ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
5000 Велико Търново "Христо Ботев" 19 qualif_center@uni-vt.bg, qualif_center_uni_vt@abv.bg 633752, 633652 
Skip Navigation Links EN    

 

АНОТАЦИИ

 

 

Архивистика

Научен ръководител – доц. д-р Николай Проданов

 

Обучението има за цел да даде основни теоретични познания по теория и методика на архивното дело;  историята на архивите, българските институции и култура; политическата  и стопанска история; археографията, библиотекознанието и библиографията. Специално място в учебния план заема използването на информационните технологии в управлението на документалния и архивен ресурс.

Завършилите специалността получават Свидетелство за  професионална квалификация “архивист” към дипломата за образователно-квалификационна степен.

 

Библиотекознание и библиография

Научен ръководител – проф. Марин Ковачев

                  

Едногодишният курс за придобиване на библиотекарска правоспособност е наложен от необходимостта да се дадат основни теоретични знания на работещите в библиотеките, без библиотечна квалификация и тези, които смятат да се ориентират към  професията. Обучението включва дисциплини по въпросите на книгознанието, библиотекознанието, библиографознанието и научната информация. Обучението ще даде възможност за свързване на изучавания материал с непосредствената практика в различните библиотечни мрежи в страната и ефективна връзка на знанията и възможностите на основната специалност със спецификата на библиотечно-библиографската теория и практика.

Завършилите специалността получават Свидетелство за  професионална квалификация “библиотекар, библиограф” към дипломата за образователно-квалификационна степен.

 

Валутен и митнически контрол

Научен ръководител – доц. д-р Емилиян Тананеев

                  

С настоящия курс на обучаемите се предоставя възможност да се запознаят със същността и спецификата на митническите режими, митническия и валутен контрол. Учебното съдържание е в съответствие със сега действащите основни нормативни актове за валутен и митнически контрол – Закона за митниците и Правилника за неговото приложение, както и изискванията на Закона за счетоводството и Търговския закон. Отделните теми по различните учебни дисциплини са логически свързани. Освен изучаването на чисто практически проблеми, свързани с прилагането на митническите и валутни режими, обучаемите придобиват основни познания за същността и особеностите на валутния и митническия контрол. Практическата реализация на обучаемите е възможността да работят в митнически представителства и агенции, а също така и като валутни и митнически съветници в различни  фирми и предприятия.

Завършилите специалността получават Свидетелство за професионална квалификация “експерт по валутна и митническа дейност” към дипломата за образователно-квалификационна степен.

 

Връзки с обществеността

Научен ръководител – доц. д-р Стефан Коларов

 

Учебният план по специалността предоставя широк кръг  теоретични познания от областта на управлението, правото, психологията. Изискването за овладяване на социално-психологически знания и умения за общуване се съдържа в дисциплини като бизнес комуникации, етикет, говорна и комуникативна техника. Съществено място е отделено на използване на съвременните информационни технологии в процеса на комуникиране между институциите, обществените организации, фирмите и др. Обучението дава допълнителна възможност за реализация  в рекламни агенции, средства за масова информация,  бизнес формации и др.

Завършилите специалността получават Свидетелство за  професионална квалификация “сътрудник за връзки с обществеността” към дипломата за образователно-квалификационна степен.

 

Данъци и данъчен контрол

Научен ръководител – доц. д-р Емилиян Тананеев

 

                Обучението по специалността дава основни теоретични познания по теория на данъчно облагателния процес, търговското и данъчното право; икономиката, управлението  и счетоводство на предприятието; по основи на вътрешно-фирмения и бизнес контрола и неговата организация и технология. Практическата насоченост на обучението е осъществена чрез разглеждане на  различни варианти на данъчни нарушения. Специално внимание е отделено на оформяне на данъчните документи на предприятието.

Завършилите специалността получават Свидетелство за  професионална квалификация “фирмен и данъчен съветник” към дипломата за образователно-квалификационна степен.

Здравен мениджмънт

Научен ръководител – доц. д-р Пенчо Пенчев

         

Специалността е насочена към кандидати, които имат подчертан интерес към здравеопазването, неговото организиране и управление. Включените в учебния план дисциплини са насочени към получаване на знания по управление, икономика и право, ориентирани към сферата на здравеопазването, които по-късно да прераснат в управленски умения. След курса на обучение специализантите ще имат необходимата подготовка на мениджъри с възможности да управляват структурни единици в сферата на здравеопазването.

         Завършилите специалността получават Свидетелство за  професионална квалификация “здравен мениджър” към дипломата за образователно-квалификационна степен.

