УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
5003 Велико Търново "Т.Търновски" 2 lib@uni-vt.bg 651609, 618234 
Skip Navigation Links EN
   

Библиотека при Великотърновски университет “Св.св.Кирил и Методий”

 

Информационно-библиографски отдел

 

Литература за Йордан Йовков

 

Книги и статии.

Бълг. ез.

1990-2002.

 

Книги

 

Баева, Албена. Транс-формите на пътя. Опит за функцион. анализ на Йовковите цикли. С., Сребърен лъв, [1995]. 344 с.

Биографии на българските писатели, изучавани в училище. Под общ. ред. на Иван Радев. В.Търново, Слово, 1995. 528 с.

Българска литературна класика. [Сборник]. Стоян Каролев и др. Подб. и ред. Иван Сарандев. Пловдив, Макрос 2000, 1992. 212 с.

Българска литературна класика. Лит. портр. и анализи. За зрелостници, кандидат-студенти и студенти. Ч.1-3. Дочо Леков и др. Подб. и ред. Иван Сарандев. Пловдив, Хермес, 1996.

         Ч. 2. 215 с.

         Ч. 3. 196 с.

Велчев, Велчо Петров. Свят на героика и красота. Старопланински легенди на Й.Йовков. С., Унив.изд.Св.Кл.Охридски, 1992. 119 с.

Дачев, Йордан. Пристан на човеколюбието. Есета, портр. на прототипи, спомени, изследвания за Й.Йовков. Добрич, Регион.комис., 1995. 160 с. с портр.

         Рец.: Тодоров, Николай. По стъпките на Йовков. – Бълг.писател, № 42, 17-23 дек.1996, с.5.

Добрев, Добрин Н. Поетика на Йовковия разказ. [2. изд.]. Шумен, Глаукс, 1993. 139 с.

         1. изд. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1989. 135 с.

Еленков, Константин. 9 теми за кандидат-студенти. [Лит. разраб.]. Видин, Анубис, [1991] . 82 с.

Игов, Светлозар. Българската литература ХХ век от Алеко Константинов до Атанас Далчев. С., ИК Бенида, 2000. 300 с.

Игов, Светлозар. История на българската литература. С., Ciela, 2001. 879 с.

Игов, Светлозар. История на българската литература 1878-1944. С., БАН, 1990. 444 с.

Игов, Светлозар. Кратка история на българската литература. София, Просвета, 1996. 574 с.

Йовков, Йордан Ст. Разкази. Предг., състав. и прил. Виолета Русева. [2.изд.]. В.Търново, Слово, 1998. 224 с.

         1. изд. 1995. Съдържа и : Разказите на Й.Йовков в оценките на съвременниците му; Кратък животопис; Препоръч.библиогр.

Йовков, Йордан. Разкази. [Т.]1-2. Предг., състав. и бел. Виолета Русева. [Ново изд.]. В.Търново, Слово, 1992.

         [Т.]1. Женско сърце. Предг., състав. и прил. В. Русева. 111 с.

         Т. 2. Последна радост. 112 с.

Йовков, Йордан. Старопланински легенди. Жетварят. [С послесл. от Светлозар Игов].С., Труд, 1993. 255 с.

Кирова, Милена. Йордан Йовков. Митове и митология. С., Полис, 2001. 320 с.

Пенев, Станислав. В художесвения свят на литературната творба. Анализи [за]VІІ кл. Варна, К-Б, 1995. 31 с.

Поглед в Йовковия свят. Сб. с докл., изнесени на науч. конф. “Йордан Йовков – живот и творчество” в Добрич по случай 115 год. на писателя. Състав. и ред. Йордан Данчев. Добрич, Дом-паметник Й.Йовков, 1996. 240 с.

Русева, Виолета. Мистичният Йовков. В.Търново, Абагар, 1998. 184 с.

Сарандев, Иван Ат. В света на “Старопланински легенди”. 2. доп. изд. Пловдив, Макрос 2000, 1993. 152 с.

         1. изд. 1980 на изд. Наука и изкуство.

Сарандев, Иван Ат. Йордан Йовков – жизнен и творчески път. 1880-1937. 2.фототип.и доп.изд.С., Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1999. 458 с., 7 л. портр.

         1. изд. 1986 на изд.ОФ.

Списание “Българска мисъл”. В.Търново, Слово, 1999. 528 с.

         И за Й.Йовков като сътрудник на списанието.

Станков, Иван. Йовковото творчество. В.Търново, Слово, 1999. 144 с.

