ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
5000 Велико Търново "Христо Ботев" 19 pedagog@uni-vt.bg 638826 
Skip Navigation Links EN
   
 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

с международно участие

 

25 ГОДИНИ

Педагогически факултет

 

6 – 7 ноември 2009 г.

Велико Търново

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Почетен председател

проф. дпн Пламен Легкоступ – Ректор на ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”

 

Председател

доц. д-р Живко  Карапенчев - Декан на Педагогически факултет

 

Заместник – председатели

доц. д-р Даринка Гълъбова

доц. д-р Георги Тодоров

доц. д-р Розалия Кузманова–Карталова

 

Международен научен секретар

доц. д-р Георги Георгиев

 

Членове

доц. д-р Галя Бонева

доц. д-р Рени Христова – Коцева

доц. д-р Димитър Петров

доц. Стефка Бочева

доц. д-р Емилия Тодорова

доц. дмн Стефка Буюклиева

доц. д-р Людмил Петров

доц. д-р Тодорка Николова

доц. д-р Маргарита Тодорова

доц. д-р Теодора Давидова

 

Технически комитет:

Олга Петкова, Михаела Димитрова, Румяна Тодорова

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

 

         ?        Педагогика

         ?        Социална педагогика

         ?        Предучилищна педагогика

         ?        Начална училищна педагогика

         ?        Математика и информатика

         ?        Физическо възпитание и спорт

 

 

Програма

на НАУЧНАта КОНФЕРЕНЦИЯ

 с международно участие

 

25 ГОДИНИ

 Педагогически факултет

6 ноември 2009 г. /петък/

 

9.00 – 10.00

 

Регистрация на участниците в конференцията

5 корпус на ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”

фоайе пред Библиотечно-информационен център

 

9.00 – 12.00

Юбилейна изложба на трудове, книги и учебници на преподаватели от Педагогически факултет

5 корпус на ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, зала 400

Юбилейна изложба на продукти на студентско научно и художествено творчество

5 корпус на ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, зала 400

 

10.00-10.20

Официално откриване на конференцията

5 корпус на ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”

Библиотечно-информационен център

 

10.20 – 11.40

Пленарна сесия

 

11.40 – 12.00

Кафе пауза – фоайе пред Библиотечно-информационен център

 

12.00 – 14.00

Заседания по направления

 

14.00 – 14.30

Кафе пауза – фоайе пред Библиотечно-информационен център

 

14.30 – 17.30

Заседания по направления

 

18.00

Тържествено събрание - концерт

Голяма зала на Община Велико Търново

 

19.30

Тържествена вечеря за участниците в конференцията

Ресторант на хотел “Етър”

 

7 ноември 2009 г. /събота/

 

9.00 – 10.30

Заседания по направления

 

 

10.30 – 11.00

Кафе пауза

фоайе пред Библиотечно-информационен център

 

 

11.00 – 13.00

Заседания по направления

 

 

13.15 – 13.30

Техническо оформяне на протоколите и материалите от заседанията

 

 

13.30

Закриване на конференцията

5 корпус на ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, зала 400

 

 

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

 

6.11.2009 г. /петък/

Библиотечно-информационен център

 

 

10.2010.40

 

проф. дпн Пламен Легкоступ

Педагогическото образование

във Великотърновската Алма матер

 

 

10.4011.00

 

проф. д-р Божидар Ангелов

Педагогика на масовата комуникация като професионална компетентност в образованието

 

 

11.0011.20

 

проф. д-р Димитър Гюров

Европейски компетенции в образователните институции – взаимодействие и диагностика

 

 

11.20 – 11.40

 

проф. д-р Марга Георгиева

Релацията “Рационално-емоционално начало”  в педагогически аспект в границите на синергетичната парадигма

 

 

 

Тематично направление

 ПЕДАГОГИКА

 

съпредседатели: доц.д-р Пенка Костова, доц.д-р Антония Кръстева

секретар: доц.д-р Маринела Михова

заседания: 6.11.2009 г. - петък, Библиотечно–информационен център

 

 