Кариерно консултиране и развитие на човешките ресурси

Научен ръководител – доц. д-р Минко Хаджийски

           Значителните структурни трансформации в икономиката на страната през последните години  водят до съществени промени в търсенето на пазара на труда по професии и специалности. Това налага адаптиране на университетското образование към нуждите на бизнеса.

             Професионалната квалификация “Кариерно консултиране и развитие на човешките ресурси” е насочена към усъвършенстване на образователната и професионална подготовка на младите специалисти, с цел постигане на съответствие между обучението и търсенето на труд в България.

Програмата за обучение е насочена към изграждане на практически умения,  актуални знания и компетенции в широк кръг от дисциплини като кариерно консултиране, консултативна  психология, трудово правни отношения, психодиагностика, организационно развитие и др., съобразени с пазара на труда. Това би им помогнало за реализация в областта на човешките ресурси.

            Завършилите успешно курса на обучение придобиват американски сертификат по кариерно консултиране - Global Career Development Facilitator (GCDF), издаден от  NBCC България /National Board for Certified Counselors/, приложим в цял свят. Това им дава право да работят като кариерни консултанти в различни институции, компании или като консултанти на частна практика.

Предлаганата квалификация е предназначена за завършили Бакалавърска и Магистърска степен по “Психология”, “Социални дейности”, Социална педагогика”, “Стопанско управление”, “Публична администрация” , “Право” и др., които имат отношение към предлаганата тематика.

Международен туризъм

Научен ръководител – доц. д-р Велико Великов

 

Съдържанието на учебния план отразява основните характеристики на туризма и в частност международния туризъм. Обучаемите ще получат знания  по нормативно-правната уредба на международния туризъм и туристическите организация. Ще получат теоретически и практически знания по основи на екскурзоводството и използването на комуникативните техники, както и използване на съвременните информационни техники и технология в туризма. Ще получат знания и умения за техниката и методиката на разработването на туристически маршрути.

Завършилите специалността получават Свидетелство за  професионална квалификация “мениджър в международния туризъм” към дипломата за образователно-квалификационна степен.

 

Мениджмънт на човешките ресурси

Научен ръководител – доц. д-р Пенчо Пенчев

                  

Създаването на специалността е продиктувана от потребността за придобиване на актуални знания и квалификация на кадрите, които  работят в отделите за подбор и управление на персонала в администрацията, фирмите, обществените организации и др. структури на икономиката. Учебният план съдържа теоретико-практически дисциплини в областта на основите на управлението, трудовото, осигурителното и административното право. Включени са дисциплини, които имат пряко отношение към управлението на персонала – организационна психология, оценяване на трудовото представяне на персонала, процесите на подбор и кариерното консултиране. Обучаемите ще получат конкретни знания за използването на информационните техники и технологии. Ще се запознаят конкретно и с оперативната програма на ЕС “Развитие на човешките ресурси”.

Завършилите специалността получават Свидетелство за  професионална квалификация “сътрудник човешки ресурси” към дипломата за образователно-квалификационна степен.

 

Музейно дело

Научен ръководител – доц. д-р Николай Проданов

                  

Целта на обучението е да даде знания и практически умения за работа в български музей, както и за социализирането на неговата дейност. В хронологичен план се проследява същността, появата и развитието на музеите и музеологията. Специален акцент е проявен към българските музеи. Подбрани са дисциплини, които предопределят характеристиката на културния институт. Назовават се дейности, строго специфични за музея, както и дейности, които формират интердисциплинарната същност на музеологията. Някои от дисциплините дават възможност да се изграждат знания и практически умения, които могат да се приложат веднага и непосредствено в музейната практика (методика на музейното дело, нормативна уредба, връзката с краезнанието и др.).Прави се изчерпателен преглед на българската законодателна база и международните конвенции и договори, приети от Р България.

Завършилите специалността получават Свидетелство за  професионална квалификация “музеен уредник” към дипломата за образователно-квалификационна степен.

Организация на читалищната дейност

Научен ръководител – проф. Марин Ковачев

                  

Създаването на специалността е продиктувано от завишените изисквания към длъжностната характеристика на читалищния  секретар. Включените в учебния план дисциплини и съответният хорариум са съобразени със Закова за народните читалища, определящ основните им дейности: уреждане и поддържане на библиотека; развитие и подпомагане на народното творчество; създаване и опазване на музейни сбирки; събиране на краеведски материали; организиране на кръжоци, курсове, школи, клубове и др. Разглежда се и използването на  аудиовизуалните средства в читалищната дейност. Съвременните изисквания към функциите  на читалището са  конкретизирани в учебната дисциплина, отнасяща се до мениджмънта и маркетинга на читалищната дейност.