         1. изд.1995.

Страници за Йордан Йовков. Творчеството на писателя в бълг.лит. критика. Състав. Симеон Янев. С., Параф, 1992. 156 с.

Танев, Димитър Христов. Траектория на духа. Ескизи за бълг. писатели. С., Фонд. ДГ, 1995. 199 с. с портр.

 

Статии

 

1990

Вълкова, Величка. Нравственият патос в разказите на Йордан Йовков. – Родна реч, 1990, № 10, 8-10.

Добрев, Добрин. Разказът “Мечтател” на Й.Йовков и абсурдността на битието в един антихуманен свят. – Год. ВПИ “К.Преславски”- Шумен. Филол. фак., 12 А, 1990, 123-134.

Пашкова, Мария. Какъв смисъл е вложен в думите на Моканина: “Бяла лястовичка. Има ли я?”. – Родна реч, 1990, № 8, 18-19.

 

1991

Аджеларов, Димитър. Чудото с кошутата. – Родна реч, 1991, № 2, 8-9.

Велев, Георги. Елин Пелин и Йордан Йовков. – В: Преоценки. За кандидат-студентите, учениците и учителите по бълг.ез. и лит. С., 1991, 77-91.

Близнакова, Красимира. Нравствените алтернативи в пиесите на Йовков. – В: Преоценки. За кандидат-студентите, учениците и учителите по бълг. ез. и лит. Втори свитък. С., 1991, 91-101.

Димиева, Мария. Семантичните кръгове и граничното пространство в “Постолови воденици” от Йордан Йовков. – Ез. и лит., 1991, № 2, 79-83.

Ичевска, Невена. Николай Райнов и Йордан Йовков – два подхода към легендата в българската литература. – Ез. и лит., 1991, № 6, 93-100.

Константинова, Елка. Лечебната сила на Йовковото творчество. – В: Преоценки. За кандидат-студентите, учениците и учителите по бълг. ез. и лит. С., 1991, 71-76.

Николов, Григор. Последно пътуване към Антимовския хан. Журналистът... отговаря на въпросите съществувал ли е ханът и къде е бил ? – Контакти, 1991, № 1, 29-30.

 

1992

Ангелова, Галина. Образът на жената в разказите на Йовков. – Лит.форум;Нова христоматия, № 21, май 1992, с.8.

Ангелова, Галина. Триптих за “мълчаливеца” Йовков. – Учит.дело, № 17-19, 29 апр.-13 май 1992, с.6.

Атанасов, Владимир. Йордан Йовков. Слух и легенда. – Лит.вестник, № 37, 21-27 септ. 1992, с.6.

Бачийска, Румяна. Знамението у Йордан Йовков. – Лит.форум; Нова христоматия, № 47, ноем.1992, с.4.

Велева, Лидия. Гранични моменти и решения. “Белият ескадрон” от Йордан Йовков. – А..., 1992, № 2, с.Ч-Ъ.

Вълов, Иван. Йордан Йовков и Русия. – Рус. беседа, 1992, № 2, 40-44.

Георгиев, Любен. Йордан Йовков. – В: Георгиев, Любен Христов. Литературна класика. Студии и портрети. Кн. 5. С., 1992, 234-275.

Кариг, Шара. Пътят от ГУЛАГ до Йордан Йовков. – Лит.форум, № 20, 20-26 май 1992, с.7.

         Интервю за работата на преводачката върху бълг.литература.

Матеева, Невена. Прекрасното у човека в творчеството на Йордан Йовков. – А..., 1992, № 3, 39-44.

Мозер, Чарлз А. Мястото на Йордан Йовков в съвременната българска литература. Прев. от англ. – Ез. и лит., 1992, № 1, 50-55.

Нелчинов, Светослав. Една среща с Йордан Йовков. Спомени. – Летописи, 1992, № 5-6, 80-81.

От Йовков до Йовков през Еди, Милчо и циганите. – Култура, № 43, 23 окт.1992, с.4.

Сарандев, Иван. Йовковите прозрения. – В: Българска литературна класика в нова светлина. Литературни теми, анализи, преоценки. С., 1992, 112-116.

Сарандев, Иван. От болка за човека – до вопъл за човечеството. Анализ на разказа “По жицата” от Й.Йовков. – В: Българска литературна класика в нова светлина. Литературни теми, анализи, преоценки. С., 1992,126-131.

          Също и в: Арт, № 9, 5-11 март 1992, с.8.

