонд. Христо Ботев, [1995]. 190 с.

       Други авт.: Г.Бакалов, М.Димитров, Б.Пенев, А.Златаров, М.Арнаудов, Л.Стоянов, Г.Константинов, П.Динеков, Н.Янков, Г.Джагаров, В.Андреев.

Сачев, Евгений.  Христо Ботйов, Ботйовата дружина и Добруджа. Добрич, Регионална библиотека, 1996. 52 с.

Спасов, Иван.  Из българската литературна класика. Учебни анализи. С., Испаника, 2000.

Станева, Катя.  Гласове на Възраждането. С., Полис, 2001.

       Студии върху Паисий, В.Априлов, Н.Геров, Д.Чинтулов, Р.Жинзифов, Петко Славейков, Д.Войников и Хр.Ботев.

Стефанов, Валери.  Лабиринтите на смисъла. Крит.речник за поезията на Христо Ботев. С., Унив.изд. Св. Кл.Охридски, 1993. 155 с.

       Рец.: Георги Господинов.  Речник на лабиринтите. – Лит.вестник, № 46, 22-28 ноем. 1993, с.2.

Стефанов, Делчо.  Жив е! Роман [за Хр.Ботев]. С.Болярово, Ямболско, Руен, 1992. 164 с.

Страници за Христо Ботев. Творчеството на писателя в бълг. лит. критика. Състав. Панко Анчев. Варна, Андина, 1992. 200 с.

Танев, Димитър Хр.  Траектория на духа. Ескизи за бълг.писатели. С., Фонд ДГ, 1995. 199 с. с портр.

       От Д.Чинтулов до Д.Габе.

Тодоров, Илия.  Различният Ботев. Нов поглед върху творчеството на Христо Ботев. [Предг. Светлина Николова]. [С.], Прозорец, 1998. 240 с.

Топалов, Кирил.  Ботев в пътя на Възрожденската поезия. [Литературнокрит.статии]. С., Унив.изд.Св.Кл.Охридски; Съюз на филолозите българисти, 1992. 104 с.

Топалов, Кирил Любомиров.  Христо Ботев – поет и публицист. Студии и анализи. С., Д.Убенова, 1997. 208 с.

       С библиогр.

Узунов, Тодор Георгиев.  Великата обич. Роман за Христо Ботев. С., Унив.изд. Св.Кл. Охридски, 1999. 455 с.

Унджиев, Иван Николов.  Христо Ботев. Живот, идеи, творчество. 2.изд. Калофер, Фонд. Христо Ботев, 1995. 94 с.

       1.изд. 1956 на изд. Нар.младеж.

Ценов, Цветан.  Братята и сестрите на Христо Ботев. Очерци. Перник, [Изд.авт., 1991]. 128 с. с ил., 8 л.ил., портр., факс.

       Рец.: Боян Ботйов. Книга за братята и сестрите на Христо Ботев. – Родознание, 1993, № 2, 53-55.

Ценов, Цветан.  В Тракия, в село Калофер. Очерци [за Хр.Ботев]. С., Поли-92, 1994. 95 с. с факс., ил.

Чолов, Петър.  Родът на Христо Ботев.  С., Акад.изд. Проф.Марин Дринов, 2000. 167 с.

 

 

 

 

 

 

 

Статии

 

1990

 

Атанасов, Атанас.  Ботев и Липранди. Книгата на Липранди “Восточный вопрос и Болгария”, която Хр.Ботев е притежавал и която превежда. – Пулс, № 1, 2 ян. 1990, с.2.

Еленков, Константин.  Ботев наново. – Лит.форум, № 49, 6 дек. 1990.

Козова, Лиляна.  Какво още не знаем за Ботев ? Нови интересни факти от биографията на поета. – Земя, № 41, 26 септ. 1990.

Константинов, Трендафил.  Ботево съчинение ли е житието на Св. мъченица Рада Пловдивска ? – Зем.знаме, № 38, 23 февр. 1990.

Маджаров, Александър.  Отново по въпроса за Ботевите задачи от естествознанието. – Год. Ист. образ. в България, 7-8, 1989-1990, 15-38.

Николова, Видка.  Из “През смъртта към живота”. – Лит.фронт, № 1, 4 ян. 1990, с.1,6.

Пауновски, Иван.  Изисторията на “Майце си”. Ботев и Далчев... – Лит.фронт, № 25, 21 юни 1990, с.1,4,5.

Пауновски, Иван.  “На прощаване в 1868”. Но кога точно ? – Отечество, 1990, № 19, 38-41.

       Продължение от № 18. Кога и как Ботев е написал стихотворението.

Райнова, Маргарита.  “Пътят е страшен, но славен...” Последните часове на Ботев. – Нар. армия, № 12442-12443, 24 май 1990, с.6.

Тодоров, Илия.  Ботев отново изопачен. – Лит.фронт, № 25, 21 юни 1990, с.5.

Тодоров, Илия.  За едно “неизвестно Ботево съчинение”. – Векове, 1990, № 4, 45-50.