автор

заглавие на доклада

12.00 – 12.10

проф.д-р Гинка Димитрова

Педагогическа подкрепа на детето при личностното му формиране

12.10 – 12.20

проф.д-р Теодор Попов

Студентът като субект в обучението

12.20 – 12.30

проф.д-р Теодор Попов

гл.ас.д-р Румяна Янева

доц. д-р Полина Балканска

доц. д-р Людмила Чакърова

доц. д-р Магдалена Александрова

доц. д-р Васил Писев

гл.ас. д-р Гергана Петрова

Учебният процес през погледа на студенти в областта на общественото здраве

12.30 – 12.40

гл.ас. д-р Наталия Витанова

Българското училище, интеркултурното образование или Алиса в огледалния свят

12.40 – 12.50

ст.ас. Мариан Ангелов

Метроритмични аспекти на неравноделни мелодии в обучението по музикален фолклор

12.50 – 13.00

доц. д-р Антония Кръстева

Ролята на диалогичното взаимодействие за развиване на критическо мислене

13.00 – 13.10

доц. д-р Виолета Атанасова

Нормативна уредба на задължителното обучение в българското училище в периода 1878 – 1944 г.

13.10 – 13.20

доц. д-р Галя Бонева

Съвременни проблеми на текущата педагогическа практика на студентите педагози

13.20 – 13.30

доц. д-р Лучиян Милков

Конфликтологична култура и компетентност на педагога

13.30 – 13.40

доц. д-р Маринела Грудева

Педагогическа компетентност  на здравните кадри между нормативната определеност и обективната необходимост

13.40 – 13.50

доц. д-р Пенка Костова

Мениджърска компетентност – условие за качествено управление на човешките ресурси в образователните институции

13.50 – 14.00

доц. д-р Петко Петков

Климент Браницки и Търновски като педагог и Ректор на Петропаловското духовно училище

14.00 – 14.30

Кафе пауза

 

 

14.30 – 14.40

доц. д-р Снежана Попова

Сугестивни аспекти на възпитанието в постмодерното общество

14.40 – 14.50

доц.д-р Васил Писев

Приложение на педагогическата кибернетика в процеса на обучение

14.50 – 15.00

доц.д-р Маринела Михова

Децентрализация на училищното образование в страните от ЕС

15.00 – 15.10

доц.д-р Стела Дерменджиева

Съвременното образование в България и географската култура

15.10 – 15.20

доц.д-р Янка Тоцева

Българското училище между традицията и иновацията

15.20 – 15.30

Pranvera Gjoci, Dr. Chief

Teachers and the work with talented students

15.30 – 15.40

д-р Ванче Бойков

Образованието на българите в Република Сърбия

15.50 – 16.00

д-р Надежда Калоянова

Диагностика на специфичните способности на децата като педагогически проблем

16.00 – 16.10

гл. ас. д-р Илиана Петкова

Професионалната подготовка на бъдещите учители и тяхната адаптация в професията

16.10 – 16.20

гл. ас. Маргарита Генчева

Ролята и значението на интонацията при свирене на хорова партитура

16.20 – 16.30

 

гл.ас. д-р Керанка Велчева

 

Технологично обучение в системата на общото образование

16.30 – 16.40

гл.ас. Стоян Долапчиев

За възпитанието и обучението на жените – светици, отразено в старобългарската житийна литература

16.40 – 17.00

гл.ас.д-р Любомира Попова

Съвременни измерения на дейността на класния ръководител

17.00 – 17.10

гл.ас.д-р Мариета Савчева

Груповата работа в часовете по изобразително изкуство

17.10 – 17.20

гл.ас.д-р Пенка Кожухарова

Зависимости между стилове на учене и стратегиите на преподаване

17.20 – 17.30

ас. Здравка Атанасова

Формиране на кинестичната и параезиковата култура при обучението на студенти по „Здравни грижи”

17.30 – 17.40

 

докт. Лидия Колева

 

За властта в организацията

 

 

 

Тематично направление

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

 

съпредседатели: доц.д-р Венка Кутева – Цветкова, доц.д-р Тодор Минев

секретар: ас.Боряна Здравкова

заседания: 6.11.2009 г. - петък, зала 404

 

 

автор

заглавие на доклада

12.00 – 12.10

проф. дпн Пламен Легкоступ

доц. д-р Розалия Кузманова –

Карталова

Взаимодействието родители – деца и възможностите на арт-терапията

12.10 – 12.20

доц. д-р Нели Бояджиева

Теоретико-практически проблеми на методиката на социално-педагогическото консултиране