Завършилите специалността получават Свидетелство за  професионална квалификация “организатор читалищна дейност” към дипломата за образователно-квалификационна степен.

 

Политически мениджмънт

Научен ръководител – проф. дпн Филип Узунов  

            

                Предложеният учебен план цели да подготви специалисти в областта на политическите комуникации – политолози, политически консултанти, имиджмейкъри, политически говорители и журналисти. Този тип квалификация е изключително удачна в съвременната ситуация на плуралистична демокрация, тогава когато политическият сектор се модернизира до степен, че може да се управлява подобно на другите сектори в сложната обществена структура. Политическите умения и политологическата квалификация са важна предпоставка за реализация в сфера, която доскоро бе привилегия за малцина. Учебният план по политически мениджмънт е добре балансиран с включените в него основни политологически дисциплини, които осигуряват необходимата научна информация за задълбочено познаване на теорията и практическата политика и гарантира необходимия научен хоризонт за самостоятелна подготовка

Завършилите специалността получават Свидетелство за  професионална квалификация “политически мениджър” към дипломата за образователно-квалификационна степен.

 

Политическо лидерство

и лидерска подготовка

 

Научен ръководител - проф. дпн Филип Узунов  

                 Целта на обучението по специалността е да представи и анализира феномена “лидерство”, “лидерско поведение”, “лидерска квалификация” и “стратегия” и по този начин да формулира необходимия обем знания, даващи възможност за формиране на лидерски умения, или за припознаване на такива. Програмата запълва методически и съдържателен вакуум в класическия политически анализ с помощта на методи от психологията и психографията на лидерските феномени. Програмата е изключително модерна в сравнителен план и актуална от гледна точка на практическите нужди на българския политически и бизнес сектор.
              Завършилите специалността получават Свидетелство за  професионална квалификация “политически лидер”  към дипломата за образователно-квалификационна степен. 

 

Психология

Научен ръководител – доц. д-р Илия Стойков

 

Учебният план по сп. “Психология” е предназначен за кандидати с присъдена професионална квалификация “учител”, които съгласно Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция №2 от 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността “учител” или “възпитател” съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност могат да работят като педагогически съветници или психолози в училищата. Включените дисциплини дават основни теоретически знания по история на психологията, когнитивна, социална и политическа психология; психология на личността, психология на развитието в детско-юношеска възраст, психология на развитието  на възрастните. Включени са дисциплини с теоретико-приложен характер като психологическо консултиране на лица и групи и психодиагностика.

Завършилите специалността получават Свидетелство за  професионална квалификация “психолог” към дипломата за образователно-квалификационна степен.

Реклама, маркетинг и бизнес комуникации

Научен ръководител – гл.ас. д-р Бояна Боянова

           

Специалността “Реклама, маркетинг и бизнес комуникации” е ориентирана към кандидати, които желаят да получат знания за да извършват пазарни проучвания и рекламни кампании, както и да осъществяват непосредствена пазарна политика на фирмите и различните стопански единици. Акцентува се върху теорията на стратегическия маркетинг и мениджмънта на рекламата, политиката на търговската марка и използването на информационните и комуникационни системи и технологии. Специално място е отделено на бизнес комуникациите и връзките с обществеността.

Завършилите специалността получават Свидетелство за  професионална квалификация “консултант по реклама и маркетинг” към дипломата за образователно-квалификационна степен.

Социална педагогика

Научен ръководител – доц. д-р Галя Бонева

Обучението по специалността   “Социална педагогика” е предназначено за професионални бакалаври,  бакалаври и магистри,  желаещи да извършват социално-педагогическа дейност в социални и образователни  институции като социални педагози, педагогически съветници, възпитатели, консултант-анализатори или организатори на свободното време. Учебните дисциплини осигуряват задълбочена теоретична, практико-приложна и практическа подготовка. Усвояват се  знания и се придобиват умения за специализирана възпитателна работа с деца, юноши и младежи в неравностойно социално положение или отклонения в поведението;  работа с деца и учащи с изявени интереси; организаторска и консултантска дейност в детска педагогическа стая и места за лишаване от свобода; организаторска и консултантска дейност в центрове за занимания по интереси и  организация на свободното време; работа в центрове по здравни програми; консултантска работа със семейства и деца в риск; специализирана организаторска, диагностична и контролна дейност в подпомагането, рехабилитирането, ресоциализацията и интеграцията на деца и семейства в риск и с поведенчески проблеми; експертна дейност в образователни, социални и здравни  управленчески звена и отдели. В учебния план за включени задължителни и избираеми учебни дисциплини, както и провеждане на учебна  практика в социално-педагогически заведения.