Цонев, Пламен.  Рождество Христо Ботево. Революциите на 10 ноем. и 22 дек.  и “балканският синдром”. – Отеч. фронт, № 13340, 5 ян. 1990, с.12.

 

 

1991

 

Алипиева, Антоанета.  Ботевите диалози. – Бълг.ез. и лит., 1991, № 5, 1-6.

Атанасов, Владимир. От “не до но” в Ботевото “На прощаване”. –Бълг.ез. и лит., 1991, № 2, 19-21.

Байер, Барбара.  “До моето първо либе”. Наблюдения върху едно стихотворение на Христо Ботев. – Лит. мисъл, 1991, № 2, 77-94.

Ботйов, Боян.  Ботйовият архив. – София, 1991, № 11-12, 29-30.

Ботйов, Боян.  Забравена ли е майката на Ботев [Иванка Ботева]. – Поглед, № 51, 23 дек. 1991, с.12.

Ботунски, Марин.  Петте дни на войводата [Христо Ботев]. – Околчица, [за]1991, 1991, 4-11.

Георгиев, Марин.  Комунист ли е Ботев ? – Лит. форум, № 12, 20 март 1991, с. 2.

       По повод едноименната статия на Илия Тодоров в сп.”Летописи”, 1991, № 1,.

Динчев, Петър.  ... И певци песни за него пеят. 143 г. от рождението на Хр. Ботев. – Земя, № 2, 4 ян. 1991.

Жиров, Юри.  Звездите не питат откъде се взима светлина. – Прогонената буква, № 3, юли 1991, с.6.

       Романтиката на идеята в поезията и личността на Хр.Ботев.

Игов, Светлозар А.  “Хаджи Димитър” [от Христо Ботев]- високото баладично пространство на подвига. – Родна реч, 1991, № 5, 3-7.

Македонов, Димитър.  Варненски и Преславски митрополит Симеон, Христо Ботев и шуменските събития. – Духовна култ., 1991, № 9, 21-25.

Мутафчиев, Константин.  Христо Ботев и православната духовност. – Църковен вестник, № 6, 8 февр. 1991, с.5-6.

Николова, Видка.  От юнака до антиюнака. Вариация на тема Ботев – Яворов. – Лит.форум; Нова христоматия, № 9, 27 февр. 1991, с.1,7,9.

Николова, Видка.  Смисловите огнища на бащиното огнище. Поетическият “аз” при Ботев, Лилиев и Смирненски. – Лит.форум; Нова христоматия, № 42, окт.1991, с.1,6.

Орачев, Атанас.  Христо Ботев и идеята за “южнославянско единство”. – Свободен народ, № 251, 6 апр.1991, с.7.

Петкова, Атанаска.  Ботев и Каравелов. Началото и краят на една делба. – Бълг.армия, № 12702, 30 май 1991.

       Стихотворението “Делба” на Хр.Ботев като зов за борба , отправен към Л.Каравелов.

Поглубко, К.А.  Ботевото Знаме и списание “Вперед”. Бълг.-рус. револ.връзки в средата на 70-те години на ХІХ в. – Здравей!, 1991, № 4-5, 12-13.

Свинтила, Владимир.  Темата за злото в творчеството на Ботев. – Родна реч, 1991, № 1, 8-9.

Спасов, Иван.  Как Марин Георгиев гътна веруюто на Христо Ботев. – Дума, № 90, 2 апр.1991.

        По повод статията на М.Георгиев “Комунист ли е Ботев?” в Лит.форум, № 12, 20 март 1991.

Стефанов, Валери.  Поезията на Христо Ботев. Приключенията на тялото. – Летописи, 1991, № 4, 166-175.

Стоянова, Людмила.  Молитвата у Ботев и Вазов. – Лит.форум; Нова христоматия, № 23, 5 юни 1991, с.11.

Тарашоева, Валерия.  В Русия – единоверна и единокръвна. – Околчица [за]1991, 1991, 135-137.

       Годините, прекарани от Хр.Ботев в Одеса.

Тодоров, Илия.  Първото либе на Христо Ботев ( Парашкева Шушулова или Мина Горанова ?). – Лит.мисъл, 1991, № 8, 3-30.

       С библиогр.

Тодоров, Илия.  Символ-верую на българската комуна”. – Летописи, 1991, № 1, 118-137.

       Историята на произведението, приписвано на Хр.Ботев.

Чернокожев, Николай.  Прозата на Христо Ботев. – Родна реч, 1991, № 7-8, 4-8.

Чонев, Чони.  Двама от кораба на безсмъртието. – Бълг.армия, № 12701, 29 май 1991.

       Общото в жизнената съдба и творчеството на Вапцаров и Ботев.

 

1992

 

Ботйов, Боян.  Ближни на Ботйов и верни до смърт...[Димитър Тодоров-Димитрото, Янко Ангелов, Васил Маринов]. – Околчица[за]1992, 1992, 95-98.

Великов, Димитър.  Чешката общественост за българския гений [Христо Ботев]. – Лит.форум, № 21, 27 май – 2 юни 1992, с.4.