12.20 – 12.30

доц. д-р Венка Кутева-Цветкова

Социално – педагогическа работа в българското училище – традиции и перспективи на развитие

12.30 – 12.40

доц. д-р Тодор Минев

За социалната интеграция на ромите

12.40 – 12.50

доц. д-р Христина Милчева

ст.преп. Руска Паскалева

Оптимизиране на обучението при специалности “Рехабилитатор” и “Медицински лаборант” за повишаване качеството на здравните грижи

12.50 – 13.00

доц. д-р Хрисула Недялкова

Игротерапията в дейността на социалния педагог

13.00 – 13.10

доц.д-р Живка Военкиева

хон.ас.Мари Мануелян

Проект за доброволен труд на студенти-стажанти в места за лишаване от свобода

13.10 – 13.20

доц. д-р Маринела Грудева

Педагогическа компетентност  на здравните кадри между нормативната определеност и обективната необходимост

13.20 – 13.30

гл.ас. д-р Владислав Господинов

Специфични поведенчески изяви при децата ЕМО

13.30 – 13.40

гл.ас.д-р Красимира Колева

Ейджизмънт в социалната работа

13.40 – 13.50

ас. Боряна Здравкова

Интеркултурната компетентност на социалния педагог като фактор при професионалната реализация

13.50 – 14.00

ст.ас. Димитрина Фенерова

Компетентност на учителите за справяне с агресивното поведение на учениците

14.00 – 14.30

Кафе пауза

 

 

14.30 – 14.40

ас. Кремена Митева

Формиране на клинично мислене при студентите по „Здравни грижи”

14.40 – 14.50

ас. Здравка Атанасова

Формиране на кинестичната и параезиковата култура при обучението на студенти по „Здравни грижи”

14.50 – 15.00

ас. Мирена Легурска

Развиване на обществени и граждански компетентности у учениците 1-4 клас

15.00 – 15.10

преп. Надежда Иванова

Роля на учебно-практическото занятие при обучението на професионалистите по здравни грижи

15.10 – 15.20

преп. Пенка Иванова

Ефективно педагогическо ръководство на клиничната практика за студенти – медицински сестри

15.20 – 15.30

преп. Силвия Кючукова

Милосърдието  - основна предпоставка при обучението на медицинските сестри

15.30 – 15.40

докт. Инна Иванова

Социално-педагогически аспекти на осиновяването

15.40 – 15.50

докт. Мима Николова

Подобряване качеството на живот на възрастните хора (Андрагогически аспекти)

15.50 – 16.00

докт. Юлия Дончева

Преодоляване на агресивността в поведението на детето чрез изследване на взаимоотношенията в семейството му

16.00 – 16.10

Магдалена Илева

Работа на социалния педагог в дневния център за деца с увреждания

16.10 – 16.20

Чавдар Милков

Образование на деца мигранти (из опита на община “Търък”)

16.20 – 16.30

Станислава Пенева

Пациентът като специфичен и задължителен елемент в процеса на обучението на студентите във Висшите медицински училища

 

 

Тематично направление

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

 

председател: доц.д-р Весела Гюрова

секретар: доц.д-р Рени Христова - Коцева

заседания: 6.11.2009 г. - петък, зала 601

 

 

автор

заглавие на доклада

12.00 – 12.10

проф. Наталия Стражинская

Культурологический подход к обучению дошкольников родному языку

12.10 – 12.20

доц. Людмила Воронецкая

Основа социальной компетентности детей дошкольного возраста

12.20 – 12.30

доц. д-р Весела Гюрова

Игрова култура и културни компетенции в детството

12.30 – 12.40

доц. д-р Виолета Ванева

Съвременен прочит на идеите на Фрьобел, Монтесори и Щайнер за предучилищното образование

