УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
5003 Велико Търново "Т.Търновски" 2 lib@uni-vt.bg 651609, 618234 
Skip Navigation Links EN
   
 

Библиотека при Великотърновски университет

«Св. Св. Кирил и Методий»

 

 

Информационно-библиографски отдел

 

 

Подготовка и изработване на дипломна работа. Изисквания

 

Баташки, Георги Александров и др. Методика за разработване на дипломна работа по счетоводство в публичния сектор : За магистърска програма "Счетоводство и одит в публичния сектор" / Георги Баташки, Васил Меразчиев, Йонка Йотова ; [Предг. Георги Баташки]. - Свищов : Академично изд. Ценов, 2007. - 51 с.

 

Бижков, Георги Христов. Дипломната работа - не е лесна работа! / Георги Бижков. - София : Веда Словена-ЖГ, 1997 ([София : Сиела]). - 96 с.

 

Бижков, Георги Христов. Дипломната работа не е лесна работа, но с компютър и Интернет... / Георги Бижков. - [2.] изд. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002. - 116 с. : със сх.

 

Бижков, Г., Вл. Кобилински. Подготовка, разработване и оформяне на дипломна работа : Методическо ръководство. - С., 1990. - 78 с.

 

Бижков, Георги Христов. Методика на дипломната работа / Георги Бижков. - Бургас : Ed. univ. Novissima Verba, 1993 (Ямбол : Абагар). - 96 с.

 

Великов, Н. Проблеми на подготовката и защитата на дипломната работа. - С., 1999. - 95 с.

 

Еко, Умберто. Как се пише дипломна работа / Умберто Еко ; Прев. [от итал.] Стефан Станчев ; Послесл. Ангел Ангелов. - София : Александър Панов, 1999 (В. Търново : Абагар ООД). - 254 с. : с табл.

 

Златанов, З. Как да напиша и защитя дипломната си работа. - С., 1982. - 57 с.

 

Иванов, Иван Петков. Подготовка на дипломна работа : [Ръководство за студенти] / Иван П. Иванов. - Шумен : Аксиос, 1998 (Шумен : Център за работа с деца). - 48 с.

 

Кабаиванов, Ради Стоянов и др. Ръководство за разработване и оформяне на дипломна работа / Ради Кабаиванов, Мариана Петрова. - В. Търново : Фабер, 2002. - 76 с.

 

Коева, Стефка Михайлова и др. Методическо пособие за подготовка и разработване на дипломна работа / Стефка Коева, Параскева Бодурова. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2004 ([Варна] : График ООД). - 20 с.

 

Лулански, Пано Даков. Магистърска дипломна работа : Разработване и защита / Пано Даков Лулански. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005. - 68 с. : с табл.

 

Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство / Дамян Дамянов и др. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2004. - 114 с. : с табл.

 

Методика за разработване на дипломна работа по банково счетоводство : За магистърска прогр. "Счетоводство и одит в банките" / Васил Меразчиев и др. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2006. - 63 с.

 

Методика за разработване на дипломна работа по счетоводство : За магистърска програма Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия / Дамян Дамянов и др. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2007. - 105 с.

 

Методика за разработване на дипломна работа по счетоводство : За Магистърска програма "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия" / Дамян Дамянов и др. - В. Търново : Фабер, 2008. - 120 с.

 

Методическо ръководство за разработване на дипломна работа по търговия / Н. Сълова и др. ; Под науч. ред. на Н. Сълова. - Варна : Унив. изд. ИУ, 2000. - 80 с.

 

Разработване на дипломна работа по икономика с примерни теми по търговия : Уч. помагало / Николинка Сълова и др. ; Под науч. ред. на Н. Сълова. - 2. прераб. изд. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2006. - 94 с.

 

Ринкова, С. Как да напиша дипломна работа. - Благоевград, 1998. - 52 с.

 

Стоянова, Мария Георгиева. Разработване и защита на дипломна работа : Метод. ръководство за студенти дипломанти от спец. Икон. социология / Мария Георгиева Стоянова. - София : Унив. изд. Стопанство, 1997. - 34 с.

 

Тасев, Георги Асенов и др. Как се разработва дипломна работа и научен отчет по проект : Методически указания за разработване на дипломен проект (работа) за образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" и научен отчет по проект / Г. Тасев, М. Ширкова, И. Ценев. - София : Авангард Прима, 2008. - 122 с. : с табл., сх.

 

Томов, Димитър Томов. Как се пише дипломна работа / Димитър Томов ; Предг. Невяна Фесчиева. - Варна : Мед. унив., 2001. - 76 с. : със сх.

 

Христов, Христо Ангелов. Как да напиша и защитя дипломната си работа / Христо Христов. - София : Нови знания, 2001 ([София : Д. Благоев]). - 87 с. : с ил., сх., табл.

 

Христов, Илия Ставрев. Как се прави дипломна работа? : Метод. бел / Илия Христов. - Бургас : Матаник-М, 2000 (Бургас : Понтика принт ЕООД). - 64 с. : със сх.

 

 

http://www.katedra.hit.bg/dijmm.htm

 

http://plaza.patso.org/plamen/thesis/thesis-howto.pdf

 

http://209.85.135.132/search?q=cache:PwOwkTTW7BoJ:www.ue-varna.bg/uploads/news/pravila%2520diplomni%2520raboti%2520correct_2419_1.doc+%22%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%22&cd=6&hl=bg&ct=clnk&gl=bg

 

http://is.fmi.uni-sofia.bg/instructions/Pravila_DR.pdf

 

http://www.diplomna-rabota.net/kak_da.htm

 

http://automation-bg.org/images/f/ukazania_za_diplomni_raboti_2008.pdf

 

 

 

Технически изисквания за съдържанието и оформлението на дипломната работа

1. Общи изисквания

Дипломните работи трябва да отговарят на изискванията за научност на текста : ясно дефиниран обект на изследването; приложение на адекватни методи на изследване (проучване на литературни източници, анкетни проучвания, лични наблюдения на автора и т.н.); изложение на достатъчен доказателствен материал; извеждане на основни изводи, заключения и препоръки; използване на аналитичен научен стил.

Обемът на разработката е от второстепенно значение, но трябва да е в над 40 стандартни страници (30 реда с по 60 знака на ред). Техническите изисквания към представената дипломна работа са следните:

- печатно поле – 60 знака на ред;

- брой на редовете на една страница – 30;

- размер на страницата:

 • горно поле – 30 мм.;
 • ляво поле – 30 мм.;
 • дясно поле – 8 мм.;
 • долно поле – 12 мм.;
 • големина на шрифта – 10–12;
 • разстояние между редовете – 1,5;

 

Има два варианта за подвързването на дипломните работи :

С твърди черни корици;

Със спирала, като титулната страница задължително трябва да бъде ламинирана.

 

2. Структура на дипломната работа

 • Титулна страница по образец;
 • Заглавна страница по образец;
 • Съдържание;
 • Въведение (Увод);
 • Първа глава. Заглавие на главата;
 • Втора глава. Заглавие на главата;
 • Трета глава. Заглавие на главата; и т.н.
 • Заключение;
 • Списък на използваната литература;
 • Приложения.

Тържествено откриване на Академичната 2014/2015 година

 
Skip Navigation Links
HyperLink HyperLink Magna Charta Universitatum HyperLink HyperLink HyperLink
 
     

eXTReMe Tracker