Георгиева-Ботйова, Сашка и др.  Да го опазим чист. – Лит.форум, № 21, 27 май – 2 юни 1992, с.1, 4.

       116 г. от гибелта на Хр.Ботев.

Геронтиев, Борислав.  Прозрения за цели епохи. – Околчица [за]1992, 1992, 9-11.

       Животът и творчеството на Ботев.

Енчев, Милан.  Несъгласие с две твърдения [за живота и творчеството на Хр.Ботев]. – Участие, 1992, № 3, 22-23.

       По повод кн. на П.Данчев “Чертите на гения”. Бълг.писател,1976.

Йовева, Румяна.  Един възможен прочит на “Хайдути” [на Хр.Ботев]. – А..., 1992, № 4, 50-55;

        № 6-7, 1-20, прил.

Кьосев, Александър.  Трагическите парадокси на “В механата” [от Христо Ботев] в български литературен контекст. – Лит.вестник, № 42, 26 окт.- 1 ноем. 1992, с.6.

Маджаров, Александър.  Нови факти за задачите на Христо Ботев. – Год. СУ “Св.Кл.Охридски”. Фак. нач. и предуч. педаг., 83, 1992, 29-54.

       С библиогр. Ботевият превод на учебник по аритметика – 1873 г.

Мутафов, Енчо П.  Геният като народ. Ботев и неговият начин на мислене. – Лит. мисъл, 1992, № 1-2, 99-117; № 3-4, 91-106.

Найденова, Светлана.  “Майце си” – Христо Ботев. – А..., 1992, № 5, 47-52.

Нинов, Цветан.  Архаични думи в Ботевата поезия и тяхното възприемане от учениците в горния курс. – Бълг.ез. и лит., 1992, № 4, 49-55.

Огнянова, Мариола.  Защо бунтовникът тръгва по страшния, но славен път на борбата ? – Родна реч, 1992, № 1, 11-12.

       Лирическата поема. “На прощаване” от Хр.Ботев.

Радев, Иван.  Епиграфът в творчеството на Христо Ботев. – Ез. и лит., 1992, № 4, 115-123.

Рашева-Божинова, Венета.  “Да помним и тачим онова, което сме имали, за да го имаме пак”. – Българи, 1992, № 2, 20-23.

       Интервю с внучката на Венета Ботева, съпруга на Христо Ботев.

Скарали се кой да води бащината дружина. 144 г. от рождението на Христо Ботев. – Лит.форум, № 1, 8-14 ян. 1992, с.1.

Стамболов, Иван.  Скромният месия на Ботев. – Родна реч, 1992, № 5-6(5), 3-9.

Станишев, Кръстьо.  Ботев – съвременна вечност и вечна съвременност. – Родна реч, 1992, № 5-6(5), 10-13.

Топалов, Кирил.  “Майце си” и “Хаджи Димитър” – две равносметки на поета [Христо Ботев]. – А..., 1992, № 1, с.С-У.

Хранова, Албена.  Ботев и българската детска лирика – история на едно профаниране. – Ез. и лит., 1992, № 5, 20-24.

Христов, Стоян.  Дъщерята на Христо Ботев [Иванка Ботева]. – Околчица [за]1992, 1992, 89-94.

 

1993

 

Александров, Емил.  Ботев и християнска Европа. – Отеч.вестник, № 14220, 2 юни 1993, с.8.

Андреев, Коста.  Обреченият на безсмъртие. – Земя, № 3, 6 ян. 1993.

       145 г. от рождението на поета.

Арсова, Миглена.  Домът, светът и човекът в поезията на Христо Ботев. – Родна реч, 1993, № 6, 31-33.

Веков, Ангел.  Женева чествува Христо Ботев. Георги Плеханов и Кр.Раковски за великия българин – нови док. – Веч.новини, № 3, 7 ян.1993.

Генов, Петко Ангелов.  Какво още не знаем за Ботев ? – Учит.дело, № 1, 6 ян. 1993.

Геронтиев, Борислав.  “Ботйова не закачайте!” – Дума, № 125, 2 юни 1993, с.13.

       Отношението на властта към делото на Ботев от Освобождението до наши дни.

Геронтиев, Борислав.  “Защо и как съм загинал...”Всичко ли знаем за пътя на войводата от Козлодуй до Йолковица ? – Лит.форум, № 22, 2-8 юни 1993, с.1,6.

Делийски, Димитър Л.  Ботев – в четата на Хаджи Димитър ? Кого всъщност е нарисувал на своята небезисвестна литография Хенрик Дембицки. – Дума, № 125, 2 юни 1993, с.13.

Дилков, Жоро.  Къде е роден Христо Ботев ? – Антени, № 1, 6 ян. 1993.

Димитрова, Блага.  Гласът на Ботев. – Околчица [за]1993, 1993, 3-7.

Ефендулов, Дим.  С благоговение и страх. – Лит.форум, № 22, 2-8 юни 1993, с.1,6.