12.40 – 12.50

доц. д-р Иван Миленски

Играта в литературното творчество на Лев Толстой

12.50 – 13.00

доц. д-р Йорданка Факирска

Стимулиране на познавателната дейност чрез компютърни дидактични игри

13.00 – 13.10

доц. д-р Лучия Ангелова

Педагогическо взаимодействие и художествена комуникация

13.10 – 13.20

доц. д-р Пелагия Векилова

Възможности за участие на децата във възприемането на музикалната творба

13.20 – 13.30

доц. д-р Росен Алексиев

Милена Карова

Модел за обучение на деца билингви от смесена група на предучилищна възраст по безопасност на движение по пътищата

13.30 – 13.40

доц. д-р Русанка Петрова

гл.ас. д-р Наталия Тончева

Проява на вероятностно мислене с помощта на активни методи в детската градина

13.40 – 13.50

доц. д-р Снежана Въчева

Съвременни тенденции в предучилищното образование

13.50 – 14.00

доц. Дина Дубинина

Педагогические аспекты правовой социализации детей дошкольного возраста

14.00 – 14.30

 

Кафе пауза

 

 

14.30 – 14.40

доц. Ирина Житко

Реализация принципа интеграции образовательных областей в процессе предматематической подготовки дошкольников

14.40 – 14.50

доц.д-р Мариана Балабанова

Сугестопедия в помощ на технологиите за овладяване на първи и втори език в детската градина

14.50 – 15.00

доц.д-р Радка Гайдова

Репери на интерактивност в технологичните дейности за предучилищници

15.00 – 15.10

доц.д-р Рени Христова – Коцева

Интерактивни методи при обучението на студентите по предучилищна педагогика

15.10 – 15.20

гл.ас. Ваня Стоименова

Педагогически условия за създаване и поддържане на доверие в собствените сили на 5-7 годишното дете

15.20 – 15.30

гл.ас. д-р Николай Гюлчев

Художествено –дидактични игри за усвояване на познания за цветове

15.30 – 15.40

гл.ас. д-р Петя Конакчиева

Формиране и развитие на междуличностни отношения в общността от връстници

15.50 – 16.00

гл.ас. д-р Петя Конакчиева

 Педагогически функции на играта при изграждане на глобалния детски свят

16.00 – 16.10

гл.ас. д-р Розалина Енгелс

Скала за диагностика на уменията за интерпретиране на иносказателността на пословиците и поговорките

16.10 – 16.20

гл.ас.д-р Димитър Балкански

Ролята на демонстрацията като метод на обучение по изобразителни дейности в детската градина

16.20 – 16.30

д-р София Дерменджиева

Прагматика на познавателното взаимодействие в детската градина

 

 

Тематично направление

НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

 

председател: доц.д-р Мариана Гърмидолова

секретар: доц.д-р Даниела Йорданова

заседания: 6.11.2009 г. - петък, зала 506

 

 

автор

заглавие на доклада

12.00 – 12.10

доц. д-р Анелия Гърбачева

Добрите практики в дистанционното обучение на ресурсни учители

12.10 – 12.20

доц. д-р Даниела Йорданова

доц. д-р Мариана Мандева

Основни задачи на хоспитирането по български език в I - IV клас

12.20 – 12.30

доц. д-р Русанка Петрова

Виолина Иванова

Диагностика на резултатите от обучението по математика в І клас чрез тестови варианти

12.30 – 12.40

доц. д-р Йоана Петкова

гл.ас. Красимир Тодоров

Визуализацията на музиката чрез средствата на изобразителната дейност в IV клас

12.40 – 12.50

Димитринка Рачева

Възможности за реализиране на междупредметни връзки чрез обучението по математика в ІV клас

12.50 – 13.00

доц. д-р Мариана Гърмидолова

Художественото образование в България

13.00 – 13.10

доц. д-р Пенка Бурова

Децата и мотивът в думите

13.10 – 13.20

доц. д-р Снежана Янакиева

Професионално-педагогически тренинг за развиване на ролевото поведение на началния учител

13.20 – 13.30

доц.д-р Йоана Петкова

Теодора Влахова

Обучаващият характер на комуникативно-речевата дейност при деца-билингви

13.30 – 13.40

доц.д-р Огняна Георгиева –

Тенева

Развитие на критическото мислене чрез литературно образование

13.40 – 13.50

гл.ас.д-р Илияна Николова

“Стълбицата” на Борис Гричков като средство за нотно ограмотяване на учениците от III клас