Завършилите курса на обучение получават Свидетелство за професионална квалификация “социален педагог” към дипломата за образователно-квалификационна степен.

Съдебни експертизи

Научен ръководител – доц. д-р Емилиян Тананеев

 

Включените в учебния план дисциплини дават задълбочени теоретични познания по обща теория на правото, финансовото, гражданското, облигационното и данъчното право. Специално място е отделено на съдебните експертизи и наказателния процес, въпроси на доказателствената сила на документа, способи и техники на контрол, контрол и отговорност, както и на технологията на съдебната експертиза.

Завършилите специалността получават Свидетелство за  професионална квалификация “съдебен експерт” към дипломата за образователно-квалификационна степен.

Управление на администрацията

Научен ръководител – доц. д-р Пенчо Пенчев

                  

Обучението по специалността има за цел да даде основни теоретико-практически познания и умения, свързани с управлението на административните единици на всички нива и сфери на действие. Съдържанието на учебните дисциплини е ориентирано към широк спектър от въпроси, обезпечаващи дейността на всяко административно звено – административно право и процес, управление на човешките ресурси, основи на организационното поведение в администрацията, вземане на решения. Важно място заемат дисциплините, свързани с въпроси на деловите взаимоотношения и комуникативните умения на служителите, работата в екип, етикета и културата на административното обслужване. Обръща се специално внимание на използване на информационните технологии в управлението на администрацията и не на последно място как се управляват публични проекти.

Завършилите специалността получават Свидетелство за  професионална квалификация “ръководител административен отдел” към дипломата за образователно-квалификационна степен.

Управление на образованието

Научен ръководител – доц. д-р Пенка Костова

                  

Учебният план е разработен  на основание Единните държавни изисквания (ДВ, бр. 63 от 1997 г.) и Закона за висшето образование и съдържа задължителни учебни дисциплини и провеждане на научно-изследователска практика на управленски равнища. Задължителните учебни дисциплини са свързани с управление на образованието, училищното законодателство, психология на управление на образованието, икономика и маркетинг на образованието. През втория семестър са предвидени дисциплини, отнасящи се до образователните технологии, оценяването в училище, бизнес комуникациите и съвременните педагогически изследвания.

Завършилите специалността получават Свидетелство за  професионална квалификация “организатор в управленски структури на образованието” към дипломата за образователно-квалификационна степен.

Финансово разузнаване

Научен ръководител – доц. д-р Емилиян Тананеев

 

Обучението е съобразено със сега действащото законодателство за борба с корупцията и прането на пари. Това е в съответствие и с европейските изисквания за легален бизнес и ограничаване на сенчестата икономика.Значимостта на квалификацията се подсилва и от обстоятелството, че с окончателното ни присъединяване към Европейския съюз, ще нараснат възможностите за интернационализиране на отделните финансови и други нарушения и престъпления. Отделните учебни дисциплини са в такава последователност, която дава възможност на обучаваните да проследят логиката на възникване на отделните престъпления. Въз основа на това се дискутират съответните подходи за ограничаване на тези крайно негативни явления за икономиката. Професионалната реализация на завършилите курса на обучение е в сравнително широк диапазон. С придобитите знания и практически умения те могат да се реализират като: финансови агенти, финансови консултанти и финансови детективи. Практическата приложимост на познанията им обхваща съответните държавни и общински организации, акционерните дружества, кооперациите, дейността на едноличните търговци и др.п. Завършилите този курс на обучение получават не само необходимите им познания, но и съответните възможности да бъдат сътрудници по финансови въпроси на стопанските субекти, както и да създават самостоятелна дейност като финансови посредници и детективи. Необходимостта от предложените знания е наложена от все по-разнообразните методи и способи за извършване на финансови злоупотреби и предизвикателството същите да бъдат разследвани, разкрити и доказани.

Завършилите специалността получават Свидетелство за  професионална квалификация “финансов агент” към дипломата за образователно-квалификационна степен.