       Нравствените критерии в поезията на Хр.Ботев.

Йорданов, Александър.  Да не спрем по средата на пътя. Слово по случай Деня на Христо Ботев и падналите за свободата на България, произнесено на  2 юни 1993 на връх Околчица. – Демокрация, № 126, 3 юни 1993, с.1,8.

Конев, Илия.  Европеизмът на Христо Ботев. – Веч.новини, № 104, 1 юни 1993, с.4.

Кунчева, Рая.  Стихът на Ботев. – Век 21, № 18, 5-11 май 1993, с.10.

Николова, Видка.  Единствеността като множественост. Към връзката Ботев – Вапцаров. – Лит.форум, № 4, 27 ян. – 2 февр. 1993, с.6.

Николова, Камелия.  Ботев като изненада. Култура, № 22, 28 май 1993, с.1.

       Литературният колаж “Ботеви сънища” от Б.Богданов в русенския драм.театър, реж. Авт.

Новокиришки, Георги.  Стефанаки Савов дал каквото можал за погрома на Ботевата чета. – 168 часа, № 27, 6 юли 1993, с.22.

Радев, Стоян.  Христо Ботйов – гражданин на всички времена. – Везни, 1993, № 3, 11-13.

Сергеева, Надя.  Обесването на Васил Левски. – Родна реч, 1993, №5, 30-32.

       Анализ на Ботевото стихотворение.

Стоилов, Илия.  Убийството на Ботев. Хипотеза на един юрист. – Тракия, 1993, № 2, 78-95.

Ташев, Ташо Ив.  Желанието се взема за действително. – Век 21, № 25, 23-29 юни 1993, с.7.

По повод статията на Дим.Делийски “Ботев – в четата на Хаджи Димитър ?, Дума, № 125, 2 юни 1993, с.13.

             Теофилов, Иван.  Човекът. – Лит.форум, № 1, 6-12 ян.1993, с.1.

                   По повод 145 г. от рождението на Хр.Ботев.

             Теофилов,Мариус.  Ренесансовият смях на Ботев и българските нотабили. – Лит.вестник, № 4, 1-7 февр.1993, с.7.

             Хачатрян, Юрий.  Баруйр Севак и Христо Ботев. Прев. от арм. Агоп Орманджиян. – Лит.форум, № 28, 14-20 юли 1993, с.7.

                   Творчеството на арм.писател и неговият превод на Ботевата поезия.

             Ценов, Цветан.  За рождената година на Христо Ботев. – Околчица [за]1993, 1993, 81-86.

 

1994

 

Алексиева, Снежана.  Драмата на прозрението [в поезията на Хр.Ботев]. – Родна реч, 1994, № 7-8, 9-11.

Бурин, Иван.  Ботев – световен поетичен гений. – Околчица [за]1994, 36-52.

Георгиев, Драгомил.  “Майце си” [от Хр.Ботев]. – Родна реч, 1994, № 4, 5-7.

Горанов, Румен.  Ботевият модел на света. – Родна реч, 1994, № 7-8, 3-8.

Делчева, Николина.  Мотивът за самотата в поезията на Христо Ботев. – Тракия, 1994, № 3, 77-79.

Илиев, Стоян.  Необикновената любов на Христо Ботев. – Везни, 1994, № 2, 4-13.

Киров, Георги Н.  Добро ли, зло ли насреща иде... – Родна реч, 1994, № 7-8, 11-12.

          Стихотворението “Борба” на Хр.Ботев.

Кирова, Милена.  Нарцистичният Ботев – митология на едно (въз)раждане. – Лит.вестник, № 32, 19-25 септ. 1994, с.12.

Павлов, Емил.  Къщата. Наблюдения върху поет. Текстове от Ботев до Вапцаров. – Проглас, 1994, № 3, 70-83.

Приматаров, Иван.  Христо Ботев не е автор на “Символ-верую на българската комуна”. – Нация и политика, 1994, № 1, 9-11.

          146 г. от рождението на Хр.Ботев.

Русинов, Русин.  Да уважаваме Ботевото “Той, който падне в бой за свобода...” – Лит.форум, № 1, 5-11 ян. 1994, с.5.

          В защита на автентичния Ботев стих в баладата.

Стефанов, Васил.  История на стихотворението “Обесването на Васил Левски”. – Летописи, 1994, № 7-8, 201-214.

Тачков, Марин.  “В началото бе слово...” Ботев – бог на българската поезия. – Летописи, 1994, № 1-2, 40-45.

Фадел, Морис.  Раздвоеният текст. – Лит.вестник, № 37, 24-30 окт. 1994, с.13.

          Стихотворението на Н.Вапцаров “Борбата е безмилостно жестока...” и поетиката на Хр.Ботев.

 

1995

 

Антонов, Ивайло.  Амбивалентност в Ботевата лирика. – Ез. и лит., 1995, № 4, 96-106.

Балтова, Роза.  Какви мисли и чувства вълнуват лирическия герой в навечерието на борбата ( в поемата “На прощаване”). – Тракия, 1995, № 3, 78-80.