13.50 – 14.00

гл.ас д-р Катя Николова

Функционална грамотност в технологичното обучение в началното училище

14.00 – 14.30

Кафе пауза

 

14.30 – 14.40

гл.ас. д-р Пенка Кънева

Умението за четене с разбиране и грамотността

14.40 – 14.50

д-р Пенка Марчева

Педагогически аспекти на проблема за музикалната символика

14.50 – 15.00

Pranvera Gjoci, Dr. Chief

About the interactive teaching in the primary education

15.00 – 15.10

докт. Диляна Гаджева

Ролята на интерактивните методи за развиване на интелектуалните творчески способности у учениците от начална училищна възраст

15.10 – 15.20

докт. Миглена Велчева

доц. д-р Мариана Мандева

Интерактивни методи при обучението на писмено етикетно общуване

15.20 – 15.30

Десислава Дянкова

Радка Пенева

Искам да знам

15.30 – 15.40

Розалина Симеонова

Дидактични игри в обучението по математика в първи клас – числата от 10 до 20

 

 

Тематично направление

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

съпредседатели: доц.д-р Георги Георгиев, доц.д-р Маргарита Върбанова

секретар: гл.ас.д-р Иванка Минчева

заседания: 6.11.2009 г. - петък, зала 502

 

 

автор

заглавие на доклада

12.00 – 12.10

доц.д-р Даринка Гълъбова

Овладяване от студентите на математически трикове за поддържане на познавателния интерес на учениците

12.10 – 12.20

доц.д-р Здравко Лалчев

доц.д-р Маргарита Върбанова

Конкретно-индуктивен подход за изучаване на бройните системи в началната училищна математика

12.20 – 12.30

доц. д-р Йоана Петкова

ас. Мая Иванова

Моделиране при решаване на текстови задачи в IV клас - в основата на нов подход за проверка на компетенциите

12.30 – 12.40

доц. д-р Йоана Петкова

студ. Зорница Вълчева

Математическа пропедевтика при прехода към начална училищна възраст

12.40 – 12.50

доц. д-р Виолета Маринова

ст.ас. Камелия Колева

Понятието „Време” и модели за изграждане на времевите еталони в обучението по математика

12.50 – 13.00

гл.ас. Николай Горчев

ст.ас. Камелия Колева

Относно сложността на задачите за намиране на граница на функция чрез прилагане на теоремите на Лопитал

13.00 – 13.10

гл.ас. д-р Юлиана Дошкова –

Тодорова

гл.ас. д-р Иванка Минчева

Семантични описания на игри в обучаващи сайтове по математика за деца в предучилищна и начална училищна възраст

13.10 – 13.20

гл.ас.д-р Марияна Николова

доц.д-р Маргарита Тодорова

ст.ас. Доника Вълчева

Компютърно подпомогната система за оценка при проверка и анализ на знанията и компетенциите на обучаемите

13.20 – 13.30

гл.ас.д-р Николай Чолаков

Компоненти на съвременните Web - сайтове

13.30 – 13.40

гл.ас. Антония Пушкарова

Математически модели на икономически задачи за взимане на решения

13.40 – 13.50

гл.ас Паскал Пиперков

гл.ас.Любомир Христов

Методическите аспекти на подготовката по математически анализ на студенти за участие в олимпиади

13.50 – 14.00

ас. Халил Снопс

The generating function for the number of lattice points in polytopes with applications

14.00 – 14.30

Кафе пауза

 

14.30 – 14.40

ас. Азир Алив

Medical image processing

14.40 – 14.50

докт. Владимир Йотов

Model of versioned object lifecycle in hierarchical workspace environment

14.50 – 16.00

докт. Владимир Йотов

Towards a model of versioning domain

16.00 – 16.10

докт. Владимир Йотов

ER data model of a version control system based o n hierarchical workspace

 

 

Тематично направление

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

почетен председател: проф. дмн Ангел Джамбазовски

съпредседатели: доц.д-р Людмил Петров, доц.д-р Йордан Йотов

секретар: доц.д-р Димитринка Цонкова

заседания: 6.11.2009г. - петък, зала 409

 

 