Професионална квалификация “учител”

 

Научен ръководител – доц. д-р Живко Карапенчев

 

Придобиване на професионална квалификация “Учител” по Български език и литература; Английски език; Френски език; Немски език; Математика; Информатика и информационни технологии; История; География; Икономика; Психология и логика; Етика и право; Философия; Свят и личност;  Физика; Химия; Биология; Музика; Изобразително изкуство;  Труд и техника; Техника и технологии; Физическо възпитание; Професионална подготовка (Съгласно Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция №2 от 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността “учител” или “възпитател”съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност)

 

Завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация “учител”

към дипломата за образователно-квалификационна степен, съгласно държавните изисквания за заемане на длъжността.

 

Професионална квалификация “ресурсен учител”

Научен ръководител – доц. д-р Анелия Гърбачева

 

Учебният план е предназначен за кандидати, които са бакалаври или магистри , притежаващи учителска правоспособност, независимо от специалността. Завършилите обучението придобиват теоретични и практически познания в областта  на обучението и развитието на деца с отклонение в умственото и социалното съзряване. Професионалните умения се отнасят до: самостоятелна или екипна диагностика на отклоненията интелектуалното и социалното развитие; насочване и приемане на деца в специални учебни заведения; организация и провеждане на учебно-възпитателния процес; разработване и реализация на програми за индивидуално обучение, за социална и професионална адаптация; консултативна дейност и работа с родителите. Могат да работят като  ресурсен учител в детските градини, началните и средните класове на масовите и специалните училища.

Завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация “ресурсен учител” към дипломата за образователно-квалификационна степен, съгласно държавните изисквания за заемане на длъжността.

 

Специализация  по сп. “Консултативна психология

    Научен ръководител –  доц. д-р Даниела Тасевска

 

Курсът по сп. “Консултативна психология” е предназначен за допълнителна специализация на завършили бакалавърска и магистърска степен по специалността  “Психология”. Същият цели придобиването на основни теоретико-методически знания и практически умения, необходими за извършване на психологическа помагаща дейност в различни ситуации и институционални структури.

Учебният план отразява съвременните виждания за психологическото консултиране, като в съдържателно отношение обхваща неговите най-съществени методически, процесуални и целеви аспекти. При съставянето му са взети обективните социални нужди, базисната подготовка и интересите на специализантите, както и основните моменти от тематиката на обучителните програми и психологически практики в страните от Европейския съюз и Русия.

Завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация  “психолог консултанткъм дипломата за образователно-квалификационна степен.

           

Специализация  по сп. “Организационна психология”

Научен ръководител –  гл.ас. д-р Красимира Петрова

 

Специалността “Организационна психология” е предназначена за допълнителна квалификация на завършили бакалавърска и магистърска образователна степен от различни професионални направления. Същият цели придобиването на основни теоретико-методически знания и практически умения, необходими за извършване на психологическа помагаща дейност в различни институционални структури  и ситуации.

Учебният план отразява съвременните теоретични и практически виждания за организационното поведение, като в съдържателно отношение обхваща най-съществени методически, процесуални и целеви аспекти. При съставянето му са взети предвид обективните нужди на организации, фирми и специалисти. Конструирането на отделните дисциплини е съобразено с базисната подготовка и интересите на специализантите, както и основни моменти от тематиката на обучителните програми и психологически практики в страните от Европейския съюз.

Завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация  “психолог в организациятакъм дипломата за образователно-квалификационна степен.

 

Специализация  по сп. “Педагогическа психология”

 

Научен ръководител –  доц. д-р Илия Стойков

 

Специалността “Педагогическа психология” е ориентирана към психолози или педагози, работещи в социално организираните образователно-възпитателни структури: училища, детски градини, държавни и неправителствени организации с предмет на дейност обучение, възпитание и превъзпитание на деца и юноши. Предмет на квалификацията са психолого-педагогическите процеси на формирането, изменението и утвърждаването на знания, умения и навици на обучаемите, както и социално-психологическите процеси, съпровождащи тяхната специализация и формиране на личността. Целта на квалификацията е повишаване на професионалната компетентност на учители, педагози и социални работници, което ще допринесе за по-високо качество и социална адекватност на тяхната конкретна психолого-педагогическа дейност. За постигане на целта в учебния план са включени най-съществените психолого-педагогически дисциплини, отразяващи учебно-възпитателния процес, които имат подчертан теоретико-приложен характер. Учебните програми предоставят възможност на психолого-педагогическия персонал да продължат самостоятелно усъвършенстването на своята квалификация.

Завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация  “училищен психолог” към дипломата за образователно-квалификационна степен.