Делийски, Димитър.  Първият публикуван художествен образ на Христо Ботев. – Кула, 1995, № 1, 63-73.

Иванов, Славчо.  Към диалога  Яворов – Ботев. – Проглас, 1995, № 3, 56-57.

Недкова, Весела.  За естетическата рецепция на художествените текстове в училище. Смислоорганизиращи принципи при изучаване на Ботевото творчество. – Бълг.ез. и лит., 1995, № 1, 21-28.

Пелева, Инна.  На арфа яснозвучна с душата ми съзвучна. – Лит. вестник, № 26, 26 юли – 1 авг. 1995, с.9,12.

          Жената в поезията на Христо Ботев и Пейо К.Яворов.

Стефанов, Димитър.  Неудобният Ботев. [Есе]. – Бълг.писател, № 4, 23-30 ян.1995, с.3.

Танев, Димитър.  Смъртта като живот. 147 г. от рождението на Христо Ботев. – Бълг.писател, № 1, 2-9 ян. 1995, с.1,10.

Цветков, Румен.  Относно участието на Христо Ботев във в.”Тъпан”. – Бълг.ез., 1995, № 5-6, 463-465.

Чакалова, Мария.  Още за казаното и премълчаното в лирическия глас на Ботев. – Пламък, 1995, № 1-2, 88-94.

 

 

1996

 

Атанасова, Катя.  Нему. – Лит.вестник, № 7, 21-27 февр. 1996, с.10.

          Бележки за стихотворението “Ней” от Хр.Ботев.

Бабачева, Елка.  Кои чакаха “ред за свобода”. Ботевото презрение към философията “добър живот” в стихотворението “Странник”. – Бълг.писател, № 20, 14-20 май 1996, с.4.

Христо Ботев – 120 години безсмъртие. – Слав. вестник, № 3-4, юни 1996, с.1,3,4,6,7.

          Съдържа: Здравко Петров. Ботевата звезда е още пътеводна. – Д.Б.Митов. Назад към Ботйов. – Ефрем Каранфилов. Неговите стихове и рани ще греят над родината ни, докато я има България. – Иван Мешеков. Психология и темперамент...

Василев, Николай.  Урокът на Христо Ботев. Към проблема за участието на поета в строителството на съвр. бълг.ез.- Бълг.писател, № 22,28 май – 3 юни 1996, с.4.

Господинов, Георги.  Случаят “Ней”, версии и свидетелства. – Лит. вестник, № 7, 21-27 февр.1996, с.9.

Дамянова, Адриана.  От мита за юнака към мита за народа. Щрихи към диалога Ботев – Вазов. – Бълг.ез. и лит., 1996, № 2, 44-49.

Илинов, Петър.  Христо Ботев – герой и поет. – Един завет, 1996, № 4, 26-29.

Люцканов, Людмил.  Още по случая “Ней” [от Хр.Ботев] старата нова версия. – Лит. вестник, № 14, 10-16 апр. 1996, с.15.

Начев, Венцеслав.  Ботев и гласовете на историята.[Есе]. – Бълг. писател, № 22, 28 май – 3 юни 1996, с.1.

 Николова, Видка.  Анализ към връзката Ботев – Яворов. – Участие, 1996, № 1, 38-41.

 Николова, Дора.  Анализ и интерпретация на един подминаван текст на Ботев. – Дарба, 1996, № 1, 17-18.

Парушев, Паруш.  Вместо лира – сабя в ръка. Лермонтов, Петьофи и Ботев в контекста на една обща поетика. – Бълг.писател, № 42, 17-23 дек. 1996, с.6.

Пелева, Инна.  Ботев – нарастващият текст. – Науч. тр. ПУ”П.Хилендарски”, 34, 1996, № 1, 313-316.

Пенчев, Бойко.  Контра-модерният Ботев. – Лит. вестник, № 7, 21-27 февр. 1996, с.12-13.

Попов, Жечко.  Живели ли са Левски и Ботев във ветрената воденица край Букурещ. – Лит. форум, № 39, 27 ноем. – 3 дек. 1996, с.1,6.

Русинов, Русин.  По два въпроса от Ботевото наследство. – Епохи, 1996, № 4, 103-117.

Русинов, Русин.  Форми за бъдеще време в езика на Христо Ботев. – Бълг. ез., 1996, № 2, 62-64.

Смоховска-Петрова, Ванда.  Романтик ли е Ботев ? – Лит. мисъл, 1995-1996, № 2, 55-70.

Станилов, Станислав.  Април и август, или подвигът на 120 години. – Бълг. писател, № 18, 30 апр. – 6 май 1996, с.1,4.

          120 г. от гибелта на Хр.Ботев.

Тотев, Петко.  Балканът – жития, страдания и блянове. 148 г. от рождението на Христо Ботев. – Бълг. писател, № 1, 2-8 ян. 1996, с.1,4.

Хранова, Албена.  “Не пей ми ся” и “До моето първо либе”: от звука до традицията. – Лит. мисъл, 1995-1996, № 2, 71-91.