Сиявушгил, Сабри Есат. Аз го наричам голям човек. Виден тур.писател за Йордан Йовков. – Лит.форум, № 12, 25-31 март 1992, с.1,7.

Стефанов, Валери. Пътят към човека. – В: Стефанов, Валери. Творбата – безкраен диалог. С., 1992, 110-119.

Стефанов, Явор. Мотивация на жизнения избор у Йовковите герои. – Родна реч, 1992, № 1, 14-17.

Тиханов, Галин. Диалог за вярата. Опит върху разказ от Йовков. – Летописи, 1992, № 1, 167-173.

Тотев, Петко. И човешката природа – отвъд доброто и злото ? Поглед към повестта “Жетварят” от Йордан Йовков. – Бълг.ез. и лит., 1992, № 5, 6-9.

 

1993

Ангелова, Галина. За Йовковите немили-недраги. – Проглас, 1993, № 2, 91-93.

Галонзка, Войчех. Йордан Йовков – “Жетварят”. Изобразено пространство и метафизична цялост. Прев. от пол. – Лит. мисъл, 1993, № 1, 79-102.

Георгиев, Георги. Повествованието у Йовков и Радичков. Сравн.-контраст. анализ. – Лит.форум; Нова христоматия, № 24, 16-22 юни 1993.

Димова, Стамена. Й.Йовков. - В: Алманах XI клас. Българска литература – литературознание, ез., стил, методика. В. Търново, 1993, 240-244..

Илиева, Нина. Един вариант за работа върху творчеството на Йордан Йовков. - В: Алманах XI клас. Българска литература – литературознание, ез., стил, методика. В. Търново, 1993, 200-218.

Й.Йовков за езика на художествената литература. - В: Алманах XI клас. Българска литература – литературознание, ез., стил, методика. В. Търново, 1993, 227-230.

Казанджиев, Спиридон. Срещи и разговори с хора на литературата и изкуството [Боян Пенев, Антон Страшимиров, д-р Кръстьо Кръстев, Кирил Христов, Елин Пелин, Йордан Йовков]. Подб. и бел. Васил Стефанов. – Летописи, 1993, № 7-8, 10-35.

Карев, Георги. Конфликтът между морала и красотата у Йовков. – Век 21,№ 20, 19-25 май 1993, с.3.

Кювлиева, Веса. Сравнението като стилистичен похват в “Старопланински легенди” и “Песента на колелетата”. - В: Алманах XI клас. Българска литература – литературознание, ез., стил, методика. В. Търново, 1993, 230-240.

Мешеков, Иван. Йордан Йовков – романтик реалист (Екстазът: ужас или възторг, Патриархален поет, не писател интелектуалец. - В: Алманах XI клас. Българска литература – литературознание, ез., стил, методика. В. Търново, 1993, 194-200.

Михайлов, Калин. Трудът като благочестие. “Песента на колелетата” от Йордан Йовков. – А..., 1993, № 5-6, 73-76, прил.

Попов, Васил. Йовковите думи (есе). - В: Алманах XI клас. Българска литература – литературознание, ез., стил, методика. В. Търново, 1993, 225-227..

Попов, Васил. Слово за бялата страна (есе). – В: Алманах XI клас. Българска литература – литературознание, ез., стил, методика. В. Търново, 1993, 190-193.

Пъшева, Й.П. Езикови особености на руския превод на повестта “Земляци” от Йордан Йовков. – Науч. тр. ВВОУ “В.Левски”, 28, 1993, 167-172.

Симеонов, Иван. Обаянието на жената в разказите на Йордан Йовков. – Родна реч, 1993, № 4, 3-8.

Станков, Иван. Към проблема Йовков – Садовяну. – Проглас, 1993, № 1, 40-50.

         Паралел между творчеството на писателите.

Стойнева, Вера. Ритуално-обредните имена на човешката нравственост [в творчеството на Й.Йовков]. – Родна реч, 1993, № 7, 44-45.

 

1994

Ангелова, Галина. За един Йовков герой [в “Ако можеха да говорят”]. – Родна реч, 1994, № 3, 24-26.

Атанасов, Вл. Пътят на колелото. – В: Атанасов, Вл. и др. Българската литература – диалогични прочити. С., 1994, 122-125.

         Йовков срещу Елин Пелин.

Василев, Владимир. Йордан Йовков. – В: Класическият прочит на българската литература. С., 1994, 190-201.

Велчев, В. “Кошута”. - В: Алманах VII клас. Българска литература, чужди литератури – литературознание, ез., стилистика, методика. В.Търново, 1994, 263-266..