 

 

Бизнес администрация

Научен ръководител – доц. д-р Маргарита Тодорова

 

Целта на обучението по сп. “Бизнес администрация” е да формира компетенции за работа в бизнес администрация. Обучението се осъществява на модулен принцип. Дисциплините са обединени в два модула:

? ПЪРВИ МОДУЛ: ОФИС АВТОМАТИЗАЦИЯ

Windows 98. Запознава с основните положения и команди на операционната система  MICROSOFT Windows 98 , създаване на умения за работа с нейните основни средства – настройване на системата, създаване на документи, организирането им, отпечатване, стартиране и работа с приложни програми.

  MICROSOFT Word 2000. Запознава с основните положения и команди на текстообработващата програма MICROSOFT Word 2000  за придобиване на практически умения при създаване на документи, тяхното оформяне, редактиране и отпечатване.

  MICROSOFT  Excel 2000. Създава умения за въвеждане, съхранение, форматиране и отпечатване на таблици и диаграми с помощта на програмния продукт MICROSOFT  Excel 2000

   MICROSOFT  Power Point 2000.  Запознава с основните положения и команди на текстообработващата програма  MICROSOFT  Power Point 2000 за придобиване на практически умения при създаване на презентации, тяхното оформяне, редактиране и изнасяне.

               Работа в Internet среда. Запознава  с основните понятия в Internet, нейната структура и организация. Представя най-популярните услуги и средствата за използването им.        

                        ? ВТОРИ МОДУЛ:  БИЗНЕС КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ОСНОВНИ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ОФИС ТЕХНИКА

                Бизнес комуникация. Предоставя възможност на обучаващите се да усвоят професии, свързани с общуването между хората. Това от голяма степен зависи от умението им в процеса на деловия разговор да извличат и получават нужната им информация. Въпросите: общуване, вербални и невербални комуникации, изкуството да се водят преговори, подготовката и атмосферата им, бизнес етиката са систематизирани и поднесени в подходяща форма.

               Бизнес кореспонденция в съвременна информационно комуникационна среда. Делова кореспонденция – подготовка, оформяне, изпращане, правила. Делови език. Създаване и използване на циркулярни писма. Обмен на делова кореспонденция по електронен път. Mikrosoft Outlook  - организиране на задачи, календар, бележник, адресна книга. Електронен подпис. Защита на информацията.

               Основни умения за работа със съвременна офис техника. Запознава с основната офис техника .

               Директни средства за комуникация в Internet. Представя най-популярните програми за обмен на съобщения в реално време (mIRC, ISQ, ODIGI) Mikrosoft Windows NetMeeting.  Организиране на и присъединяване към конференции.

Завършилите специалността получават Удостоверение за  професионална квалификация по “Бизнес администрация”.

 

 

Библиотекознание и библиография

Научен ръководител – проф. Марин Ковачев

 

Курсът за професионална специализация по “Библиотекознание и библиография” е предназначен за лица  с подчертан интерес към работата на  библиотеките в страната Той има за цел да даде  основни теоретични знания по въпросите на книгознанието, библиотекознанието, библиографознанието и научната информация.

Курсът включва хорариум от 140 учебни часа, от които 20 учебни часа

самоподготовка.

Завършилите специалността получават Удостоверение за  професионална квалификация по “Библиотекознание и библиография”.

 

Екскурзоводство

Научен ръководител – гл.ас. Камелия Джанабетска

 

Учебният план е насочен към кандидати, с подчертан интерес  към екскурзоводската професия. Съдържанието на учебните дисциплини е насочено към усвояване на теоретични познания по икономическа география, история на България, въведение в туризма, основи на екскурзоводството. Дават се конкретни знания , отнасящи се до икономическите проблеми на екскурзоводството, музеите и манастирите в България, туристическите ресурси на страната.  Важно място в учебния план заемат дисциплините по методика на екскурзоводското обслужване и регистрация и категоризация на туристическите обекти. В курса на обучение са предвидени 10 уч. ч. учебна практика – подготовка на екскурзоводска беседа на туристически обект.

Завършилите специалността получават Удостоверение за  професионална квалификация по “Екскурзоводство”.

 

Електронно обучение

Научен ръководител –  доц. д-р Маргарита Тодорова

 

Обучението по сп. “Електронно обучение” има за цел да формира компетенции за учене и обучение, използвайки съвременни компютърни системи и технологии  и Интернет. Обучението се осъществява на модулен принцип. Дисциплините са обединени в три модула:

 

? ПЪРВИ МОДУЛ: АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Автоматизация на образованието. Запознава с развитието на автоматизацията на образованието.

Системи за управление на образованието. Запознава с принципите на автоматизирано управление на учебни институции.