автор

заглавие на доклада

12.00 – 12.10

проф.дмн Ангел Джамбазовски

доц.дмн Митричка Старделова

д-р Невенка Пановска

Работните условия на децата като проблем за гръбначните изкривявания

12.10 – 12.20

доц. д-р Людмил  Петров

проф.дпн Малчо Малчев

доц. д-р Димитринка Цонкова

Интегративни функции на паневритмията

12.20 – 12.30

проф.д-р Снежина Томова

доц. д-р Димитринка Цонкова

Актуалните аспекти на Wellness линия в спортната анимация

12.30 – 12.40

доц. д-р Димитринка Цонкова

Диалогът като принцип на обучение при учебната практика на студентите

12.40 – 12.50

доц. д-р Димитър Давидов

Методическа подготовка по гимнастика на студенти от специалност ПОФВ

12.50 – 13.00

доц. д-р Йордан Йотов

Повишаване на интереса на учениците към лекоатлетическите  упражнения и игрите в уроците по физическо възпитание

13.00 – 13.10

доц. д-р Кръстю Църов

докт. Антониос Курмулис

Факторна структура на физическото развитие и специфичната работоспособност на 10-12 годишни баскетболисти

13.10 – 13.20

доц. д-р Кръстю Църов

Оценка на състезателната ефективност на отбора на Испания – шампион на Европейското първенство 2009 г. по баскетбол

13.20 – 13.30

доц. д-р Людмил Петров

Биляна Попеска

Георги Георгиев

Рашид Хаджич

Comparative analyze for the results and structural differences in movements from motor tests for evaluation at exactness, implemented in the children at 6 and 7 year age

13.30 – 13.40

доц. д-р Людмил Петров

Ленче Величковска

Милан Наумовски

Борче Даскаловски

Разлики между променливите за оценка на общата и специфичните интелектуални способности между спортистите от колективните и  индивидуални спортове

13.40 – 13.50

доц. д-р Теодора Давидова

Основни средства на психофизическата подготовка за действия в сложни ситуации

13.50 – 14.00

доц. д-р Цветанка Дилова - Нейкова

Многостранна насоченост на плувната подготовка на състезатели по плуване

14.00 – 14.30

Кафе пауза

 

 

14.30 – 14.40

доц. Емилия Павлова

гл.ас. Галина Узунова

гл.ас. Петър Сомлев

PWC170  и VE еквивалент при велоергометричен тест и степ-тест

14.40 – 14.50

доц. Михаил Георгиев

Приложение на екологичния модел за психично развитие в детско-юношеския спорт

14.50 – 15.00

доц.дмн Митричка Старделова

проф.дмн Ангел Джамбазовски

Катерина Спасовска

Физическата култура като кибернетична наука, наречена кинезиология

15.00 – 15.10

доц.дпн Надежда Йорданова

ст.преп. Теодора Симеонова

ст.ас. Крум Минев

Сравнителен анализ на успеваемостта на студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски” по дисциплината „Спорт”

15.10 – 15.20

доц.дпн Слави Станев

Влияние на глобализацията върху развитието на спорта в света

15.20 – 15.30

доц.дпн Слави Станев

Никола Николов

Индивидуални кинематични и кинетични характеристики на техниката в борбата

15.30 – 15.40

доц.д-р Йордан Йотов

Сравнителен анализ в развитието на физическата дееспособност при деца от различни етноси

15.50 – 16.00

д-р Мария Валова

The level of speed ability of the Year 5 students of the Elementary School

16.00 – 16.10

д-р Мария Дончева

Проучване влиянието на кардио-комплекс върху студентки от групи по каланетика – ТУ Варна

16.10 – 16.20

преп. Милена Лазарова

Педагогическото майсторство на учителя по физическо възпитание и проблеми, ограничаващи ефекта на неговата дейност

16.20 – 16.30

преп. Милена Лазарова

Сравнителен анализ на физическото развитие и дееспособност на неспортуващи студенти и състезатели от отбора по волейбол на ТУ - София

16.30 – 16.40

гл.ас. Галина Узунова

гл.ас. Петър Сомлев

доц. Емилия Павлова

Индиректно определяне на VE еквивалент при кардиореспираторната проба на Кръстев

16.40 – 16.50

гл.ас. Галина Узунова

Физически работен капацитет и респираторни показатели при двустъпален велоергометричен тест