Шарова, Крумка.  Защо Ботев тръгна с чета ? – Лит. форум, № 20, 29 май – 4 юни 1996, с.1,2.

          Бележки върху публицистиката на Христо Ботев.

 

1997

 

Атанасова, Виолета.  Ботев и Каравелов за българското училище. – Педагогика, 1997, № 8-9, 79-87.

          С библиогр.

Бобев, Андрей.  Два погледа към Ботев. – Лит.форум, № 34, 4-10 ноем. 1997, с.3.

Ботев – във или извън историята. – Демокр. прегл., 1997, № 33, 451-474.

          Съдържа: Инна Пелева. Ботев – телесността като антиутопия. – Милена Кирова. Христо Ботев и нарцистичните травми на българското Възраждане.

Христо Ботев – 150 години от рождението на поета. – Бълг. писател, № 26-27, 23 дек. 1997, с.1-8.

          Съдържа: Стефан Продев. Перото на войводата. – Андрей Пантев. Исторически прозрения. – Н.Хайтов. Безсмъртният. – Бълг. критика за Христо Ботев. – Яко Молхов. Ботевиядата на Пауновски. – Петър Велчев. Тези две загадки. – Стефан Чирпанлиев. Той ще стане идолът на България. – Любен Георгиев. Биографът срещу интересчийството. – Божидар Райков, Лидия Драголова. Ботевите вестници. – Петко Тотев. Земята на Ботев и Левски. – Николай Василев. Морфология на мита. – Калина Канева. Път за изминаване. – Валери Калонкин. Преводачът на “Кремуций Корд”. – Петър Апостолов. Поетът и неговите духовни събратя. – Произведенията от и за  Христо Ботев, издавани през последните 10 години.

Бумбалов, Любен.  Генеалогичното  пространство и време на жътварката в “Хаджи Димитър” на Ботев. – Бълг.ез. и лит., 1997, № 1-2, 15-28.

Велкова-Гайдарджиева, Антония.  Митът Ботев и критиците естети. – Света гора, № [1], 1997, 174-183.

Венков, Йордан.  Васил Левски се е срещал многократно с Христо Ботев. – Дума, № 38, 15 февр. 1997, с.8.

Георгиева, Станка.  Разсъждения по някои въпроси на интертекстуалността ( “На нивата” – Яворов, “Хаджи Димитър” – Хр.Ботев). – Родна реч, 1997, № 7, 14-17.

          Също и в: Дарба, 1998, № 1, 10-13.

Динова-Русева, Вера.  Първите художествени образи на Христо Ботев. – Читалище, 1997, № 11-12, 4-5.

Жечев, Тончо.  Васил Левски и Христо Ботев. По случай 160 г. от рождението на Апостола. – 24 часа (Пловдив), № 197, 21 юли 1997, с.9.

Канева, Калина.  Ботев през погледа на един приятел. Кореспонденция между Георги Бакалов и д-р Р.Судзиловски. – Дума, № 2, 4 ян. 1997, с.8.

Косев, Константин.  Гений на всички българи. Константин Косев, предс. на Нац.комитет за честване 150-год. от рождението на Христо Ботев, пред “Лит.форум”. – Лит.форум, № 41, 23 дек. 1997, с.1, 2.

Нанчев, Йордан.  Христо Ботев. Комунизъм значи разруха. Спомен на Иван Андонов за гениалния поет. – Демокрация, № 14, 16 ян. 1997, с.18.

Павловска, Цветана.  Идеите за държавно устройство на Христо Ботев. – Изв. Инст.воен.ист. бълг.армия, 60, 1997, 3-45.

Пелева, Инна.  Ботев – езикът на кръвното родство. – Ез. и лит., 1997, № 1-2, 92-104.

Пелева, Инна.  Психоаналитичният сюжет “Ботев”. – Лит. вестник, № 4, 12-18 февр. 1997, с.9,12,13.

Петрова, Фанка.  Гносеологически идеи в творчеството на Христо Ботев.- Читалище, 1997, № 11-12, 6-7.

Попова, Лора.  Глупците и свободата в Ботевия дискурс. – Бълг. ез. и лит., 1997, № 1-2, 29-32.

Серафимов, Иван.  За свестните и за лудите при Ботев. – Дума, № 7, 10 ян. 1997, с.10.

Христов, Иван Д.  Философски насоки в поезията на Христо Ботев. – Родна реч, 1997, № 10, 6-7.

Шопов, Драгомир.  Голяма отговорност и велико щастие е, че имаме Ботев. – Пламък, 1997, № 11-12, 156-159.

Hadzikosev, Simeon. Heine und Botev. – Germanica, 4, 1997, 147-152.

 

1998

 

Абаджимаринова, Румяна.  Книжевните известия на публициста Христо Ботев. – Родна реч, 1998, № 3, 39-41.

Антов, Пламен.  Между Околчица и Враца. – Лит. форум, № 21, 2-8 юни 1998, с.5.