Дистанционно обучение. Запознава с основните законови положения в България за дистанционно обучение и историята на   развитието на дистанционното обучение.  

 Виртуално обучение. Запознава с принципите на организация на виртуалното обучение.

 ? ВТОРИ МОДУЛ: ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Електронно обучение - същност и реализация. Разглежда се същността на електронното обучение и учене.

Презентационни материали за ел. Обучение. Принципи и методи за създаване на електронни материали за обучение.

Платформи за електронно обучение. Разглеждат се съществуващи платформи за електронно обучение,   методите за създаване на платформи за on-line обучение.

Web базирани курсове. Изучават се методите за създаване на web базирани курсове и начини за ползване на такива.

ТРЕТИ МОДУЛ:  МОБИЛНО ОБУЧЕНИЕ

Мобилно обучение - същност и реализация. Разглежда се принципа на организация на мобилно учене.

Техники  за мобилно учение. Изучават се устройствата за мобилно учене.

Технологии за мобилно учение. Разглеждат се технологии за мобилно учене.

Завършилите специалността получават Удостоверение за  професионална квалификация по “Електронно обучение”.

 

Информационна сигурност

Научен ръководител –  доц. д-р Маргарита Тодорова

 

Целта на обучението по специалността  “Информационна сигурност” е да се получат  компетенции за: тайна, цялостност и  наличност на информацията, съхранявана и обработвана с компютърна система. Обучението ще се осъществява от високо квалифицирани специалисти от ВТУ, гост-лектори от ТУ – София и експерти от практиката, работещи  в държавни структури, свързани с информационната сигурност.
                Обучението се осъществява на модулен принцип. Дисциплините са обединени в два
модула:

 

? ПЪРВИ МОДУЛ: ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Компютърна сигурност. Осигуряване на сигурност на компютърната система.

Зaщита на данните и информационна сигурност. Разглеждат се проблемите на сигурност на информация и методите и средствата за защита на данните на крайните потребители.

Защита на данните – европейски и български аспекти. Изучават се европейските и български аспекти на защита на данните.

Защита на информацията в Интернет. Изучават се основните правила за работа с информация в Интернет и защита на информацията при работа в Интернет.

? ВТОРИ МОДУЛ: АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА НА ЕЛЕКТРОННИЯ БИЗНЕС

Сигурност на съвременни бизнес комуникации. Използване на Интернет като среда за бизнес комуникация. Основни принципи за сигурност и защита на бизнес информацията чрез използване на съвременни средства за бизнес комуникация.

Бизнес кореспонденция в съвременна информационно комуникационна среда. Делова кореспонденция – подготовка, оформяне, изпращане, правила. Делови език. Създаване и използване на циркулярни писма. Обмен на делова кореспонденция по електронен път. Microsoft Outlook - организиране на задачи, календар, бележник, адресна книга.              

Електронен и мобилен бизнес.  Представя програми за обмен на съобщения в реално време (Skype).

Организиране на и присъединяване към конференции. Microsoft Windows NetMeeting

Електронни разплащания – сигурност за потребителите. Електронен подпис. Електронно пазаруване и електронно разплащане. Сигурност и защита на потребителите при електронни разплащания.

Мобилен бизнес. Изучават се съвременните средства, техники и технологии за мобилен бизнес. Сигурност на информацията при осъществяване на  мобилен бизнес.

Завършилите специалността получават Удостоверение за  професионална квалификация по “Информационна сигурност”.

Организация на читалищната дейност

Научен ръководител –  проф. Марин Ковачев

 

Създаването на специалността е продиктувано от завишените изисквания към длъжностната характеристика на читалищния  секретар. Включените в учебния план дисциплини и съответният хорариум са съобразени със Закова за народните читалища, определящ основните им дейности: уреждане и поддържане на библиотека; развитие и подпомагане на народното творчество; създаване и опазване на музейни сбирки; събиране на краеведски материали; организиране на кръжоци, курсове, школи, клубове и др. Разглежда се и използването на  аудиовизуалните средства в читалищната дейност. Съвременните изисквания към функциите  на читалището са  конкретизирани в учебната дисциплина, отнасяща се до мениджмънта и маркетинга на читалищната дейност.

Завършилите специалността получават Удостоверение за  професионална квалификация по “Организация на читалищната дейност”.