Вълкова, Величка. “Жетварят” от Йордан Йовков. – Родна реч, 1994, № 4,

12-17.

Георгиева, Кера. Зоонимите в анималистичния свят на сборника “Ако можеха да говорят”. – Родна реч, 1994, № 9-10, 35-38.

Герджикова, Мария. “По жицата” на Й.Йовков. – В: Алманах VII клас. Българска литература, чужди литератури – литературознание, ез., стилистика, методика. В.Търново, 1994, 266-277.

Също и в: Българска литературна класика в нова светлина.

Литературни теми, анализи, преоценки. С., 1992, 117-125.

Горанов, Румен. Бунтът на Йовковия Сизиф. – В: Избрани статии от списание “Родна реч”. Варна, 1994, 87-91.

         Също и в: Родна реч, 1993, № 10, 7-10.

Гърдев, Борислав. Апология за [романа] “Чифликът край границата”. - Лит.форум, № 5, 2-8 февр.,1994, с.3.

Гърдева, Стефка. Проблемът за прекрасното в “По-малката сестра”. – В: Алманах VІ клас. Нар.песни, бълг.лит., чужда лит. – литературознание, ез., стил, методика. В.Търново, 1994, 322-326.

Гърдева, Стефка. Ролята на художествения детайл в “По жицата”. - В: Алманах VII клас. Българска литература, чужди литератури – литературознание, ез., стилистика, методика. В.Търново, 1994, 281-288.

Дамянова, Адриана. (Съ)битие – (с)мисъл – слово в Йовковия свят. – Бълг.ез. и лит., 1994, № 3, 29-33.

Димитрова, Елка. Истинното и неистинното в “света” на Йордан Йовков. – Добрина, І, № 1, 25 дек.1994, с.4.

Иванов, Никола. Престъплението и наказанието в творчеството на Йордан Йовков. – Родна реч, 1994, № 6, 7-11.

Иванов, Пламен. Още нещо за “Другоселец”. – В: Алманах V клас. Нар.творчество, бълг. лит., чужда лит. – литературознание, ез., стил, методика. В.Търново, 1994, 328-340.

Иванова, Мариета. Един жанров прочит на Йовковата пиеса “Албена”. – Бълг. ез. и лит., 1994, № 6, 44-53.

Кирилов, Г.К. Сълза в окото на Витан Чауш. – Век 21, № 42, 26 окт. – 1 ноем. 1994, с.10.

         Бележки за разказа “Среща” от сб. “Вечери в Антимовския хан” на Й.Йовков.

Колева, Р. Човешкото и божественото в “По жицата”. - В: Алманах VII клас. Българска литература, чужди литератури – литературознание, ез., стилистика, методика. В.Търново, 1994, 277-281.

Константинов, Георги. Писателят, който направи от нивата олтар. – 168 часа, № 1, 3 ян. 1994, с.47.

         Религиозното чувство на бълг. селянин в творчеството на Й.Йовков.

Пашова, Мария. Една хипотеза върху повторен израз в Йовковата военна проза. – В: Избрани статии от списание “Родна реч”. Варна, 1994, 146-148.

Също и в: Родна реч, 1992, № 9-10(9), 43-45.

Русева, Виолета. Йордан Йовков. – В: Биографии на българските писатели. Част ІІ. В.Търново, 1994, 73-78.

Русева, Виолета. Полът – проклятие и мистика. – Лит.вестник, № 35, 10-16 окт. 1994, с.11.

         Сравнителен анализ на разказите “Грешница” на Й.Йовков и “Лъжа” на Г. Райчев.

Страшимирова, Весела. В кафене “Роял”. – Лит.форум, № 23, 15-21 юни 1994, с.3.

         Съдържа и: Среща с Й.Йовков.

Чернокожев, Н. Незавършеното творение. – В: Атанасов, Вл. и др. Българската литература – диалогични прочити. С., 1994, 117-121.

         Йовков срещу Елин Пелин. “Песента на колелетата” и “Ветрената мелница”.

 

1995

Аджеларов, Димитър. Какво може да каже Торашко? Наблюдения върху разказа “Другоселец” на Йордан Йовков. - Тракия, 1995, № 2, 88-90.

Димитров, Никола. Моите срещи с Йордан Йовков. – Лит.вестник, № 7, 15-21 март 1995, с.14.

Елевтеров, Стефан. Монументалност на образите в “Старопланински легенди”. – В: От извора. Лит. проблеми и анализи в помощ на кандидат-студента. С., 1995,144-149.