          Върху личността и поезията на Ботев.

Божков, Христо (Тетевянин).  Някои подробности за смъртта на Христо Ботев. – Прелом, № 21, 4 юни 1998, с.2.

Венков, Йордан.  Христо Ботев и “Символ-верую на българската комуна”. – Понеделник, 1998, № 4-5, 169-184.

          С библиогр.

Гарева, Мария.  Откъс от неиздадената анкета с професор Гочо Гочев. – Лит. форум, № 22, 9-15 юни 1998, с.3.

Георгиева, Станка.  “На нивата” от Яворов и “Хаджи Димитър” от Ботев – интертекстуални връзки. – Бълг.ез. и лит., 1998, № 4, 26-28.

Грънчаров, Николай.  Пощенско-филателните измерения на епопеята “Радецки”. [Ч.]5. Проблеми с портретуването на войводата Ботев и четниците му. – Филат.прегл., 1998, № 9, 13-14.

Делийски, Димитър.  Ботевото стихотворение “Послание” (Христо Ботев срещу Иларион Макариополски). – Кула, 1998, № 2, 72-77.

Дойнов, Дойно Христов.  Федерализмът на Христо Ботев. – Год. Варн.свободен унив., Г.4, 1997, № 1, 172-176.

Косев, Константин.  Христо Ботев – българският Месия. – Лит. форум, № 21, 2-8 юни 1998, с.1,5.

Милчев, Кирил Н.  Е.Начов и съдбата на един неиздаден ръкопис за Ботев. – Ез. и лит., 1998, № 3-4, 170-192.

          Съдържа и текста на ръкописа. С библиогр.

Петров, Здравко.  Ботевата звезда е още пътеводна. – Бълг. писател, № 21, 2 юни 1998.

Първанова, Анастасия. Пиша ти , побратиме... (Епистоларното наследство на поета). 150 г. от рождението на Христо Ботев. – Дарба, 1998, № 1, 3-9.

Радев, Стоян.  Европа и Христо Ботев. – Бълг. писател, № 9, 10 март 1998, с.1,4.

          Ботевият подвиг и творчеството в духовния живот на Европа.

Русинов, Русин.  Комбинация от запетая и тире в поезията на Христо Ботев. – Бълг. реч, 1998, № 1, 18-19.

Таринска, Стефана.  Ботев и Великсин – момент от литературния живот на българите в Браила. – Бълг.ез. и лит., 1998, № 5-6, 64-72.

Тачков, Марин.  Песента “По жътва” и други “песни”. (Разказът “По жътва” [от Елин Пелин]и баладата “Хаджи Димитър” [от Хр.Ботев]). – Дарба, 1998, № 5-6, 5-6.

Тенева, Теменуга.  Прочитът на Ботевата “Борба” в образователния дискурс по литература. – Бълг.ез. и лит., 1998, № 1, 35-39.

Тихова, Паулина.  Образът на песента ( “До моето първо либе” – Хр.Ботев, “Песента на песента ми” – Яворов). – Родна реч, 1998, № 1, 13-15.

 

1999

 

Василев, Николай.  Българският лотос. – Бълг. писател, № 15, 13 апр.1999, с.1,3.

          Върху баладата “Хаджи Димитър” от Хр.Ботев, разказа “Андрешко” от Е.Пелин и стихотворението “Татковина” от П.Р.Славейков.

Георгиев, Никола.  В безвремието преди Паисий. Разговор на Никола Георгиев с Таня Величкова и Силвия Великова. – Нова зора, № 2, 12 ян. 1999, с.8.

          За творчеството на Ботев.

Жеков, Маргарит.  Два възгледа за превъзмогване на злото в Ботевото стихотворение “Борба”. Лит. форум, № 21, 1-7 юни 1999, с.3.

Мутафов, Енчо.  Образ на устното слово. Ботев в разказа на Захари Стоянов.[ “Опит за биография”]. – Лит. форум, № 3, 26 ян. – 1 февр. 1999, с.1,6; № 4, 2-8 февр. 1999, с.3.

Осъмски, Кънчо.  Преди да пламне боят. – Арт клуб (Пловдив), № 6, 1-30 юни 1999, с.1,3.

          Кратки летописни бел., разказани от Ботевия четник Кольо Радев Черкеза.

Пантев, Андрей. [ Шести ] 6 януари – 151 години от гибелта на Христо Ботев. – 24 часа (Пловдив), № 2, 5 ян. 1999, с.5.

Продев, Стефан.  Жив е, наистина е жив и ще живее! – Дума, № 124, 2 юни 1999, с.5.

          Словото на Ботев.

Тачков, Марин.  Бащата, майката и синът в лириката на Христо Ботев. Духът и природата. – Дарба, 1999, № 1, 11-18.

Шопкин, Матей.  Христо Ботев – гениалният предтеча. – Съвр. мисъл, № 1, 6 ян. 1999, с.1,4.

 

 

2000

 

Ботеви дни 2000. Враца. – Бълг. писател, № 21, 31 май 2000 (Приложение на в.”Бълг.писател”), 5-8.