16.50 – 17.00

гл.ас. д-р Гюрка Ганчева

История и развитие на артистичността в художествената гимнастика

17.00 – 17.10

гл.ас. д-р Калояна Крумова-

Цончева

Въздействие на заниманията със спортна гимнастика върху структурните характеристики на детския организъм

17.10 – 17.20

гл.ас. д-р Милена Алексиева

ст.ас. Стоян Денев

Варианти за оценяване на индивидуалните способности на участниците в турнирите по баскетбол при хора с интелектуални затруднения

17.20 – 17.30

гл.ас. д-р Юлия Пулова

Антропометричен статус и биологично развитие при български и ромски ученици

 

 

7.11.2009 г. - събота, зала 409

 

 

автор

заглавие на доклада

9.00 – 9.10

гл.ас. Елена Кънчева

Опит за моделиране на процеса на маркетингови комуникации в спорта

9.10 – 9.20

гл.ас. Елена Кънчева

преп. Стефания Беломъжева

Анализ и тенденции за формиране и развитие на съвременния пазар на спортни стоки

9.20 – 9.30

гл.ас. Иванка Тошева

доц.д-р Михаил Георгиев

ст.ас. Димитрина.Фенерова

Сравнителен анализ на удовлетвореността от труда при учители и треньори от детско-юношески спортни школи

9.30 – 9.40

гл.ас. Иванка Тошева

Взаимодействие между бърнаут и удовлетвореност от труда при учители

9.40 – 9.50

гл.ас. Петър Сомлев

гл.ас. Галина Узунова

доц. Емилия Павлова

Приложение на монитора на сърдечната честота Suunto t6c във възстановителния период след анаеробен степ-тест

9.50 -10.00

гл.ас. Светослав Стефанов

Изследване на точността на изпълнения на началния удар при подрастващи волейболисти

10.00 – 10.10

гл.ас. Стефан Димитров

Въздействие на специализирана методика за технико-тактическа подготовка върху 17 годишни юноши национални състезатели по волейбол

10.10 – 10.20

ст.ас. Димитър Николов

гл.ас. д-р Калояна КрумоваЦончева

Соматотипологична характеристика на занимаващите се с фитнес и бодибилдинг

10.20 – 10.30

ст.ас. Мирослава Петкова

Развиване на скоростно-силовите качества чрез подвижни игри при ученици II клас

 

10.30 – 11.00

 

Кафе пауза

 

 

11.00 – 11.10

ст. преп. Ася Църова

Изследване на физическата дееспособност на студенти от групите по туризъм в ТУ – София (EUROFIT)

11.10 – 11.20

ас. Илия Янев

гл.ас. Милена Търничкова

доц. д-р Сталинка Илиева

гл.ас. Нели Танкушева

ас. д-р Мария Гатева

Физическа дееспособност при деца, спортуващи различни гимнастически дисциплини

11.20 – 11.30

докт. Иван Нейков

Физическо развитие и работоспособност на 9-10 годишни ученици, занимаващи се с тенис на корт

11.30 – 11.40

докт. Албена Андонова

Значение на клиничната практика при обучението на студентите рехабилитатори

11.40 – 11.50

докт. Антоанета Даскалова -Янкова

доц. д-р Теодора Давидова

Специализирана психофизическа подготовка за ученици от начален етап в условията на глобализация и развитие на технологиите

11.50 – 12.00

Мариана Борукова

Изследване на маркетинговите и финансови условия необходими за провеждане на европейско първенство по баскетбол, чрез сравнителен анализ относно изискванията на FIBA

12.00 – 12.10

Йорданка Димитрова

Проблемът с наднорменото тегло при учениците V - VII клас

12.10 – 12.20

Йорданка Димитрова

Определяне нивото на физическото развитие на ученици VVII клас и влиянието му върху учебно-възпитателния процес по „Физическо възпитание и спорт”

12.20 – 12.30

докт. Зигфрид Волф

Изследване на психофизическата готовност на подрастващи практикуващи саунд-карате

 

 

 


Празник на волейболната игра

 
Skip Navigation Links
HyperLink HyperLink Magna Charta Universitatum HyperLink HyperLink HyperLink
 
     

eXTReMe Tracker