Игов, Светлозар. “Старопланински легенди” на Йордан Йовков. – В: Игов, Светлозар. Творби от българската класика. С., 1995, 230-237.

         Също и в: Игов, Светлозар. Български шедьоври. С., 1992, 236-244.

Казанджиев, Веселин. Йовковите свети грешници от “Старопланински легенди”. – Летописи, 1995, № 3-4, 195-204.

Котев, Любомир. Мечтанията на мечтателя. – В: Българска литературна класика. За зрелостници, кандидат-студенти и студенти. Ч. 2. [С.], 1995, 155-159.

Митева, Кремена. За жетваря и жътвата в творчеството на Йордан Йовков и на Владимир Димитров-Майстора. – Летописи, 1995, № 5-6, 206-220.

         С библиогр.

Павлов, Бойко. “Старопланински легенди” – женските образи. - В: Българска литературна класика. За зрелостници, кандидат-студенти и студенти. Ч. 2. [С.], 1995, 174-177.

Попиванов, Иван. Хуманизмът на Йордан Йовков. – В: От извора. Лит. проблеми и анализи в помощ на кандидат-студента. С., 1995, 135-143.

Прекрасното у човека в творчеството на Йордан Йовков. – В: От извора. Лит. проблеми и анализи в помощ на кандидат-студента. С., 1995, 211-220.

Сарандев, Иван. “Ако можеха да говорят” - В: Българска литературна класика. За зрелостници, кандидат-студенти и студенти. Ч. 2. [С.], 1995, 164-168.

Сарандев, Иван. “Боряна”. - В: Българска литературна класика. За зрелостници, кандидат-студенти и студенти. Ч. 2. [С.], 1995, 169-173.

Сарандев, Иван. Йордан Йовков. - В: Българска литературна класика. За зрелостници, кандидат-студенти и студенти. Ч. 1. [С.], 1995, 129-145.

Сарандев, Иван. “По жицата”. - В: Българска литературна класика. За зрелостници, кандидат-студенти и студенти. Ч. 2. [С.], 1995, 160-163.

Хашъмова, Яна. Красотата, желанието и грехът в разказа “Албена”. – Лит.вестник, № 29, 20-26 септ. 1995, с.18.

 

1996

Баева, Албена. Мигът – проектирана вечност.”Ако можеха да говорят”. – Проглас, 1996, № 4, 48-58.

В сянката на великите. – Антени, № 32, 6-12 авт.1996, с.21.

         Бележки за семейния живот на А.Каралийчев и Й.Йовков.

Калоянов, Анчо. Поп Андрей с топа срещу “жетваря” Христос. – Зора, № 5, 6 февр. 1996, с.9; № 6, 13 февр.1996, с.9; № 7, 20 февр.1996, с.9; № 8, 27 февр. 1996, с.9.

Мешеков, Иван. “Вечери в Антимовския хан”. Разкази от Йордан Йовков. – В: Радославов, Иван и др. Книга от техни страници. В. Търново, 1996, 267-280.

Радев, Радослав. Рисунката и словесният образ в творческия процес на Йордан Йовков. – Бълг.ез. и лит.,1996, № 6, 34-37.

Рашева, Цанка, Галина Семерджиева. Взаимодействието между топонимите и останалата лексика в “Старопланински легенди”. – Бълг.ез., 1996, № 6, 48-51.

Увалиев, Петър. Похвално слово за Йовков. – Лит.форум, № 1, 3-9 ян.1996, с.1,3.

Филипов, Филип. Дружбата на Йордан Йовков с художника Асен Белковски. – Родопи, 1996, № 7-8, с.22.

Чобанов, Георги. Употребата на фактите в книгата на Димо Минев за Йовков. – Лит.вестник, № 3, 24-30 ян.1996, с.10.

 

1997

Ангелов, Борис. Пет текста: три издания, две книги. Думи за Йовков. – Ез. и лит., 1997, № 1-2, 128-133.

Атанасова, Тодорка. Трудът като благочестие (“Песента на колелетата” от Й.Йовков). – Родна реч, 1997, № 8, 18-20.

Бурилкова, Ива, Цочо Билярски. Служебното дипломатическо досие на Йордан Йовков. – Ез. и лит., 1997, № 5-6, 156-176.

Вучков, Юлиан. Храмът на Йордан Йовков. – Бълг.писател, № 20, 11 ноем.1997,1-3.

Вълкова, Величка. Цветя и цветове в разказа “Белите рози” от Йордан Йовков. – В: Литературни анализи. С., 1997, 242-245.