Пантелеева, Нина.  Националната традиция. – Бълг. писател, № 1, 11 ян. 2000, с.1,3.

Тотев, Петко.  Песните на Ботев, Стамболов и Вапцаров. – Бълг. писател, № 13, 4 апр. 2000, с.1, 7.

 

2001

 

Ангелов, Александър.  Шести януари 2001 година. – Бълг. писател, № 2, 17 ян. 2001, с.2.

          Слово, произнесено пред паметника на Ботев в София по повод 153 г. от рождението му.

Анчев, Панко.  Ботев – новата социална душа. – Бълг. писател, № 1, 10 ян. 2001, с.1,8.

Бешков, Илия.  За Ботев. – Бълг. писател, № 25, 27 юни 2001, с.10.

          Из кн. на Илия Бешков “Аз ще бъда далече”. В.Търново, Слово, 2001.

Георгиев, Никола.  За Ботев ли ? – Пламък, 2001, № 1-2, 37-38.

Георгиев, Никола.  За Ботев ли ?... – Бълг. писател, № 10, 14 март 2001, с.9.

          Из бр. 1-2 на сп.Пламък , 2001 г. – посветен на 125 г. от гибелта на Ботев.

Драгова, Надежда.  Ботев – бардът и поетът. – Пламък, 2001, № 1-2, 11-17.

Мутафов, Енчо.  Раковски и Ботев. – Лит. форум, № 22, 5-11 юни 2001.

Начев, Венцеслав.  Героичното. – Бълг. писател, № 21, 30 май 2001, с.3.

Попов, Константин.  Епитетът – познат и непознат в поезията на Христо Ботев. – Пламък, 2001, № 1-2, 65-71.

Радев, Иван.  Ботевата отвореност към света. – Пламък, 2001, № 1-2, 3-9.

Радев, Стоян.  Единство на разнообразието. – Пламък, 2001, № 1-2, 25-30.

Райкински, Иван.  Васил Кънчов и Ботевите чествания. – Пламък, 2001, № 1-2, 124-129.

Стойков, Г.  Щит на българщината. – Бълг. писател, № 21, 30 май 2001, с.3.

Стоянов, Румен.  Ботев. – Пламък, 2001, № 1-2, 39-40.

Стоянов-Бигор, Георги.  Вълкът. – Бълг. писател, № 21, 30 май 2001, с.3.

Тахов, Георги.  Къде е ударен Ботйов ? Или изстрелите са били два... – Лит. форум, № 21, 23 май – 4 юни 2001.

 

2002

 

Христо Ботев – живот и творчески път. – Лит. форум, № 14, 9-15 апр. 2002.

          В рубриката “Матурата : как да успеем”

В традицията: д-р Кръстьо Кръстев и Боян Пенев за Ботев. – Лит. форум, № 14, 9-15 апр. 2002.

Коларов, Радосвет.  Из “Обесването на Васил Левски” и поетиката на Ботев. – Лит. форум, № 14, 9-15 апр. 2002.

Къчевска, Ани.  Пътят към желаното “там”. – Родна реч, 2002, № 1-2, 13-16.

Лазаров, Стойко.  Христо Ботев – волята да си свободен. – Бълг. писател, № 18, 15 май 2002, с.1,3.

Нанкова, Росица.  “На прощаване”. – Лит. форум, № 14, 9-15 апр. 2002.

Стоилов, Илия.  Убийството на Ботев. Хипотеза на един юрист. – Лит. форум, № 1, 8-14 ян. 2002; № 2, 15-21 ян. 2002; № 3, 22-28 ян. 2002; № 4, 29 ян. – 4 февр. 2002; № 5, 5-11 февр. 2002.

Топалов, Кирил.  “Политическа зима”. – Лит. форум, № 14, 9-15 апр. 2002.

Чернокожев, Николай.  “Делба”. – Лит форум, № 14, 9-15 апр. 2002.

 

 

Използвани източници:

Бълг.книгопис. Сер.1. 1990-1998; 1999- № 1-8.

Летопис на статиите от бълг.списания и сборници. Сер.5. 1990-1998;1999- № 1-11.

Летопис на статиите от българските вестници. Сер.6. 1990-1999.

 

Систематичен каталог на Университетска библиотека.

 

Сп.Бълг.ез. и лит., 2002, № 1-3.

Сп.Пламък, 2001; 2002,№1.

Сп.Родна реч,2002, №1-6.

Сп.Страница, 2002, № 1.

 

В.Бълг.писател, 2000 ; 2001 - № 1-41; 2002 - № 1-24.

В.Култура, 2000; 2001; 2002 - № 1-25 .

В.Лит.форум, 2000; 2001; 2002 - № 1-23.

В.Лит.вестник, 2001; 2002 - № 1-17.


Тържествено откриване на Академичната 2014/2015 година

 
Skip Navigation Links
HyperLink HyperLink Magna Charta Universitatum HyperLink HyperLink HyperLink
 
     

eXTReMe Tracker