 

Управление на училището като организация

Научен ръководител –  доц. д-р Пенка Костова

 

Целта на обучението по сп. ”Управление на училището като организация” е да подпомогне дейността на управленските екипи в учебните и детски заведения. Включените в учебния план дисциплини са обособени в три модула, съдържащи 12 теми, в които проблематиката е разгледана в логически последователен ред. Реализирането на учебното съдържание се осъществява чрез мултимедийни презентации и интерактивни методи. Обучението се провежда в групов формат  и провокира познавателната, емоционалната и практическата активност на специализантите. Представеното учебно съдържание и технологията на работа гарантират постигане на целите на обучението чрез:

поддържане на непрекъсната ангажираност в извършваните дейности;   усъвършенстване на уменията за съвместни дейности, подпомагащи генерирането на групов и индивидуален опит; постигане на единство на сетивно познание, логическо разгръщане и рационално утвърждаване на придобитите компетенции; създават се възможности за оптимизиране на управленческата дейност чрез утвърждаване на наученото в реалната практика; осигурява се преосмисляне, преформулиране и адаптиране на придобитата компетентност в различни вариативни условия; обучението по специалността “Управление на училището като организация” стимулира нагласи за непрекъснато образование.

Завършилите специалността получават Удостоверение за  професионална квалификация по Управление на училището като организация”.

 

Управление на проекти

Научен ръководител –  доц. д-р Маргарита Тодорова

 

                                     МОДУЛ І.  РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

                               1. Видове програми и проекти, източници на финансиране

                               2. Методология на разработване на проекти

                               3. Управление на изпълнението на проекти

                               4. Мониторинг и оценка на проекти

                               5. Примери от най-добрите практики

                               6. Изготвяне на проектно предложение

 

                                     

                                      МОДУЛ 2. РАБОТА В ЕКИП

                               1. Програмни среди за разработка на проект

                               2. Презентиране на проект

                               3. Интернет- среда за работа по проекти

                               4. Работа в екип

                    Завършилите специалността получават Удостоверение за     

                    професионална квалификация по “Управление на проекти.

 

Целта на обучението по специалността е да представи и анализира феномена “лидерство”, “лидерско поведение”, “лидерска квалификация” и “стратегия” и по този начин да формулира необходимия обем знания, даващи възможност за формиране на лидерски умения, или за припознаване на такива. Програмата запълва методически и съдържателен вакуум в класическия политически анализ с помощта на методи от психологията и психографията на лидерските феномени. Програмата е изключително модерна в сравнителен план и актуална от гледна точка на практическите нужди на българския политически и бизнес сектор.

Завършилите специалността получават Свидетелство за  професионална квалификация “политически лидер”  към дипломата за образователно-квалификационна степен.

 

 

 

 

 

 

 Бизнес информационни технологии

 

Научен ръководител - доц. д-р Мариана Петрова

Срок на обучение 2 семестъра, семестриална такса 340 лв.

 

За притежаващи образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър и студенти в процес на обучение, независимо от специалността

 Задочната форма на обучение по сп. "Бизнес информационни технологии" включва специалисти с висше образование, мотивирани да повишат своите знания или за преквалификация на работещи служители, експерти, специалисти в държавния и частния сектор. Обучаващите се трябва да владеят работа с компютър на ниво обикновен ползвател и достъп до интернет.

Успешно завършилите специалността получават Свидетелство за допълнителна професионална квалификация "информатик" към дипломата за образователно-квалификационна степен и могат да работят в областта на информационното осигуряване, консултанти в бизнеса и др.

 

Информационен мениджмънт

 

Информационен мениджмънт

 

Научен ръководител - доц. д-р Мариана Петрова

Срок на обучение 2 семестъра, семестриална такса 340 лв.

За притежаващи образвателно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър и студенти в процес на обучение, независимо от специалността

 

Задочната форма на обучение по сп. "Информационен мениджмънт" усъвършенства знанията и уменията на специализантите в сферата на планиране, организиране, ръководене, контролиране и използване на информацията като стратегически ресурс на организационната единица и постигане на организационната мисия. Обучаващите се трябва да владеят работа с компютър на потребителско ниво и достъп до интернет.

Успешно завършилите специалността получават Свидетелство за допълнителна професионална квалификация "информационен мениджър" към дипломата за образователно-квалификационна степен и могат да работят като мениджъри, държавни служители, експерти, специалисти и консултанти, както и да заемат различни ръководни длъжности, свързани с ИС и е-администрация, в органите и звената на изпълнителната власт.

 

 


Тържествено откриване на Академичната 2013/2014 година

 
Skip Navigation Links
HyperLink HyperLink Magna Charta Universitatum HyperLink HyperLink
 
     

eXTReMe Tracker