Също и в:Родна реч, 1993, № 9, 14-16.

Избрани статии от списание “Родна реч”. Варна, 1994, 143-145.

Ефендулов, Димитър. Йовковите блаженства. – В: Критически текстове за Алеко Константинов, Елин Пелин, Йордан Йовков. В.Търново, 1997, 212-223.

Също и в: Бълг.ез. и лит., 1992, № 3, 23-29.

Иванова, Дияна. Два разказа на Йовков [“Песента на колелетата” и “По жицата”] от религиозна гледна точка. – В: Литературни анализи. С., 1997, 245-251.

Също и в: Родна реч, 1993, № 8, 3-8.

Избрани статии от списание “Родна реч”. Варна, 1994, 249-255.

Игнатов, Веселин. “Божура” от Йордан Йовков. – В: Литературни анализи. С., 1997, 252-264.

Игов, Светлозар. Балканът, ханът и чифликът у Йордан Йовков. - В: Критически текстове за Алеко Константинов, Елин Пелин, Йордан Йовков. В.Търново, 1997, 199-211.

         Също и в: Игов, Светлозар. Български шедьоври. С., 1992, 253-264.

Избрани статии от списание “Родна реч”. Варна, 1994, 33-41.

Игов, Светлозар. Творби от българската класика. С., 1995, 238-248.

Литературни анализи. С., 1997, 227-236.

Йорданова, Иваничка. За съотношението автор-повествовател-герой [в разказа “Индже”на Йовков]. – Год. Шуменски унив.”Епископ Константин Преславски”. Следдипломна квалиф., 14 Д, 1997, 21-25.

Казанджиев, Спиридон. Вторият кабинет на писателя. – Демокрация, № 206, 3 авг. 1997, с.6.

Келеведжиева, Соня. Осъзната потребност от любов и свобода или коя е всъщност Йовковата Женда. – Родна реч, 1997, № 4, 15-17.

Кирилов, Георги. Каруците на Сали Яшар. 60 г. от смъртта на Йордан Йовков. – Анти, № 39, 11-17 окт. 1997, с.8.

Кирилов, Георги. Натурален като жив. – Век 21, № 3, 31 ян. – 6 февр. 1997, с.15.

         Бележки върху разказа “Серафим”.

Павлов, Борис. Йордан Йовков и Дора Габе. – Демокрация, № 45, 16 февр. 1997, с.21.

Парушев, Павел. Личностно и общностно битие и съзнание в разказите на Йовков. – В: Литературни анализи. С., 1997, 236-242.

Също и в:Избрани статии от списание “Родна реч”. Варна, 1994, 81-86.

Родна реч, 1992, № 2-3(2), 5-8.

Пенкова, Добринка. За видовете сложни изречения в сборника “Ако можеха да говорят” от Йордан Йовков. – Бълг. реч, 1997, № 1-2, 30-34.

Русева, Виолета. Магиката на родното (“Жетварят” на Й.Йовков). – Проглас, 1997, № 1-2, 86-95.

Русева, Виолета. Непостижимата яснота на битието [в “Песента на колелетата” от Йовков]. – Ез. и лит., 1997, № 5-6, 88-95.

Русева, Виолета. Още за “Албена” [от Йовков]. – Света гора,[1], 1997, 39-43.

Русева, Виолета. Художественият свят на Йордан Йовков. – В: Критически текстове за Алеко Константинов, Елин Пелин, Йордан Йовков. В.Търново, 1997, 149-160.

Станков, Иван. Идеите на Йовков. – В: Критически текстове за Алеко Константинов, Елин Пелин, Йордан Йовков. В.Търново, 1997, 160-179.

Стефанов, Валери. Йовковите герои четат знаците. – В: Критически текстове за Алеко Константинов, Елин Пелин, Йордан Йовков. В.Търново, 1997, 180-199.

Също и в: Стефанов, Валери. Творбата – безкраен диалог. С., 1992,

92-109.

Султанов, Симеон. След “Пеещите каруци”. 60 г. от смъртта на Йордан Йовков. – Ек, 1997, № 4, 5-6.

Филева, Нели. Цикълът “Старопланински легенди” в часовете по литература – ЗИП. – Год. Шуменски унив. “Епископ Константин Преславски”. Следдипломна квалиф., 14 Д, 1997, 37-41.

Чобанов, Георги. Физика и метафизика на злото у Йовков и Вапцаров. “По жицата” срещу “Песен за човека”. – Ез. и лит., 1997, № 5-6, 98-107.

Юн Кон Шин. Идеята за хармоничното в “Старопланински легенди” от Йордан Йовков. – Българистика и българисти, 1997, № 2, 23-25.

 

1998

Илиев, Стоян. Женски образи в творчеството на Йордан Йовков. – Везни, 1998, № 1, 23-31.

Илиев, Стоян. Йордан Йовков. – В: Илиев, Стоян. Българската мадона в творчеството на Елисавета Багряна, Елин Пелин, Йордан Йовков, Емилиян Станев, Ивайло Петров, Николай Хайтов. С., 1998, 141-233.

Съдържа: Патриархалната утопия на Йовков; Вечери в Антимовския хан; Вечната жена; Светът е колело; Бялата лястовица; Аз съм Боряна; Нона; Албена; Аничка; Фаталната жена; Жетварят; За любовта между хората: Добрата живина.

Също и в: Илиев, Стоян. Вечери в Антимовския хан. – Летописи, 1997, № 5-6, 212-224.

Илиев, Стоян. Патриархалната утопия на Йовков. – Среща, № 1, 17 ян. 1997, с.10.    

Илиев, Стоян. Светът е колело. – Дума, № 220, 30 септ. 1998, с.15.

Кирилов, Г.К. Сълза в окото на Витан Чауш [Из цикъла разкази “Вечери в Антимовския хан]. – Родна реч, 1998, № 9, 46-47.

Константинова, Елка. Пророчеството на Йордан Йовков. – Родна реч, 1998, № 5, 9-12.

Николова-Гълъбова, Жана. Полемиката между Йордан Йовков и Константин Гълъбов за повестта “Жетварят”, или “нестинарската жерава” на критическата дейност. Към психографията на Йордан Йовков. – Сезон, 1998, № [1] зима, 109-127.

Пеев, Атанас. Йовковият род. – Бълг.писател, № 34, 10 ноем.1998, с.1,3.

Петров, Иван. Душевността на българина-воин в разказите на Йордан Йовков. – Един завет, 1998, № 1, 37-39.

Попов, К. Словесно-художественото майсторство на Йордан Йовков в три класически разказа (“По жицата”, “Другоселец”, “Балкан”). – Бълг.ез., 1997/1998, № 4, 81-84.

Поптонев, Стефан. “Старопланински легенди” на корейски език. – Дума, № 193, 27 авг. 1998, с.11.

Радев, Иван. Й.Йовков. “Жетварят”. Повест за българина, Спасителя и изкуплението. – В: Радев, Иван. От Паисий до Йовков. Анализи на литературни творби. В. Търново, 1998, 298-303.

Радева, Ния. Йовковата военна проза и сборникът “Боеве” на Йордан Вълчев. – Родна реч, 1998, № 5, 12-16.

Стоичкова, Ноеми. Оборотност на символите и имунитет на името. Поглед към “Гераците” и “Боряна”. – Лит.вестник, № 26, 8-14 юли 1998, с.14.

Чобанов, Георги. Идеологията на злото у Йовков и Вапцаров. – Лит.вестник, № 17, 6-12 май 1998, с.12.

Щамлер, Хайнрих. Символ и реалност в Йовковия роман “Чифликът край границата”. – Лит.форум, № 12, 31 март – 6 апр. 1998, с.5.

 

1999

Атанасов, Владимир. Диалогът между два Йовкови разказа ( “Другоселец” и “По жицата”). – В: Атанасов, Владимир. Теми и прочити на българската литература. С., 1999, 164-174.

Атанасов, Владимир. Йордан Йовков: старопланински слухове и легенди – символи и информация. – В: Атанасов, Владимир. Теми и прочити на българската литература. С., 1999, 175-188.

Липчева-Пранджева, Любка. Последната радост. – В: Литературата – новият поглед. С., 1999, 137-156.

Пеева, Пенка. Любовта и изборът в гранична ситуация – опит за философски анализ на разказа “Шибил”. – Философия, 1999, № 5, 55-56.

Петрова, Валентина. Индже в “отвъдното” зло и “отсамното” добро. – Дарба, 1999, № 1, 19-24.

Петрова, Валентина. “Нишковата” символика в “Постолови воденици” на Йордан Йовков. – Бълг.ез. и лит., 1999, № 1, 42-45.

Попова, Величка. Пропуснатото събитийно време в разказите на Йордан Йовков. – Бълг.ез. и лит., 1999, № 1, 28-36.

Станкова, Цонка. Литературният анализ като сътворчество – опит върху “Овчарова жалба” от Йордан Йовков. – Бълг.ез. и лит., 1999, № 1, 37-41.

Стефанов, Валери. Лице и опако – функции и смисъл на сдвоения образ. [Повестта “Последна радост”]. – Бълг.ез. и лит., 1999, № 4, 26-44.

Янев, Симеон. Три ефекта на Йовковата проза. – В: Литературата – новият поглед. С., 1999, 212-220.

 

2000

Василев, Владимир. Йордан Йовков. – В: Българска литературна класика.[Т.1]. В. Търново, 2000, 437-454.

Василев, Владимир. Йордан Йовков. – В: Българска литературна класика.[Т.1]. В. Търново, 2000, 455-466.

Врина-Николов, Мари. Невъзможното предизвикателство. Да откриеш Йовков за французите. – Лит.форум, № 3, 12-18 септ. 2000.

Константинова, Елка. Божието присъствие в творчеството на Йордан Йовков. – Родна реч, 2000, № 7, 8; 32-33.

Радославов, Иван. “Албена” на Йордан Йовков. – В: Българска литературна класика.[Т.1]. В. Търново, 2000, 467-471.

         Също и в: Радославов, Иван и др. Книга от техни страници. В. Търново, 1996, 261-265.

 

2001

Еленков, Константин. Реализмът на Йовков. – Родна реч, 2001, № 8.

Шивачев, Румен. Живописни сходства между Рембранд и Йовков. – Лит.форум, № 17, 1-7 май 2001.

 

 

2002

Василев, Сава. Ами...”Ако можеха да говорят”?! – В: Василев, Сава и др. Ново ръководство за ученика по литература 12. клас. В.Търново, 2002, 194-199.

Василев, Сава. “Андрешко” и “По жицата” – диалог на две поетики. – В: Василев, Сава. Българска литературна класика. Анализи и интерпретации. В. Търново, 2002, 175-189.

         Също и в: Василев, Сава. Литературна класика: 13 интерпретации. В.Търново, 1999, 119-134.

Василев, Сава. Йордан Йовков. Житейска и творческа съдба. – В: Василев, Сава и др. Ново ръководство за ученика по литература 12. клас. В.Търново, 2002,

178-181.

Василев, Сава. Облажаване на съзвучията. Йордан Йовков. “Песента на колелетата”. – В: Василев, Сава. Българска литературна класика. Анализи и интерпретации. В. Търново, 2002, 155-174.

Също и в: Василев, Сава. Литературна класика: 13 интерпретации.

В. Търново, 1999, 98-118.

Василев, Сава. Творчеството на Йордан Йовков – нравствено-философски и естетически измерения. - – В: Василев, Сава и др. Ново ръководство за ученика по литература 12. клас. В.Търново, 2002, 181-193.

Димитров, Людмил. “По жицата”. – Лит.форум, № 23, 11-17 юни 2002.

Йордан Йовков. Живот и творчески път. – Лит.форум, № 23, 11-17 юни 2002.

Кирова, Милена. “През чумавото”. – Лит.форум, № 23, 11-17 юни 2002.

Малинова, Людмила. “Най-вярната стража”. – Лит.форум, № 23, 11-17 юни 2002.

Мешеков, Иван. В традицията. – Лит.форум, № 23, 11-17 юни 2002.

Митева, Кремена, Маринела Паскалева. Люлякови блянове. За един неизвестен Йовков ръкописен текст. – Лит.форум, № 7, 19-25 февр. 2002; № 8, 26 февр. – 4 март 2002.

Русева, Виолета. В традицията. – Лит.форум, № 23, 11-17 юни 2002.

Станков, Иван. “Земляци”. – Лит.форум, № 23, 11-17 юни 2002.

 

 

Използвани източници:

Бълг. книгопис. Сер. 1. 1990-1999.

Летопис на статиите от бълг. списания и сборници. Сер. 5. 1990-1990.

Летопис на статиите от бълг. вестници. Сер. 6. 1990-1999.

Сп. Лит. мисъл. 1999-2000.

Сп. Родна реч. 2001, № 7-10; 2002, № 1-2.

Сп. Пламък. 2001, № 5-12; 2002. № 1-4.

Сп. Хемус. 2001, № 1, 2.

В. Лит. форум. 2000; 2001; 2002, № 1-24.


Тържествено откриване на Академичната 2014/2015 година

 
Skip Navigation Links
HyperLink HyperLink Magna Charta Universitatum HyperLink HyperLink HyperLink
 
     

eXTReMe Tracker